Aktualności

Sprzęt elektroniczny: zakupy w sklepach internetowych coraz bardziej bezpieczne

Zainicjowaną w maju 2009 r. akcję kontrolną przeprowadziły organy krajowe w 26 państwach członkowskich UE, Norwegii i Islandii. Wśród głównych problemów zidentyfikowanych podczas dochodzenia znalazły się podawanie błędnych informacji dotyczących praw konsumenta oraz podawanie błędnych cen, a także brak danych kontaktowych sprzedawcy. Nieprawidłowości te zostały już usunięte, a w stosownych przepadkach nałożono odpowiednie sankcje.

Komisja ogłosiła również wstępne wyniki zainicjowanej w 2010 r. akcji kontrolnej, której przedmiotem są internetowe punkty sprzedaży biletów na imprezy kulturalne i sportowe. Unijny komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej John Dalli powiedział:

– „Celem akcji kontrolnych jest zapewnienie rzeczywistego przestrzegania unijnych przepisów w dziedzinie ochrony konsumentów, tak aby informacje dotyczące cen były zawsze przejrzyste i prawdziwe. Przedstawione w dniu dzisiejszym wyniki dowodzą, że akcje kontrolne spełniają swoje zadanie. Przyczyniają się one również do wzrostu zaufania wśród konsumentów, a to z kolei przyniesie korzyści firmom prowadzącym działalność w uczciwy sposób. Jesteśmy zdecydowani kontynuować nasze wspólne działania kontrolne i zidentyfikowaliśmy już nawet kolejny sektor, który zostanie poddany kontroli.

Akcje kontrolne

Akcje kontrolne polegają na podjęciu działań w zakresie egzekwowania przepisów, które inicjowane są przez UE, a przeprowadzane przez krajowe organy kontrolne. Państwa członkowskie przeprowadzają równocześnie skoordynowane kontrole w poszukiwaniu naruszeń prawa konsumenckiego w danym sektorze. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kontaktują się ze sprzedawcą i zwracają się do niego z prośbą o ich usunięcie.

Organy kontrolne w całej Europie przeprowadziły w 2009 r. kontrole internetowych sklepów ze sprzętem elektronicznym pod kątem zgodności z unijnymi przepisami w dziedzinie ochrony konsumentów. Do celów kontroli wybrano 6 popularnych kategorii produktów, takich jak np. osobiste odtwarzacze muzyki, aparaty cyfrowe i telefony komórkowe. Po przeprowadzeniu kontroli organy krajowe zwróciły się do sprzedawców, w przypadku których stwierdzono nieprawidłowości, o usunięcie stwierdzonych uchybień, a w stosownych przepadkach nałożyły odpowiednie sankcje.

Wyniki kontroli internetowych sklepów ze sprzętem elektronicznym

Spośród 369 skontrolowanych stron 310 (84%) spełnia już unijne wymogi w dziedzinie ochrony konsumentów, podczas gdy w maju 2009 r. wymogi te spełniały zaledwie 163 strony (44%). Wśród sankcji nałożonych w wyniku stwierdzonych uchybień znalazły się grzywny oraz zamykanie stron.

Główne problemy, jakie zidentyfikowano w ramach akcji:

– informacje o prawach konsumenta: 86% skontrolowanych stron podaje obecnie w jasny sposób dokładne informacje wymagane prawnie (np. dotyczące prawa do zwrotu produktu bez podania przyczyny oraz okresu gwarancji prawnej), podczas gdy w maju 2009 r. odsetek ten wynosił 64%;

 informacje dotyczące całkowitej ceny: 94% skontrolowanych stron podaje obecnie w jasny sposób dokładne informacje dotyczące całkowitej ceny (która obejmuje opłatę za przesyłkę i wszelkie inne koszty), podczas gdy w maju 2009 r. odsetek ten wynosił 75%.;

dane kontaktowe sprzedawcy: 95% skontrolowanych stron podaje obecnie wymagane dane kontaktowe sprzedawcy, tj. nazwę, adres oraz e-mail, podczas gdy maju 2009 r. odsetek ten wynosił 82%

Kolejne kroki

W ramach najnowszej akcji prowadzone są kontrole internetowych punktów sprzedaży biletów na imprezy kulturalne i sportowe. Po sprawdzeniu 414 stron uznano, że 167 (40%) spełnia odpowiednie wymogi, ale 247 (60%) wymaga dalszej kontroli pod kątem zgodności z przepisami w dziedzinie ochrony konsumentów. Krajowe organy kontrolne są teraz na etapie kontaktowania się ze sprzedawcami, którzy proszeni są o przedstawienie wyjaśnień lub usunięcie zidentyfikowanych nieprawidłowości.

Wśród głównych obszarów problematycznych znalazły się:

brak informacji dotyczących ceny lub podawanie niepełnych bądź błędnych informacji (dotyczących np. ukrytych podatków lub opłat manipulacyjnych): 74% stron, w przypadku których stwierdzono nieprawidłowości.

nieuczciwe warunki umowy (np. brak gwarancji terminowego dostarczenia biletu lub brak możliwości zwrotu ceny biletu w przypadku odwołania imprezy): 73% stron, w przypadku których stwierdzono nieprawidłowości.

– brak informacji dotyczących sprzedawcy lub podawanie niepełnych bądź błędnych informacji (dotyczy to np. sprzedawców, którzy bezpodstawnie podają się za autoryzowanych przedstawicieli): 48% stron, w przypadku których stwierdzono nieprawidłowości.

Więcej informacji na stronie internetowej poświęconej akcjom kontrolnym: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

Serwis zawiera przykładowe strony internetowe ilustrujące dobre i złe praktyki.

