Polityka Prywatności

Kto administruje skomputeryzowanym systemem obsługi skarg kierowanych do Europejskiego Centrum Konsumenckiego?

Danymi administruje Komisja Europejska. System informatyczny sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) pracuje na serwerach Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Informatyki.

Jak akty prawne uprawniają ECK do gromadzenia i przechowywania danych osobowych?

Aktami prawnymi, które uprawniają ECK do gromadzenia i przechowywania danych osobowych są:

  • Decyzja nr 1926/2006/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiającej program działań Wspólnoty w dziedzinie polityki ochrony konsumentów (2007–2013)1 (Dz.U. L404 z 30.12.2006,)

  • Rozporządzenie (WE) nr 45/20012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18  grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych, a w szczególności jego art. 5, lit. a) i b).

Jakie dane osobowe przechowuje ECK?

ECK przechowuje następujące dane: nazwisko, adres, dane kontaktowe wraz z numerem telefonu i faksu oraz adresem e-mail, płeć oraz język ojczysty (lub niektóre z nich).

Czy dane osobowe konsumentów zgłaszających się do ECK drogą elektroniczną i indywidualnie z zapytaniem lub skargą są zapisywane za pomocą plików cookies i innych plików rejestrowych tworzonych przez system informatyczny ECK?

Nie.  Europejskie Centrum Konsumenckie nie przyjęło w swojej działalności takiego rozwiązania.

Kto ma dostęp do danych osobowych konsumenta?

Do danych osobowych konsumenta ma dostęp jedynie ECK prowadzące sprawę, które jest właściwe dla miejsca zamieszkania konsumenta oraz ECK właściwe dla miejsca zarejestrowania przedsiębiorcy (skargi). Gdy chodzi o proste zapytania, jedynie centrum właściwe dla konsumenta.


Jak przechowujemy dane konsumentów w postaci papierowej?

Dokumentacja jaką przekazuje nam konsument oraz jego dane osobowe znajdują się w teczkach i segregatorach umieszczonych w specjalnie zamykanych szafach. Dostęp do nich mają jedynie pracownicy ECK.


Kto dokonuje kontroli danych konsumentów zgłaszających się do ECK poprzez skomputeryzowany system obsługi skarg oraz komu dane te są udostępniane?

Dane są przekazywane Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów oraz pracownikom Komisji Europejskiej działających na zlecenie sieci ECC-Net.


Jaki jest cel kontroli prowadzonych przez Komisję Europejską?

Sprawdzają one jakość usług centrum oraz zarządzanie siecią i skomputeryzowanym systemem obsługi skarg, np.: w celu usuwania czy utajniania danych osobowych na życzenie konsumenta.


Jak zabezpieczamy skomputeryzowany system obsługi skarg kierowanych do Europejskiego Centrum Konsumenckiego ?

Za pomocą imiennego hasła dostępowego i klucza cyfrowego, który jest automatycznie generowany i unikalny dla każdego ośrodka. W ten sposób zapewnia dodatkowy poziom zabezpieczenia.

Dane konsumenta przechowuje się w bezpiecznym systemie, którego funkcjonowanie podlega regulacjom zawartym w decyzjach Komisji w sprawie bezpieczeństwa danych, a także w przepisach odnoszących się do serwerów i usług tego rodzaju ustalonych przez jej służby ds. bezpieczeństwa. Dostęp do systemu jest obwarowany imiennym hasłem dostępowym i dodatkowym kluczem cyfrowym. Automatycznie generowany przez system klucz cyfrowy, złożony z 12 znaków jest unikalny dla każdego ośrodka (sposób użycia – po pierwszym uwierzytelnieniu z pomocą ważnego loginu i hasła, użytkownik musi jeszcze wypełnić trzy losowo wskazane przez system znaki spośród dwunastu stanowiących nadany mu klucz, przy każdorazowym uwierzytelnianiu przed uzyskaniem dostępu do systemu używana jest inna kombinacja tych trzech znaków).


Do czego ma prawo konsument w zakresie danych osobowych?

Konsument może utajnić lub usunąć swoje dane osobowe. Wnioski takie są rozpatrywane przez okres dwóch miesięcy, należy je kierować do:

  • Dyrektora ECK lub
  • Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów 
    (komórka B5 odpowiedzialnej za Europejskie Centra Konsumenckie)

Dyrekcja ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów
w Komisji Europejskiej, Unit B5,
Rue Bellard stratt 232,
B-1049 Brussels  Belgia
+32 2 29 89432

Przez jaki okres przechowujemy dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe ECK przechowuje przez rok od czasu zakończenia działań w sprawie. Po upływie tego czasu dane są usuwane. Informacje dotyczące sprawy mogą stanowić dla sieci Europejskich Centrów Konsumenckich źródło badań statystycznych.


Czy istnieje instytucja, do której można na płaszczyźnie unijnej zgłaszać skargi dotyczące naruszenia ochrony danych osobowych?

Tak.  Jest nią Europejski Inspektor Danych Osobowych.

 

 

 

Strona internetowa jest częścią działania 670714 — ECC-Net PL FPA, które otrzymało dofinansowanie w ramach dotacji na działalność Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) z Programu Ochrony Konsumentów w Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Treść niniejszej strony internetowej przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność; w żaden sposób nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności ani innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i/lub Agencja Wykonawcza nie przyjmują odpowiedzialności za żadne wykorzystanie zawartych informacji.