Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w jasny i widoczny sposób oraz bezpośrednio przed złożeniem przez niego zamówienia o następujących kwestiach:

 • dane identyfikujące przedsiębiorcę
 • podstawowe cechy towaru lub usługi
 • łączna cena lub wynagrodzenie wraz z podatkami, a także opłaty za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakiekolwiek inne dodatkowe koszty
 • sposoby płatności, dostawy lub spełnienia świadczenia
 • stosowana procedura reklamacyjna
 • w przypadku prawa do odstąpienia od umowy – warunki, terminy oraz procedura odstąpienia
 • koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy
 • termin, w którym oferta lub cena pozostają wiążące

Konsument musi mieć świadomość, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Potwierdzenie złożonego zamówienia musi być w łatwy i czytelny sposób oznaczone z użyciem słów „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnym sformułowaniem.

Najpóźniej na początku procesu składania zamówienia Konsument musi mieć dostęp do informacji o ewentualnych ograniczeniach w dostarczeniu oraz akceptowanych sposobach płatności.

Przedsiębiorca musi dostarczyć potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia towarów lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

Konsument ma prawo zwrotu towaru zakupionego przez internet bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni. Jest to tak zwane prawo do odstąpienia od umowy.  Od tej zasady są jednak wyjątki. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej przez nternet reguluje Ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r., która implementuje Dyrektywę UE 2011/83.

Dowiedz się więcej: Odstąpienie od umowy – zakupy przez internet.

Konsument jest zwolniony z obowiązku jakiejkolwiek zapłaty w przypadkach niezamówionego dostarczania towarów lub niezamówionego świadczenia usług. Brak odpowiedzi konsumenta nie jest równoznaczny z jego zgodą.

Przykładowo, przedsiębiorca wysyła książkę wraz z dołączoną fakturą, pomimo że nigdy nie kontaktował się z daną osobą. Wówczas konsument nie ma obowiązku uiszczenia opłaty, gdyż przedsiębiorca wysyła towar na własne ryzyk

Obniżki cen towarów

Podczas wyprzedaży/promocji sprzedawca powinien poinformować o:

 • aktualnej cenie,
 • najniższej cenie, która obowiązywała w ciągu 30 dni.

Towar jest sprzedaży krócej niż 30 dni?

Podczas wyprzedaży/promocji sprzedawca powinien poinformować o:

 • aktualnej cenie,
 • najniższej cenie, która obowiązywała od rozpoczęcia sprzedaż.

Towary szybko psujące się (np. produkty spożywcze)

Podczas wyprzedaży/promocji sprzedawca powinien poinformować o:

 • aktualnej cenie,
 • cenie sprzed pierwszej obniżki.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług

Przepisy dotyczą sprzedaży internetowej, stacjonarnej i za pośrednictwem reklam.

Dostawca platformy handlowej – obowiązki informacyjne

Dostawca platformy handlowej, ma obowiązek poinformować konsumenta o:

 • o parametrach decydujących o plasowaniu towarów,
 • czy sprzedawca oferujący na platformie towary, usługi lub treści cyfrowe jest przedsiębiorcą czy osobą fizyczną,
 • o braku stosowania przepisów chroniących konsumentów, jeżeli stroną umowy jest osoba fizyczna
 • o obowiązkach dostawcy platformy i sprzedawcy, wynikających z realizacji umowy

 Wszelkie informacje powinny być dostarczone konsumentowi w sposób jasny i zrozumiały.

Jeżeli platforma handlowa, sklep, czy porównywarka oferują na stronie wyszukiwarkę produktów, są zobowiązani do:

 • informowania o głównych parametrach, które decydują o kolejności plasowania produktów 
 • wyraźnego oznaczenia płatnej reklamy lub płatności dokonanej specjalnie w celu uzyskania wyższego plasowania produktów w wynikach wyszukiwania.

Jeżeli przedsiębiorca udostępnia nam opinie innych klientów, powinien wykazać, czy i w jaki sposób zapewnia, że pochodzą one od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.

Konsument powinien też wiedzieć, czy sprzedawca udostępnia:

 • wszystkie opinie
 • czy opinie są sponsorowane lub
 • czy na opinie mają wpływ umowy z danym przedsiębiorcą

Ponadto za nieuczciwą praktykę rynkowe uznawane jest:

 • twierdzenie przez przedsiębiorcę, który umożliwia dostęp do opinii konsumentów o produktach, że te opinie zostały zamieszczone przez konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli – mimo że przedsiębiorca ten nie podjął uzasadnionych i proporcjonalnych kroków, aby sprawdzić, czy opinie te pochodzą od tych konsumentów,
 • zamieszczanie lub zlecanie zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji konsumentów albo zniekształcanie opinii lub rekomendacji konsumentów w celu promowania produktów.

Jeśli przedsiębiorca stosuje indywidualne dostosowanie ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, musi o tym jasno poinformować konsumenta przed zawarciem z nim umowy.

Dotyczy to np. sytuacji, gdy cena jest automatycznie ustalana dla konkretnego odbiorcy w zależności np. od jego lokalizacji, urządzenia, z którego korzysta (np. smartfon, laptop) czy historii przeglądanych stron.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 5a ustawy o prawach konsumenta.

Można je reklamować podobnie jak inne towary czy usługi. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny za ich zgodność. Musi też dostarczać konsumentowi aktualizacje przez co najmniej 2 lata.

Odstąpienie od umowy – płatność danymi osobowymi

Obowiązki przedsiębiorcy

Odstąpienie przez konsumenta od umowy o dostarczanie treści cyfrowych lub umowy o świadczenie usług cyfrowych opłaconych danymi osobowymi, naklada na przedsiębiorcę następujące obowiązki: 

 • w odniesieniu do danych osobowych, przedsiębiorca wykonuje obowiązki wynikające z RODO,
 • w odniesieniu do treści innych niż dane osobowe wytworzonych przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę, od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy przedsiębiorca nie może ich wykorzystywać z wyjątkiem treści, które:
  1. są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy,
  2. dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę,
  3. zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków lub
  4. zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

W tym ostatnim przypadku, przedsiębiorca na żądanie konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę.

Konsument ma prawo bezpłatnie odzyskać treści cyfrowe od dostawcy, bez przeszkód z jego strony, w rozsądnym terminie i w powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego (czyli w formacie umożliwiającym odczytanie ich przez komputer).

Podstawa prawna: art. 32a ustawy o prawach konsumenta

Zakupy przez internet - odstąpienie od umowy

Skip to content