Zakupy poza lokalem

Umowa

Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa oznacza umowę pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą:
 • zawartą przy jednoczesnej fizycznej obecności przedsiębiorcy i konsumenta, w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa (np. w domu konsumenta, na prezentacji organizowanej w hotelu)
 • zawartą w lokalu przedsiębiorstwa lub przy pomocy jakichkolwiek środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym jak osobiście i indywidualnie nawiązano kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa (np. zaproszenie konsumenta z ulicy na pokaz w lokalu przedsiębiorstwa)
 • zawartą podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz sprzedaż towarów i usług konsumentowi.
Jako lokal przedsiębiorstwa należy rozumieć:
 • miejsce prowadzenia działalności, będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w której przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe
 • miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe.
Zatem, lokalem przedsiębiorstwa jest zarówno standardowy sklep jak i stanowisko na targu, jarmarku, kiermaszu czy na oznakowanym bazarze. UWAGA: Przepisy nie mają zastosowania w przypadku umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli obowiązek zapłaty nie przekracza 50 złotych.

Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy

Zarówno w przypadku umów zawieranych na odległość jak i umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, przedsiębiorca obowiązany jest poinformować konsumenta przed zawarciem umowy m.in. o następujących kwestiach:
 • dane identyfikujące przedsiębiorcę
 • podstawowe cechy towaru lub usługi
 • łączna cena lub wynagrodzenie wraz z podatkami, a także opłaty za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakiekolwiek inne dodatkowe koszty
 • sposoby płatności, dostawy lub spełnienia świadczenia
 • stosowana procedura reklamacyjna
 • w przypadku prawa do odstąpienia od umowy – warunki, terminy oraz procedura odstąpienia
 • koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy
 • termin, w którym oferta lub cena pozostają wiążące
Po zawarciu umowy konsument musi otrzymać na trwałym nośniku (np. wersja papierowa czy w forma poczty elektronicznej) potwierdzenie zawarcia umowy wraz z wyżej wymienionymi informacjami. Potwierdzenie należy udostępnić w rozsądnym terminie, ale nie później niż w chwili dostarczenia towarów lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. UWAGA: W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, ciężar dowodowy w zakresie spełnienia wymogów informacyjnych spoczywa na przedsiębiorcy.

Odstąpienie od umowy

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w ciągu 14 dni bez podawania jakichkolwiek powodów (ten sam termin obowiązuje na terenie całej UE, Norwegii i Islandii). Odstąpienie od umowy nie jest uzależnione od zgody przedsiębiorcy – jest to jednostronne oświadczenie woli. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku zakupów dokonywanych w sklepie stacjonarnym. Jak odstąpić od umowy?
 • Termin 14 dni upływa w przypadku umów o świadczenie usług – od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów sprzedaży – od dnia w którym konsument otrzymał towar. Jeżeli konsument nie został poinformowany o prawie do odstąpienia, termin ten wydłuża się do 12 miesięcy.
 • Aby odstąpić od umowy, należy poinformować o tym przedsiębiorcę z zachowaniem terminu 14 dni. Zalecamy formę pisemną oświadczenia oraz zachowanie kopii w celach dowodowych.
 • Najpóźniej 14 dni od dnia poinformowania o odstąpieniu należy odesłać towar do przedsiębiorcy. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów, o ile został o tym poinformowany.
 • Sklep internetowy nie może uzależniać odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość od zwrotu towaru w oryginalnym opakowaniu, które nie jest przedmiotem sprzedaży, a służy jedynie do zabezpieczenia produktu. Jest wskazane jednak, aby w miarę możliwości zwracana rzecz była zapakowana w oryginalne pudełko.
 • Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Przedsiębiorca może wstrzymać się z dokonaniem wypłaty do momentu otrzymania rzeczy z powrotem bądź do otrzymania dowodu wysyłki.
 • Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi rozpoczyna się niezwłocznie, wówczas w przypadku odstąpienia od umowy konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 • Konsument odpowiada tylko za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.
 • Interpretacja przepisów zakłada, że kupujący może odstąpić od umowy jeszcze przed otrzymaniem towaru.
Istnieją wyjątki od prawa odstąpienia od umowy, zaliczamy tu m.in.:
 • zakup towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia (np. artykuły spożywcze)
 • zakup towarów wyprodukowanych wg specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych (np. meble na wymiar, garnitur szyty na miarę, biżuteria z wygrawerowaniem)
 • zakup zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. towary lecznicze, chusteczki nawilżane)
 • zakup zapieczętowanych nagrań dźwiękowych, nagrań wizualnych lub oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • zakup usług w zakresie zakwaterowania (innych niż do celów mieszkalnych), przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
UWAGA: Ustawa o prawach konsumenta nie ma zastosowania do umów dotyczących przewozu osób, umów o imprezę turystyczną czy umów o timeshare.

Reklamacja rękojmia i gwarancja

Terminy Podstawa prawna

Zakupy w internecie

Zawartość
Skip to content