Jak napisać reklamację do przewoźnika kolejowego?

Wzory reklamacji w języku polskim

Odszkodowanie za opóźnienie pociągu jest wypłacane w sytuacji, gdy wysokość danego odszkodowania przekracza minimalny próg 4 EURO. Ponadto, przewoźnicy kolejowi mogą być zwolnieni z wypłaty odszkodowania (25% lub 50 % w zależności od długości opóźnienia) w sytuacji, gdy opóźnienie było spowodowane siłą wyższą, wyłączną winą podróżnego lub osoby trzeciej, klęską żywiołową, wypadkiem z udziałem osoby postronnej itp.

W związku z opóźnieniem kursu pociągu operowanego przez Państwa firmę domagam się odszkodowania w wysokości 25%/50% (wysokość uzależniona jest od długości opóźnienia)  koszów biletu na podstawie przepisów Rozporządzenia nr 2021/782 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

Dane:

 • numer biletu
 • data przejazdu

Opis sytuacji i uzasadnienie:

W dniu … jechałem/am z ….. do….. Pociąg zgodnie z rozkładem powinien dotrzeć do … Jednak nie ruszył o czasie wobec czego na miejsce przybyłem/am z… (wskazać około ile godzin i minut) opóźnieniem.

Jeżeli linia kolejowa nie oferowała opieki w czasie oczekiwania na pociąg:

Ponadto, w czasie oczekiwania na pociąg obsługa nie zaoferowała mi opieki w formie posiłków/napoi/noclegu <wybrać>. Ze względu na to, że powyższe koszty musiałem/am ponieść samodzielnie, proszę o ich zwrot. Rachunki załączam do reklamacji.

Przelew proszę wykonać na wskazane dane: (w przypadku zagranicznych linii kolejowych należy podać IBAN, kod SWIFT/BIC, nazwę banku)

Załączniki: (załączamy kopie dokumentów)

 • bilet
 • (w przypadku braku opieki) potwierdzenie dokonanych zakupów (paragon / potwierdzenie przelewu)

W związku z odwołaniem kursu pociągu operowanego przez Państwa firmę domagam się odszkodowania w wysokości 25%/50% (wybierz) koszów biletu na podstawie przepisów Rozporządzenia nr 2021/782 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym

Dane:

 • numer biletu
 • data przejazdu

Opis sytuacji i uzasadnienie:

W dniu … planowałem/am podroż z ….. do….. Pociąg zgodnie z rozkładem powinien dotrzeć na miejsce o godz. … Jednak został odwołany wobec czego na miejsce przybyłem/am innym połączeniem z… (wskazać około ile godzin i minut) opóźnieniem.

Jeżeli linia kolejowa nie oferowała opieki w czasie oczekiwania na pociąg:

Ponadto, w czasie oczekiwania na pociąg obsługa nie zaoferowała mi opieki w formie posiłków/napoi/noclegu <wybrać>. Ze względu na to, że powyższe koszty musiałem/am ponieść samodzielnie, proszę o ich zwrot. Rachunki załączam do reklamacji.

Jeżeli nie będzie możliwości dodania załączników:

Ze względu na brak możliwości dodania załączników, przekażę je w odpowiedzi na Państwa e-mail.

Przelew proszę wykonać na wskazane dane: (w przypadku zagranicznych linii kolejowych należy podać IBAN, kod SWIFT/BIC, nazwę banku)

Załączniki: (załączamy kopie dokumentów)

 • bilet
 • (w przypadku braku opieki) potwierdzenie dokonanych zakupów (paragon / potwierdzenie przelewu)
 

Wzory reklamacji w języku angielskim

As a result of the delay of a train operated by your company, I request compensation in the amount of <select 25%/50%> of the ticket’s cost on the basis of the provisions of Regulation No. 2021/782 on Rail Passenger’ Rights and Obligations.

Trip details:

 • ticket number
 • date of travel

Description of the situation and justification

On… I was travelling from…. to…. According to the timetable, the train should have reached the destination at… However, it departed delayed and I reached the destination with the delay of… (indicate how many hours and minutes).

If the rail operator did not offer any assistance while waiting for the train:

In addition, while waiting for the train, the personnel did not offer me any assistance in the form of <select meals/beverages/accommodation>. Due to the fact that I had to bear the above costs myself, I request their reimbursement. I attach the bills to the complaint.

Please, make the transfer to the indicated data: (in the case of foreign railway lines provide IBAN, SWIFT/BIC code, bank name)

Attachments: (attach copies of documents)

 • ticket
 • (in the case of lack of assistance) confirmation of purchases made (receipt / confirmation of money transfer)

As a result of the cancellation of a train operated by your companyy, I request compensation in the amount of <select 25%/50%> of the ticket’s cost on the basis of the provisions of Regulation No. 2021/782 on Rail Passengers’ Rights and Obligations.

Trip details:

 • ticket number
 • date of travel

Description of the situation and justification

On… I planned to travel from…. to…. According to the timetable, the train should have reached the destination at… However, it was cancelled, and using other connection, I reached the destination with the delay of… (indicate how many hours and minutes).

If the rail operator did not offer any assistance while waiting for the train:

In addition, while waiting for the train, the personnel did not offer me any assistance in the form of <select meals/beverages/accommodation>. Due to the fact that I had to bear the above costs myself, I request their reimbursement. I attach the bills to the complaint.

If it is not possible to add attachments:

Since it is not possible to add attachments, I will provide them in response to your e-mail.

Please, make the transfer to the indicated account: (in the case of foreign railway lines provide IBAN, SWIFT/BIC code, bank name)

Attachments: (attach copies of documents)

 • ticket
 • (in the case of lack of assistance) confirmation of purchases made (receipt / confirmation of money transfer)
Skip to content