Prawa pasażerów


Podróże samolotem – prawa pasażerów

Problem z bagażem

Prawa pasażera

W przypadku opóźnienia, zagubienia lub uszkodzenia bagażu linia lotnicza ponosi odpowiedzialność do 1131 SDR (5937.75 PLN po średnim kursie NBP z dnia 12.10.2015 r.). Należy pamiętać, że kwota stanowi górną granicę odpowiedzialności, nie jest ryczałtem dla poszkodowanego.

Podstawa prawna

Odpowiedzialność linii lotniczych za uszkodzony, opóźniony bądź zagubiony bagaż reguluje Konwencja Montrealska z 1999 r. oraz Rozporządzenie (WE) 889/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Reklamacje

Reklamacja

1. Uszkodzony bądź zagubiony bagaż należy zgłosić na lotnisku w biurze rzeczy znalezionych i zagubionych wypełniając raport niezgodności bagażowej tzw. PIR (Property Irregularity Report)

2. Pasażer zgłasza reklamację do przewoźnika w terminie:

 • Zniszczony lub uszkodzony bagaż w terminie 7 dni od zgłoszenia na lotnisku
 • Opóźniony  bagaż w terminie 21 dni od otrzymania walizki

Reklamację należy złożyć w formie pisemnej, korzystając z formularza skarg dostępnego na oficjalnej stronie przewoźnika bądź pocztą tradycyjną przesyłając kopie dokumentów na adres korespondencyjny linii lotniczej. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

3. Udowodnienie szkody – wycena, rachunki/faktury. Zgodnie z Konwencją Montrealską pasażer jest zobligowany do udowodnienia poniesionej szkody, w związku z tym powinien przedstawić linii lotniczej rachunki za utracone rzeczy, znajdujące się w zagubionym bagażu, jak i też dowód zakupu samej walizki.

4. W sytuacji odmowy wypłaty odszkodowania przez linie lotnicze zarejestrowane na terenie Unii Europejskiej, Norwegii lub Islandii, konsument może skierować sprawę do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w swoim kraju (ECC-Net).

Termin przedawnienia – prawa pasażera lotniczego

Termin przedawnienia wynosi 2 lata.

Pamiętaj

 • Pasażer powinien zachować oryginały dokumentów dla siebie. Linia lotnicza powinna otrzymać kopie.
 • W przypadku opóźnionego bagażu pasażer ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów za rzeczy, które zakupił w czasie oczekiwania na bagaż (odzież, obuwie, środki higieniczne) – należy zachować rachunki!
 • W sytuacji opóźnienia bagażu przewoźnik powinien dostarczyć walizkę do wskazanego przez pasażera miejsca. W przypadku dojazdu na lotnisko po bagaż na własną rękę, pasażer może obciążyć przewoźnika kosztem za transport.
 • Przed lotem warto zapoznać się z regulaminem przewoźnika, znajdują się tam zapisy dotyczące rzeczy oraz produktów, za które w przypadku zagubienia bądź uszkodzenia bagażu przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.
 • Sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne, zwierzęta – dla nich przewoźnicy przewidzieli osobną kategorię bagażową. Upewnij się jak je przewozić przed zakupem biletu.
 • Zobacz: Skargi na niemieckie linie lotnicze do ECC-Net  – wykaz podstawowych informacji i dokumentów przygotowany przez ECK Niemcy i ECK Polska

Odwołany/Opóźniony lot/ Odmowa przyjęcia na pokład

Prawa pasażera

Odwołany lot

 • Zwrot kosztu biletu bądź zaoferowanie innego połączenia z punktem docelowym
 • Prawo do opieki: posiłki i napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopisy, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe
 • Zakwaterowanie w hotelu,  gdy występuje konieczność dłuższego oczekiwania na lot zastępczy oraz transportu między lotniskiem a hotelem
 • Prawo do odszkodowania w wysokości od 250 do 600 EUR w zależności od długości trasy lotu

Opóźniony lot

 • Prawa pasażera do opieki: posiłki i napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, dwie rozmowy telefoniczne dwa dalekopisy, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe. Opóźnienie, po którym pasażerowie mogą się ubiegać prawa do opieki uzależnione jest od długości lotu (tabela poniżej):
  Długość opóźnienia uprawniająca do opieki w czasie oczekiwania na lot Długość trasy
  od 2 godz. loty do 1500 kilometrów
   

  od 3 godz.

