Złóż skargę/Zadaj pytanie do ECK

W przypadku skargi w pierwszej kolejności zalecamy złożenie reklamacji (e-mailem bądź na piśmie) do przedsiębiorcy.

Niezłożenie reklamacji do przedsiębiorcy może poważnie utrudnić bądź uniemożliwić konsumentowi dalsze skuteczne dochodzenie roszczeń.

Uwaga: ECK Polska nie zajmuje się rozpatrywaniem sporów pomiędzy polskimi konsumentami a przedsiębiorcami zarejestrowanymi w Polsce. W takich przypadkach należy zwracać się o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Uprzednio należy jednak wysłać pismo reklamacyjne do przedsiębiorcy (warto skorzystać z wzorca formularza reklamacji w języku polskim).

ECK zapewnia  konsumentom bezpłatną pomoc w sporach z zagranicznymi firmami (zarejestrowanymi w UE, Norwegii lub Islandii).

Przy formułowaniu reklamacji do przedsiębiorcy warto skorzystać z wzorca pisma reklamacyjnego w języku angielskim.

Jeżeli reklamacja nie przyniosła efektu, wówczas należy zwrócić się do ECK Polska, składając skargę o charakterze transgranicznym na adres e-mail:

Skarga jest rozpatrywana w ramach  informatycznego systemu Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich.

Zapytanie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko konsumenta,
 • opis sprawy.

Skarga powinna zawierać:

 • imię i nazwisko konsumenta
 • krótki i rzeczowy opis przedmiotu sprawy a zwłaszcza:
  1. opis produktu lub usługi,
  2. opis problemu, np.:
   • brak dostawy produktu,
   • produkt okazał się być wadliwy,
   • wprowadzono konsumenta w błąd informacją handlową,
   • brak należytej staranności personelu,
   • niedostarczenie części dokumentacji lub dokumentu gwarancji,
  3. informację nt. przeprowadzonej procedury reklamacyjnej,
  4. określenie roszczeń konsumenta (np. wskazanie konkretnej kwoty odszkodowania).
 • Należy dołączyć odpowiednią dokumentację sprawy w formie załącznika do wiadomości (np. kopia umowy, korespondencja reklamacyjna z przedsiębiorcą, dowody potwierdzające szkodę).

Ważne informacje!

– Postępowanie prowadzone przez ECK Polska nie wstrzymuje biegu przedawnienia możliwości dochodzenia roszczenia przed sądem powszechnym.

– ECK Polska przelicza wartość przedmiotu sporu i wartość transakcji na walutę euro (EUR), po kursie średnim NBP dnia akceptacji sprawy przez ECK Polska, jeśli konsument przy zgłoszeniu wskazuje inną walutę (np. PLN)

Strona internetowa jest częścią działania 785592 – ECC PL FPA 2018-2021, które otrzymało dofinansowanie w ramach dotacji na działalność Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) z Programu Ochrony Konsumentów w Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Treść niniejszej strony internetowej przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność; w żaden sposób nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności ani innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i/lub Agencja Wykonawcza nie przyjmują odpowiedzialności za żadne wykorzystanie zawartych informacji.