Niezgodność towaru z umową

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.

Niezgodność towaru z umową to jeden ze sposobów dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z brakiem zgodności towaru z umową. Od 1 stycznia 2023 r. zmieniły się przepisy dotyczące reklamacji w tym zakresie

Towar niezgodny z umową

Towar jest niezgodny z umową, gdy:

 • nie odpowiada opisowi podanemu przez sprzedawcę
 • nie odpowiada próbce lub jest niezgodny z wzorem zaprezentowanym konsumentowi
 • nie nadaje się do celów określonych przez konsumenta, o których poinformował sprzedawcę przed zawarciem umowy
 • nie odpowiada właściwościom, które są przypisywane towarom tego samego rodzaju
 • nie posiada cech, których konsument może racjonalnie oczekiwać
 • nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie oświadczeniom publicznym sprzedawcy, producenta lub ich przedstawicieli

Roszczenia konsumenta

W przypadku niezgodności towaru z umową konsument może domagać się:

 • naprawy towaru lub wymiany na nowy,
 • stosownej obniżki ceny lub odstąpienia od umowy (w sytuacji, gdy wada jest istotna).

Obniżenie ceny i odstąpienie od umowy

Konsument ma prawo do żądania obniżenia ceny lub – w przypadku istotnej niezgodności z umową – odstąpienia od umowy, jeżeli sprzedawca

 • odmówił naprawy lub wymiany towaru,
 • nie naprawił lub nie wymienił towaru,
 • próbował naprawić lub wymienić, ale towar nadal jest niezgodny z umową,
 • oświadczył, że nie naprawi lub nie wymieni towaru w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta,

W przypadku wystąpienia istotnej niezgodności z umową, konsument może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, bez uprzedniego skorzystania z prawa do naprawy lub wymiany.

Naprawa i wymiana

Naprawa lub wymiana, powinna nastąpić:

 • w rozsądnym czasie od chwili, w której sprzedawca został poinformowany przez konsumenta.
 • bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył – koszty naprawy lub wymiany ponosi sprzedawca!

Ważne!

 • Wybór pomiędzy wymianą a naprawą należy do konsumenta
 • Jeżeli żądanie konsumenta jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów od sprzedawcy, może od zastąpić naprawę wymianą i odwrotnie.

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową trwa 2 lata od dnia wydania towaru, chyba że przedsiębiorca określił dłuższy termin przydatności towaru do użycia.

Forma reklamacji

Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Najlepiej do celów dowodowych zrobić to pisemnie.

Co powinna zawierać reklamacja?

Reklamacja powinna zawierać: 

 • opis braku zgodności towaru z umową,
 • żądanie konsumenta,
 • dowód zakupu: np. paragon, wydruk z karty płatniczej, e-mail z potwierdzeniem zakupu, świadkowie. Uwaga! Sprzedawca nie może uzależnić przyjęcia reklamacji od dostarczenia paragonu.

Jaki jest termin na złożenie reklamacji?

Ze względów dowodowych reklamację warto złożyć niezwłocznie po zauważeniu niezgodności towaru z umową. Roszczenia przedawniają się po upływie 6 lat.

Podstawa prawna: art. 7a i 43d ustawy o prawach konsumenta; art. 118 Kodeksu cywilnego

Ile czasu sprzedawca ma na rozpatrzenie reklamacji?

W Polsce sprzedawca powinien rozpatrzyć reklamację konsumenta w czasie 14 dni (kalendarzowych) od jej złożenia. Przekroczenie tego terminu oznacza uznanie reklamacji za zasadną. 

Koszty naprawy lub wymiany towaru ponosi sprzedawca. Podobnie jest w przypadku odesłania wadliwego towaru na adres wskazany przez sprzedawcę.