  loty wewnątrz UE dłuższe niż 1500 kilometrów i wszystkie inne loty o długości pomiędzy 1500 a 3500 kilometrów
  od 4 godz. wszystkie inne loty
 • W przypadku opóźnienia wynoszącego ponad 5 godzin pasażer może zażądać zwrotu kosztów biletu oraz lotu powrotnego do miejsca rozpoczęcia podróży (lot łączony), bądź zmiany planu podróży
 • Zakwaterowanie w hotelu, gdy występuje konieczność oczekiwania przez jedną lub więcej nocy na lot  zastępczy  oraz transport między lotniskiem a hotelem
 • W przypadku przybycia do miejsca docelowego z co najmniej 3 godzinnym opóźnieniem pasażerowie mogą domagać się wypłaty odszkodowania w wysokości od 250 do 600 EUR w zależności od długości trasy lotu

Odmowa przyjęcia na pokład z winy linii lotniczej

W przypadku odmowy przyjęcia pasażerów na pokład wbrew ich woli, prawa pasażera gwarantują:

 • Prawo do odszkodowania od 250 do 600 euro (w zależności od długości trasy),
 • Prawo do wyboru pomiędzy zwrotem kosztów biletu a podróżą do miejsca docelowego według zmienionego połączenia
 • Prawo do opieki (posiłki i napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopisy, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe)

Przewoźnik lotniczy powinien  najpierw wezwać ochotników do rezygnacji z ich rezerwacji w zamian za korzyści na warunkach uzgodnionych pomiędzy danym pasażerem a przewoźnikiem lotniczym. Ponadto pasażerom przysługuje:

 • Prawo do wyboru pomiędzy zwrotem kosztów biletu a podróżą do miejsca docelowego według zmienionego połączenia

Podstawa prawna

Prawa pasażerów lotniczych gwarantuje Rozporządzenie (WE) 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady .

UWAGA: Pasażerowie lotów opóźnionych mogą ubiegać się o odszkodowanie na mocy Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Sturgeon przeciwko Condor Flugdienst GmbH z listopada 2009 (sygn. akt C-402/07).

Reklamacja

1. Konsument powinien zgłosić opóźnienie lub odwołanie lotu u przewoźnika faktycznego (operował opóźniony/odwołany lot). Reklamację należy złożyć w formie pisemnej (za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie, e-mailem bądź pocztą tradycyjną). Konsument powinien zachować dowód dostarczenia skargi do przedsiębiorcy. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

2. W sytuacji gdy przewoźnik odmawia wypłaty odszkodowania, pasażer ma prawo złożyć skargę w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego właściwym dla kraju, w którym nastąpiło opóźnienie lub odwołanie lotu, w Polsce będzie to Komisja Ochrony Praw Pasażera (KOPP) działająca przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC) w ramach sieci NEB-Net (National Enforcement Bodies).

3. Decyzja wydana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego ma charakter administracyjny. Jeżeli pomimo otrzymania pozytywnej decyzji przewoźnik nie wypłaci odszkodowania,  pasażer w celu wyegzekwowania odszkodowania może wszcząć postępowanie sądowe.

Termin przedawnienia

Rozporządzenie (WE) 261/2004 nie wskazuje terminu, w jakim pasażerowie powinni domagać się wypłaty odszkodowania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 (Rzym I) – art. 5, jeżeli w umowie przewozu osób nie dokonano wyboru prawa własciwego, stosuje się przepisy kraju, w którym podróżny ma miejsce zwykłego poytu, o ile lot odbywa się “z” lub “do” tego kraju, w innym wypadku stosuje się przepisy kraju, oficialnej siedziby przewoźnika lotniczego.

 • przepisy krajowe: zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 111/16) do roszczeń z tytułu niniejszego rozporządzenia, stosuje się roczny termin przedawnienia

Jeżeli jednak linia lotnicza w regulaminie dokonała wyboru prawa właściwego (najczęściej jest to kraj głównej siedziby firmy), wówczas pasażerom może przysługiwać nawet kilkuletni okres na dochodzenie roszczeń.

