Zakupy poza lokalem

Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa oznacza umowę pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą:

 • zawartą przy jednoczesnej fizycznej obecności przedsiębiorcy i konsumenta, w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa (np. w domu konsumenta, na prezentacji organizowanej w hotelu),
 • zawartą w lokalu przedsiębiorstwa lub przy pomocy jakichkolwiek środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak osobiście i indywidualnie nawiązano kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa (np. zaproszenie konsumenta z ulicy na pokaz w lokalu przedsiębiorstwa),
 • zawartą podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz sprzedaż towarów i usług konsumentowi.

Jako lokal przedsiębiorstwa należy rozumieć:

 • miejsce prowadzenia działalności, będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w której przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe,
 • miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe.

Zatem lokalem przedsiębiorstwa jest zarówno standardowy sklep, jak i stanowisko na targu, jarmarku, kiermaszu czy na oznakowanym bazarze.

UWAGA: Przepisy nie mają zastosowania w przypadku umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli obowiązek zapłaty nie przekracza 50 złotych.

 • W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedawca musi udzielić wszystkich obowiązkowych informacji na papierze lub, jeżeli konsument wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku – w sposób czytelny i za pomocą prostego języka.
 • Sprzedający zobowiązany jest przekazać konsumentowi umowę lub potwierdzenie zawarcia umowy 
  na papierze lub – za zgodą kupującego – na innym trwałym nośniku.

Podstawa prawna: art. 14, 15 ust. 1, art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta

 

Zarówno w przypadku umów zawieranych na odległość, jak i umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, przedsiębiorca zobowiązany jest poinformować konsumenta przed zawarciem umowy
w sposób jasny i zrozumiały o następujących kwestiach:

 1. głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem jego przedmiotu i sposobu porozumiewania się
  z konsumentem (np. telefonicznie, e-mailowo),
 2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie i numerze, pod którym została ona zarejestrowana (KRS lub NIP),
 3. adresie przedsiębiorstwa (istotnym w razie sporu sądowego), adresie poczty elektronicznej i numerze telefonu, pod którym konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą,
 4. innym środku komunikacji online, jeżeli taki środek przedsiębiorca dodatkowo udostępnia i który:
  • gwarantuje zachowanie pisemnej korespondencji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą,
   w tym daty i godziny takiej korespondencji,
  • spełnia wymogi trwałego nośnika,
  • umożliwia szybkie i efektywne kontaktowanie się konsumenta z przedsiębiorcą,
 5. adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli różni się on od adresu prowadzonej działalności,
 6. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – o sposobie, w jaki będą one obliczane, jak również o istnieniu opłat dodatkowych (np. kosztów dostawy) oraz ich wysokości lub obowiązku ich uiszczenia (jeśli nie jest znana ich wysokość),
 7. indywidualnym dostosowaniu ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jeżeli przedsiębiorca takie stosuje,
 8. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość (np. telefonu) w celu zawarcia umowy, jeśli są one wyższe od zwykle stosowanych w przypadku tego środka porozumiewania się –
  np. w razie zawarcia umowy przez telefon z inicjatywy konsumenta,
 9. sposobie i terminie zapłaty,
 10. sposobie i terminie spełnienia świadczenia i stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji,
 11. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia
  od umowy,
 12. kosztach zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu
  do umów zawieranych na odległość – o kosztach zwrotu towaru, jeżeli ze względu na swój charakter produkt nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą,
 13. obowiązku zapłaty przez konsumenta uzasadnionych kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę, jeżeli kupujący odstąpi od umowy po zgłoszeniu rozpoczęcia świadczenia usługi, a przed upływem terminu na odstąpienie od umowy,
 14. przypadkach, w których konsument traci prawo do odstąpienia od umowy,
 15. obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia towaru zgodnego z umową,
 16. istnieniu, a także treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji,
 17. kodeksie dobrych praktyk, jeżeli zobowiązał się go przestrzegać, i sposobie zapoznania się z nim,
 18. czasie trwania umowy lub sposobie i przesłankach jej wypowiedzenia – jeżeli umowa jest zawarta
  na czas nieokreślony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu,
 19. minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy, np. umowy edukacyjnej,
  w stosunku do których określono minimalny czas, przez jaki należy płacić składki i nie można odstąpić od umowy,
 20. wysokości i sposobie złożenia kaucji lub innych gwarancji finansowych, których konsument jest zobowiązany udzielić na żądanie przedsiębiorcy,
 21. funkcjonalności towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz stosowanych technicznych środkach ich ochrony,
 22. mających znaczenie interoperacyjności i kompatybilności towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć,
 23. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Informacje powinny być przekazane w sposób jasny i zrozumiały.

 • 30 dni – w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo podczas wycieczki,
 • 14 dni – w przypadku pozostałych umów,
  w tym zawartych przez internet, lub podczas umówionej wizyty akwizytora w domu konsumenta.

Czas na odstąpienie od umowy poza lokalem przedsiębiorstwa liczy się od dnia zawarcia umowy.

W sytuacji, gdy nie został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy, może skorzystać z tego uprawnienia w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jeżeli jednak w tym okresie sprzedający przekaże mu taką informację, to termin upływa po 30 dniach od momentu jej otrzymania.

Jak prawidłowo odstąpić od umowy?

Zachowaj termin na odstąpienie od umowy – takie oświadczenie należy wysłać przed upływem terminu.

Podstawa prawna: art. 27-29 ustawy o prawach konsumenta

Towar zakupiony na terenie UE, Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii podlega dwuletniej ochronie.

W przypadku wykrycia niezgodności towaru z umową można go reklamować. Niektóre zakupione towaru podlegają również ochronie gwaranta (najczęściej producenta).

Więcej na temat reklamacji w UE pod linkiem: https://konsument.gov.pl/niezgodnosc-towaru-z-umowa-a-gwarancja-reklamacje/

 

 • Odstąpienie od umowy
  30 dni – w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo podczas wycieczki,
  14 dni – w przypadku pozostałych umów,
  w tym zawartych przez internet, lub podczas umówionej wizyty akwizytora w domu konsumenta.
 • Umowy finansowe
  Umowy w zakresie usług finansowych nie mogą być zawierane podczas pokazów lub wycieczek
 • Płatności
  Przedsiębiorca nie może przyjąć płatności przed upływem terminu odstąpienia od umowy w przypadku zawarcia umowy podczas wycieczki albo niezamówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo pokazu, chyba że pokaz został zorganizowany w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta na jego wyraźne zaproszenie.
 • Usługi zdrowotne
  konsument może odstąpić od umowy dotyczącej usług zdrowotnych zawartej poza lokalem w terminie 14 dni. Nie dotyczy to produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych wydanych z apteki.

Poznaj więcej swoich praw

Skip to content