Poza naprawą, wymianą, obniżeniem ceny lub odstąpieniem od umowy w wyniku reklamacji, konsument ma prawo dodatkowo żądać od sprzedawcy naprawienia szkody, którą poniósł z powodu nabycia towaru niezgodnego z umową. Za taką szkodę można uznać:

 • Koszt odebrania towaru, odesłania towaru do sprzedawcy w celach reklamacyjnych, przewozu oraz ubezpieczenia (jeżeli był przesyłany)
 • Koszt zawarcia umowy
 • Koszt przechowania towaru
 • Koszt poniesionych przez konsumenta inwestycji w towar, z których nie odniósł korzyści

Konsument może wnioskować o zwrot opłat związanych z ekspertyzą (np. rzeczoznawcy), jeżeli potwierdziła niezgodność towaru z umową. Szczególnie, gdy sprzedawca nie chciał uznać roszczeń konsumenta, bez takiego dowodu.  

Gwarancja

Gwarancja to – obok niezgodności towaru z umową – jedna z podstaw złożenia reklamacji. Jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta.

Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie.

Odpowiedzialny względem konsumenta, może nim być producent, importer, dystrybutor lub sprzedawca. Zakres odpowiedzialności gwaranta powinien być określony w dokumencie gwarancyjnym.

Sprzedawca może, ale nie musi być gwarantem. Powinno to być określone w oświadczeniu gwarancyjnym. Jeżeli nie jest, można uznać, że gwarancji udzielił przedsiębiorca, który złożył oświadczenie.

Powinno być sformułowane w jasny i zrozumiały oraz w języku polskim.

Oświadczenie gwarancyjne powinno zawierać:

 • wyraźne stwierdzenie, że w przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy oraz że gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej; 
 • nazwę i adres gwaranta;
 • opis procedury, której uprawniony ma przestrzegać, aby móc skorzystać z gwarancji;
 • wskazanie rzeczy, których dotyczy gwarancja;
 • warunki gwarancji.

Forma oświadczenia gwarancyjnego

Konsument ma prawo żądać od gwaranta wydania oświadczenia na papierze lub innym trwałym nośniku – wraz z towarem.

Brak dokumentu gwarancyjnego nie umniejsza uprawnień konsumenta wynikających z gwarancji – mogą jednak powstać trudności z ustaleniem zakresu jej treści.

Okres trwania gwarancji zależy od woli gwaranta. Jeżeli go nie określił, przyjmuje się, że wynosi 2 lata – licząc od dnia, w którym wydano towar konsumentowi.

Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji

 • Jeżeli w wyniku reklamacji z tytułu gwarancji, gwarant zwrócił rzecz wolną od wad, albo dokonał istotnych napraw w reklamowanej rzeczy, termin gwarancji liczony jest na nowo od momentu dostarczenia rzeczy kupującemu.
 • Jeżeli w wyniku reklamacji gwarant wymienił części w reklamowanej rzeczy, wówczas termin gwarancji biegnie na nowo dla wymienionych części.
 • W pozostałych przypadkach termin gwarancji wydłuża się o czas, w którym osoba uprawniona nie mogła korzystać z rzeczy z powodu jej wady. 

Konsument powinien dostarczyć wadliwy produkt na koszt gwaranta, w miejsce przez niego wskazane. Jeżeli nie jest w stanie tego zrobić ze względu na duże rozmiary, powinien umożliwić gwarantowi dostęp do wadliwej rzeczy (np. łóżko o dużych gabarytach).

Zależność między gwarancją, a niezgodnością towaru z umową

Podczas korzystania z uprawnień gwarancyjnych bieg terminu na wykonanie uprawnień z tytułu niezgodności z umową zostaje zawieszony – od dnia zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odrzucenia reklamacji złożonej gwarantowi (lub też od chwili upłynięcia czasu na wykonanie obowiązków wynikających z tej gwarancji).

Uwaga! Uprawnienia przyznane z tytułu gwarancji są niezależne od uprawnień związanych z niezgodnością towaru z umową.

W przypadku odrzucenia żądań konsumenta np. w ramach gwarancji, ma on prawo dochodzić  roszczeń na podstawie niezgodności towaru z umową i na odwrót. 

Przepisy obowiązujące do 1 stycznia 2023 r.

Przepisy obowiązujące do 1 stycznia 2023 r. dostępne są pod linkiem: https://konsument.gov.pl/reklamacja-rekojmia-a-gwarancja/.

Skip to content