Podróże pociągiem – prawa pasażerów

Prawa pasażerów kolei

Pociąg odwołany lub opóźniony o minimum 60 minut

  • Zwrot kosztu biletu bądź zaoferowanie innego połączenia z punktem docelowym
  • Prawo pasażera do opieki (napoje i posiłki adekwatne do czasu oczekiwania)
  • W przypadku konieczności pobytu przez jedną lub więcej nocy prawo do zakwaterowania oraz transferu pomiędzy hotelem a stacją, o ile jest to fizycznie możliwe
  • Prawo pasażera do odszkodowania, o ile pasażer nie skorzystał z prawa do zwrotu kosztów. Wysokość odszkodowania uzależniona jest od długości opóźnienia i ceny biletu:
    1. 25% ceny w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 min do 119 min
    2. 50% ceny w przypadku opóźnienia wynoszącego powyżej 120 min.

Podstawa prawna

Powyższe prawa przysługują pasażerom na mocy Rozporządzenia (WE) NR 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady.  W Polsce Rozporządzenie dotyczy wszystkich pociągów uruchamianych przez spółkę PKP Intercity, tj. TLK, IC, EIC, EIP, EC, EN oraz Przewozy Regionalne, tj. IR, RE, IR BUS z wyjątkiem pociągów REGIO.

Uwaga:  Wyżej wymienione prawa przysługują pasażerom również w sytuacji,  w której odwołanie bądź opóźnienie było spowodowane siłą wyższą np. złymi warunkami atmosferycznymi  lub klęską żywiołową, potwierdza to wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-509/11 ÖBB-Personenverkehr AG.

Reklamacja

1. Reklamację należy zgłosić przedsiębiorcy wykonującego dane połączenie kolejowe.

2. Jeżeli przedsiębiorca odrzuci reklamację lub nie odpowie, skargę na polskiego przewoźnika należy zgłosić do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w formie pisemnej.

3. W przypadku odrzucenia reklamacji bądź nieotrzymania odpowiedzi, skargę na zagraniczną linię kolejową, zarejestrowaną na terenie innego kraju Unii Europejskiej, Norwegii oraz Islandii konsument może przekazać do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Termin przedawnienia

W przypadku zwrotu kosztów całkowicie bądź częściowo niewykorzystanego biletu skargę należy złożyć w terminie 1 roku od daty zdarzenia.

Pamiętaj

Prowadzenie niniejszej strony internetowej jest dofinansowane z Programu Ochrony Konsumentów Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Treść niniejszej strony internetowej przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność; w żaden sposób nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności ani innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i/lub Agencja Wykonawcza nie przyjmują odpowiedzialności za żadne wykorzystanie zawartych informacji.