Pamiętaj

 • Nadzwyczajne okoliczności (destabilizacja polityczna, warunki meteorologiczne, zagrożenia bezpieczeństwa lotu, strajki, nieoczekiwane wady samolotu) zwalniają przewoźnika z wypłaty odszkodowania.
 • Należy zachować rachunki za zakupione w czasie oczekiwania na lot posiłki, napoje oraz hotel. Ich kopie powinny się znaleźć w reklamacji złożonej linii lotniczej.
 • Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot przysługuje również w przypadku lotów czarterowych.
 • Przewoźnik ma prawo zmiany planu podróży do 14 dni przed lotem.
 • Jeżeli w sytuacji dłuższego opóźnienia przewoźnik nie zaproponuje lotu liniami zastępczymi  o podobnym standardzie, po wykupieniu biletu na własną rękę pasażer ma prawo żądania wyrównania strat.
 • Zobacz: Skargi na niemieckie linie lotnicze do ECC-Net  – wykaz podstawowych informacji i dokumentów przygotowany przez ECK Niemcy i ECK Polska
 • Odszkodowanie oraz prawo do opieki nie obowiązują jeżeli odmowa przyjęcia na pokład jest racjonalnie uzasadniona, w szczególności przyczynami związanymi ze zdrowiem pasażera, wymogami bezpieczeństwa lub niewłaściwymi dokumentami podróżnymi

Przydatne narzędzia

Podróże pociągiem – prawa pasażerów

Prawa pasażerów kolei

Pociąg odwołany lub opóźniony o minimum 60 minut

 • Zwrot kosztu biletu bądź zaoferowanie innego połączenia z punktem docelowym
 • Prawo pasażera do opieki (napoje i posiłki adekwatne do czasu oczekiwania)
 • W przypadku konieczności pobytu przez jedną lub więcej nocy prawo do zakwaterowania oraz transferu pomiędzy hotelem a stacją, o ile jest to fizycznie możliwe
 • Prawo pasażera do odszkodowania, o ile pasażer nie skorzystał z prawa do zwrotu kosztów. Wysokość odszkodowania uzależniona jest od długości opóźnienia i ceny biletu:
  1. 25% ceny w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 min do 119 min
  2. 50% ceny w przypadku opóźnienia wynoszącego powyżej 120 min.

Podstawa prawna

Powyższe prawa przysługują pasażerom na mocy Rozporządzenia (WE) NR 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady.  W Polsce Rozporządzenie dotyczy wszystkich pociągów uruchamianych przez spółkę PKP Intercity, tj. TLK, IC, EIC, EIP, EC, EN oraz Przewozy Regionalne, tj. IR, RE, IR BUS z wyjątkiem pociągów REGIO.

Uwaga:  Wyżej wymienione prawa przysługują pasażerom również w sytuacji,  w której odwołanie bądź opóźnienie było spowodowane siłą wyższą np. złymi warunkami atmosferycznymi  lub klęską żywiołową, potwierdza to wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-509/11 ÖBB-Personenverkehr AG.

Reklamacja

1. Reklamację należy zgłosić przedsiębiorcy wykonującego dane połączenie kolejowe.

2. Jeżeli przedsiębiorca odrzuci reklamację lub nie odpowie, skargę na polskiego przewoźnika należy zgłosić do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w formie pisemnej.

3. W przypadku odrzucenia reklamacji bądź nieotrzymania odpowiedzi, skargę na zagraniczną linię kolejową, zarejestrowaną na terenie innego kraju Unii Europejskiej, Norwegii oraz Islandii konsument może przekazać do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Termin przedawnienia

W przypadku zwrotu kosztów całkowicie bądź częściowo niewykorzystanego biletu skargę należy złożyć w terminie 1 roku od daty zdarzenia.

Pamiętaj

Podróże autokarem – prawa pasażerów

Prawa pasażera

Autokar opóźniony o minimum 120 minut

 • Zaoferowanie przez przewoźnika innego połączenia do miejsca docelowego lub zwrot ceny biletu (w przypadku biletów kuponowych lub sezonowych zwrot jest równy proporcjonalnej części pełnego kosztu biletu)
 • Jeżeli przedsiębiorca nie zaoferuje pasażerowi wyboru pomiędzy zwrotem, a zmianą planu podróży, pasażer ma prawo ubiegać się o odszkodowanie w wysokości 50 % ceny biletu
 • W przypadku odwołania lub opóźnienia przewozu regularnego przewoźnik bądź zarządca terminala jak najszybciej (nie później niż 30 min po planowanym czasie rozpoczęcia podróży) informuje pasażerów o przypuszczalnym czasie rozpoczęcia podróży

