Czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może pomóc w sprawach indywidualnych?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuje się ochrony konsumentów w interesie publicznym. Ustawa reguluje też ochronę sprowadzającą się zwłaszcza do przeciwdziałania praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów w trybie postępowania administracyjnego – nastawionego na ochronę dobra ogółu konsumentów – nie ograniczonego do interesów jednostkowych bądź ich sumy arytmetycznej.

Prezes UOKiK jest centralnym organem administracji państwowej powołanym do opracowywania realizacji założeń strategicznych polityki konsumenckiej Unii Europejskiej. Do jego zadań w tym zakresie należy m.in.:

  • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez przedsiębiorców przepisów odnośnych aktów prawnych dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów;
  • przygotowywanie projektów rządowych programów rozwoju konkurencji oraz projektów rządowej polityki konsumenckiej;
  • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony interesów konsumentów;
  • przedkładanie Radzie Ministrów okresowych sprawozdań z realizacji rządowych programów rozwoju konkurencji i polityki konsumenckiej;
  • gromadzenie i upowszechnianie orzecznictwa w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów.

 

Prowadzenie niniejszej strony internetowej jest dofinansowane z Programu Ochrony Konsumentów Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Treść niniejszej strony internetowej przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność; w żaden sposób nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności ani innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i/lub Agencja Wykonawcza nie przyjmują odpowiedzialności za żadne wykorzystanie zawartych informacji.