Źródło: Komunikat Komisji Europejskiej z 16 września 2010 r.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Sprzęt elektroniczny: zakupy w sklepach internetowych coraz bardziej bezpieczne

Zainicjowaną w maju 2009 r. akcję kontrolną przeprowadziły organy krajowe w 26 państwach członkowskich UE, Norwegii i Islandii. Wśród głównych problemów zidentyfikowanych podczas dochodzenia znalazły się podawanie błędnych informacji dotyczących praw konsumenta oraz podawanie błędnych cen, a także brak danych kontaktowych sprzedawcy. Nieprawidłowości te zostały już usunięte, a w stosownych przepadkach nałożono odpowiednie sankcje.

Komisja ogłosiła również wstępne wyniki zainicjowanej w 2010 r. akcji kontrolnej, której przedmiotem są internetowe punkty sprzedaży biletów na imprezy kulturalne i sportowe. Unijny komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej John Dalli powiedział:

– „Celem akcji kontrolnych jest zapewnienie rzeczywistego przestrzegania unijnych przepisów w dziedzinie ochrony konsumentów, tak aby informacje dotyczące cen były zawsze przejrzyste i prawdziwe. Przedstawione w dniu dzisiejszym wyniki dowodzą, że akcje kontrolne spełniają swoje zadanie. Przyczyniają się one również do wzrostu zaufania wśród konsumentów, a to z kolei przyniesie korzyści firmom prowadzącym działalność w uczciwy sposób. Jesteśmy zdecydowani kontynuować nasze wspólne działania kontrolne i zidentyfikowaliśmy już nawet kolejny sektor, który zostanie poddany kontroli.

Akcje kontrolne

Akcje kontrolne polegają na podjęciu działań w zakresie egzekwowania przepisów, które inicjowane są przez UE, a przeprowadzane przez krajowe organy kontrolne. Państwa członkowskie przeprowadzają równocześnie skoordynowane kontrole w poszukiwaniu naruszeń prawa konsumenckiego w danym sektorze. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kontaktują się ze sprzedawcą i zwracają się do niego z prośbą o ich usunięcie.

Organy kontrolne w całej Europie przeprowadziły w 2009 r. kontrole internetowych sklepów ze sprzętem elektronicznym pod kątem zgodności z unijnymi przepisami w dziedzinie ochrony konsumentów. Do celów kontroli wybrano 6 popularnych kategorii produktów, takich jak np. osobiste odtwarzacze muzyki, aparaty cyfrowe i telefony komórkowe. Po przeprowadzeniu kontroli organy krajowe zwróciły się do sprzedawców, w przypadku których stwierdzono nieprawidłowości, o usunięcie stwierdzonych uchybień, a w stosownych przepadkach nałożyły odpowiednie sankcje.

Wyniki kontroli internetowych sklepów ze sprzętem elektronicznym

Spośród 369 skontrolowanych stron 310 (84%) spełnia już unijne wymogi w dziedzinie ochrony konsumentów, podczas gdy w maju 2009 r. wymogi te spełniały zaledwie 163 strony (44%). Wśród sankcji nałożonych w wyniku stwierdzonych uchybień znalazły się grzywny oraz zamykanie stron.

Główne problemy, jakie zidentyfikowano w ramach akcji:

– informacje o prawach konsumenta: 86% skontrolowanych stron podaje obecnie w jasny sposób dokładne informacje wymagane prawnie (np. dotyczące prawa do zwrotu produktu bez podania przyczyny oraz okresu gwarancji prawnej), podczas gdy w maju 2009 r. odsetek ten wynosił 64%;

 informacje dotyczące całkowitej ceny: 94% skontrolowanych stron podaje obecnie w jasny sposób dokładne informacje dotyczące całkowitej ceny (która obejmuje opłatę za przesyłkę i wszelkie inne koszty), podczas gdy w maju 2009 r. odsetek ten wynosił 75%.;

dane kontaktowe sprzedawcy: 95% skontrolowanych stron podaje obecnie wymagane dane kontaktowe sprzedawcy, tj. nazwę, adres oraz e-mail, podczas gdy maju 2009 r. odsetek ten wynosił 82%

Kolejne kroki

W ramach najnowszej akcji prowadzone są kontrole internetowych punktów sprzedaży biletów na imprezy kulturalne i sportowe. Po sprawdzeniu 414 stron uznano, że 167 (40%) spełnia odpowiednie wymogi, ale 247 (60%) wymaga dalszej kontroli pod kątem zgodności z przepisami w dziedzinie ochrony konsumentów. Krajowe organy kontrolne są teraz na etapie kontaktowania się ze sprzedawcami, którzy proszeni są o przedstawienie wyjaśnień lub usunięcie zidentyfikowanych nieprawidłowości.

Wśród głównych obszarów problematycznych znalazły się:

brak informacji dotyczących ceny lub podawanie niepełnych bądź błędnych informacji (dotyczących np. ukrytych podatków lub opłat manipulacyjnych): 74% stron, w przypadku których stwierdzono nieprawidłowości.

nieuczciwe warunki umowy (np. brak gwarancji terminowego dostarczenia biletu lub brak możliwości zwrotu ceny biletu w przypadku odwołania imprezy): 73% stron, w przypadku których stwierdzono nieprawidłowości.

– brak informacji dotyczących sprzedawcy lub podawanie niepełnych bądź błędnych informacji (dotyczy to np. sprzedawców, którzy bezpodstawnie podają się za autoryzowanych przedstawicieli): 48% stron, w przypadku których stwierdzono nieprawidłowości.

Więcej informacji na stronie internetowej poświęconej akcjom kontrolnym: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

Serwis zawiera przykładowe strony internetowe ilustrujące dobre i złe praktyki.

Źródło: Komunikat Komisji Europejskiej z 16 września 2010 r.

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25