Skargi dotyczące praktyk amerykańskiej firmy T2C International LLC

1. Czym charakteryzują się praktyki T2C International LLC?

Jak wynika z licznych wyjaśnień konsumentów, konsultant telefoniczny firmy podczas rozmowy telefonicznej informuje potencjalnego klienta o fakcie wygrania przez niego atrakcyjnej loterii i w związku z tym o nagrodzie: ekskluzywnej bieliźnie. Konsument jest pouczany o tym, że produkt jest bezpłatny, a jedyny koszt jaki wiąże się z jego odbiorem to wartość przesyłki.

Skargi konsumentów wykazują, że konsultanci firmy w sposób nachalny namawiają do przyjęcia bielizny. Używają oni najczęściej sformułowań :

Skoro Pan/Pani wygrał/a taki luksusowy produkt, nie powinien się Pan/Pani wahać z przyjęciem go i zapłatą jedynie 19,90 za przesyłkę” czy

– „Jeśli ktoś oferuje Panu/Pani produkt za darmo, należy go przyjąć”

Jak wynika z naszych informacji, konsument, który początkowo odmawia przyjęcia bielizny jest manipulowany w taki sposób, żeby ostatecznie się zgodzić.

Konsumenci po upływie kilku dni otrzymują bieliznę, która okazuje się bardzo przereklamowana. Nie powinno stanowić to jednak powodu do niepokoju, albowiem konsument zawarł umową przez telefon na dostarczenie jednego produktu. Czy jest tak w praktyce? Nie – konsument w paczce z bielizną otrzymuje umowę, która wskazuje, że konsument jest abonentem firmy i będzie otrzymywał kolejne, płatne przesyłki.

W konsekwencji, po kilku kolejnych tygodniach, konsument otrzymuje wezwania do zapłaty za bieliznę, która jest wysyłana bez wiedzy klienta.

W paczce znajduje się także oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które należy przesłać na polski adres, pod którym znajduje się biuro obsługi klienta. Jak wynika z warunków umowy, sama firma T2C International LLC jest spółką prawa amerykańskiego, zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych ( Henderson, w stanie Nevada).

2. Czy wysłana bielizna może być traktowana jako towar niezamówiony?

Jak wynika ze skarg konsumentów, informowani byli oni o fakcie zapłaty jedynie za jednorazową przesyłkę bielizny. Podkreślić należy, że konsument informowany jest jedynie o obowiązku zapłaty

określonej kwoty za wysyłkę, w trakcie rozmowy z firmą nie ma przekazu dotyczącego opłat dalszych. Warto wspomnieć, że umowa jest uważana za zawartą jeśli konsument zgodzi się na ofertę sprzedawcy. Jeśli zatem przedsiębiorca wysyła konsumentowi produkty, których nie zamawiał to wówczas czyni to na własne ryzyko. Oznacza to, że konsument nie powinien ponosić z tego tytułu żadnych opłat.

Pragniemy dodać ponadto, że na gruncie polskich oraz europejskich przepisów skuteczne zawarcie umowy poprzez telefon obejmuje:

  • potwierdzenie jej treści w formie pisemnej (na papierze lub innym nośniku),
  • sporządzenie oświadczenia konsumenta o woli zawarcia umowy w formie pisemnej,
  • potwierdzenie oświadczenia woli konsumenta o zawarciu umowy.

W przekonaniu ECK Polska podczas rozmowy telefonicznej między firmą o konsumentem nie dochodzi do skutecznego zawarcia umowy określonego w przepisach prawa. Zamiar stron w kontekście zawarcia umowy musi być określony wyraźnie. W opisywanej sytuacji, nie możemy mówić o zgodnym oświadczeniu woli stron, gdyż konsument nie jest w żaden sposób informowany o jakichkolwiek dalszych opłatach za wysyłaną bieliznę. W przypadku umowy zawieranej na odległość na sprzedawcy ciąży szereg obowiązków, do których należy m.in. jasne i czytelne przekazanie informacji dotyczących głównych cech świadczenia. Ponadto, konsument powinien potwierdzić przedsiębiorcy, że zdaje sobie sprawę z odpłatności zamówienia. Co więcej, przedsiębiorca jest obowiązany potwierdzić ustalenia na papierze lub trwałym nośniku. Od otrzymania takiego potwierdzenia zależy skuteczność oświadczenie woli konsumenta o zawarciu umowy.

Istotnym faktem jest, iż sklep w swoim regulaminie informuje, że prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.

3. Czy praktyki stosowane przez T2C International LLC mogą być niezgodne z prawem?

W ocenie Europejskiego Centrum Konsumenckiego praktyki stosowane przez T2C International LLC mogą stanowić nieuczciwe praktyki rynkowe, które przybierają postać praktyk wprowadzających w błąd oraz praktyk agresywnych. Oznacza to, że mogą być sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego tzn., że w istotny sposób zniekształcają lub mogą zniekształcić decyzje i zachowania przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu.

Nasze wątpliwości budzi także fakt pozyskiwania danych osobowych konsumentów, do których firma zwraca się z atrakcyjnymi ofertami.

Europejskie Centrum pragnie przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – konsument może zostać wpisany do Krajowego Rejestru Długów pod pewnymi warunkami:

– skutkiem powstania zobowiązania jest określony stosunek prawny – łączna kwota zobowiązania konsumenta wynosi więcej niż 200 złotych – samo świadczenie jest wymagane od co najmniej 60 dni
4. Jak postępować? Europejski Centrum Konsumenckie przestrzega przed udzielaniem zgody na przesłanie bielizny od firmy T2C International LLC . Pozwoli to uniknąć podobnych problemów w przyszłości. ECK doradza by nie ulegać presji sprzedawcy i nie podejmować decyzji pochopnie.

Ponadto, przestrzegamy przed podawaniem jakimkolwiek podmiotom swoich danych osobowych, które są nierzadko odsprzedawane innym firmom i wykorzystywane dla celów marketingowych. Sam regulamin firmy T2C International LLC wskazuje, że dane konsumentów mogą być przekazywane trzecim podmiotom.

5. Czy mogę zwrócić się o pomoc do Europejskiego Centrum Konsumenckiego?

Nie, ponieważ Europejskie Centrum Konsumenckie zajmuje się pomocą konsumentom w sprawach europejskich tj. tym, którzy skarżą przedsiębiorców zarejestrowanych w krajach unijnych innych niż Polska, Islandii oraz Norwegii. W tym przypadku mamy natomiast do czynienia z podmiotem amerykańskim.