Złóż skargę do ECK

W pierwszej kolejności zalecamy złożenie reklamacji (e-mailem bądź na piśmie) do przedsiębiorcy.

Niezłożenie reklamacji do przedsiębiorcy może poważnie utrudnić bądź uniemożliwić konsumentowi dalsze skuteczne dochodzenie roszczeń.

Uwaga: ECK Polska nie zajmuje się rozpatrywaniem sporów pomiędzy polskimi konsumentami a przedsiębiorcami zarejestrowanymi w Polsce. W takich przypadkach należy zwracać się o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Uprzednio należy jednak wysłać pismo reklamacyjne do przedsiębiorcy (warto skorzystać z wzorca formularza reklamacji w języku polskim).

ECK zapewnia  konsumentom bezpłatną pomoc w sporach z zagranicznymi firmami (zarejestrowanymi w UE, Norwegii lub Islandii).

Przy formułowaniu reklamacji do przedsiębiorcy warto skorzystać z wzorca pisma reklamacyjnego w języku angielskim.

Jeżeli reklamacja nie przyniosła efektu, wówczas należy zwrócić się do ECK Polska, składając skargę o charakterze transgranicznym na specjalnym „formularzu skargi”, który można pobrać w formacie PDF poniżej.

Skarga jest rozpatrywana w ramach  informatycznego systemu Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich.

Pomocy udzielamy BEZPŁATNIE.

WAŻNE!: Warunki prawidłowego złożenia skargi w ECK Polska

 • Aby przesłać wypełniony FORMULARZ SKARGI, należy najpierw go wypełnić a dopiero potem przycisnąć „Złóż skargę” na pierwszej stronie by automatycznie złożyć skargę.
 • W polu Opis problemu, załączonego poniżej FORMULARZA SKARGI, należy krótko i rzeczowo opisać przedmiot sprawy a zwłaszcza:
  1. opis produktu lub usługi,
  2. na czym polega istota problemu, np.:
   • brak dostawy produktu,
   • produkt okazał się być wadliwy,
   • wprowadzono konsumenta w błąd informacją handlową,
   • brak należytej staranności personelu,
   • niedostarczenie części dokumentacji lub dokumentu gwarancji,
  3. czy i w jaki została przeprowadzona reklamacja.
 • Propozycja w polu Oczekiwane rozwiązanie – zwłaszcza żądanie finansowe, powinna być popartea dokumentacją i odpowiadać wielkości poniesionej szkody.
 • Należy bezwzględnie dołączyć odpowiednią dokumentację (umowa, reklamacja itp.).
 • Aby wypełnić formularz, należy się upewnić się, że posiadany program Adobe Acrobat Reader ma wersję minimum 8.2.5 bądź wyższą. Wersję Adobe Acrobat Reader można sprawdzić poprzez wybór Menu Pomoc / o Adobre Reader. Na ekranie pojawi się numer wersji np. Wersja 8.2.5 Ostatnią wersję Adobe Reader możesz pobrać ze strony: http://get.adobe.com/reader/.
 • Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z załączoną poniżej INSTRUKCJĄ TECHNICZNĄ.

 

Ważne informacje!

– Postępowanie prowadzone przez ECK Polska nie wstrzymuje biegu przedawnienia możliwości dochodzenia roszczenia przed sądem powszechnym.

– ECK Polska przelicza wartość przedmiotu sporu i wartość transakcji na walutę euro (EUR), po kursie średnim NBP dnia akceptacji sprawy przez ECK Polska, jeśli konsument przy zgłoszeniu wskazuje inną walutę (np. PLN)

 

 

INSTRUKCJA TECHNICZNA: dokument word

 

Pobierz formularz skargi

Strona internetowa jest częścią działania 785592 – ECC PL FPA 2018-2021, które otrzymało dofinansowanie w ramach dotacji na działalność Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) z Programu Ochrony Konsumentów w Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Treść niniejszej strony internetowej przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność; w żaden sposób nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności ani innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i/lub Agencja Wykonawcza nie przyjmują odpowiedzialności za żadne wykorzystanie zawartych informacji.