Dodatkowo w przypadku odwołania lub 90-minutowego opóźnienia ponad 3-godzinnej podróży przewoźnik powinien zapewnić

 • Posiłki i napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania
 • Zakwaterowanie oraz transfer pomiędzy terminalem a hotelem w sytuacji, gdy opóźnienie powoduje konieczność pobytu przez jedną lub więcej nocy (maksymalnie 2 noce)

Podstawa prawna

Prawa pasażerów podróżujących autobusem lub autokarem gwarantuje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011.

Reklamacja

1. Reklamację należy złożyć do danego przewoźnika w terminie do 3 miesięcy od daty zdarzenia

2. W przypadku odrzucenia reklamacji bądź braku otrzymania odpowiedzi w terminie do miesiąca lub 3 miesięcy (o ile przedsiębiorca poinformuje konsumenta o przewidywanym opóźnieniu w odpowiedzi), pasażer ma prawo złożyć skargę do krajowego organu odpowiedzialnego za egzekwowanie przepisów Rozporządzenia 181/2011. W Polsce organem właściwym jest Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Pamiętaj

W przypadku odrzucenia reklamacji bądź nieotrzymania odpowiedzi, skargę na przewoźnika zarejestrowanego na terenie innego kraju Unii Europejskiej, Norwegii oraz Islandii konsument może przekazać do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Podróże statkiem – prawa pasażerów

Prawa pasażerów statku

 • Zwrot kosztu biletu bądź zaoferowanie innego połączenia z punktem docelowym, o ile przewoźnik przewiduje przynajmniej 90-minutowe opóźnienie bądź odwołanie rejsu
 • Prawo do odszkodowania 25% lub 50 % ceny biletu w zależności od długości opóźnienia oraz długości rejsu
 • Prawo do informacji
 • Prawo do opieki (napoje i posiłki w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania , w sytuacji gdy rejs został odwołany bądź opóźniony przynajmniej o 90 minut
 • Prawo do zakwaterowania (maksymalnie 3 noce) w sytuacji, gdy następuje konieczność noclegu lub dłuższego pobytu niż planowany przez pasażera,  o ile istnieje taka fizyczna możliwość

Podstawa prawna

Powyższe prawa pasażerów przysługują im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010.

Reklamacja

1. Reklamację należy zgłosić do przewoźnika wykonującego dany rejs lub operatora terminalu w terminie nieprzekraczającym 2 miesięcy od daty zdarzenia.

2. W sytuacji gdy przewoźnik odmawia wypłaty odszkodowania bądź nie odpowiada na reklamacje pasażer ma prawo złożenia skargi do Urzędu Morskiego bądź Urzędu Żeglugi Śródlądowej.

3. W przypadku odrzucenia reklamacji bądź nieotrzymania odpowiedzi, skargę na przewoźnika zarejestrowanego na terenie innego kraju Unii Europejskiej, Norwegii oraz Islandii konsument może przekazać do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Pamiętaj

 • Rozporządzenie nie ma zastosowania do statków, które:
  • nie dopuszczają przewozu więcej niż 12 osób
  • są statkami, których załoga składa się z nie więcej niż 3 osób, lub dystans rejsu jest mniejszy niż 500 metrów
  • są rejsami spacerowymi i krajoznawczymi lub napędzanymi środkami mechanicznymi
 • Prawo do opieki, zakwaterowania oraz odszkodowania nie przysługuje pasażerom, którzy dowiedzieli się o opóźnieniu przed zakupem biletu lub posiadają bilety otwarte.

Prowadzenie niniejszej strony internetowej jest dofinansowane z Programu Ochrony Konsumentów Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Treść niniejszej strony internetowej przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność; w żaden sposób nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności ani innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i/lub Agencja Wykonawcza nie przyjmują odpowiedzialności za żadne wykorzystanie zawartych informacji.


Warning: Illegal string offset 'width' in /home/konsumen/public_html/wp-includes/media.php on line 988

Warning: Illegal string offset 'height' in /home/konsumen/public_html/wp-includes/media.php on line 989