blue air upadłość europejskie centrum konsumenckie
 • 21 marca br. zostało rozpoczęte postępowanie upadłościowe rumuńskiej linii lotniczej Blue Air. Linia obsługiwała trasy z Cypru do Grecji, Wielkiej Brytanii i przez pewien czas do Polski.

 • W celu podjęcia próby odzyskania pieniędzy za niezrealizowane loty, pasażerowie muszą złożyć wniosek o uznanie długu. Zarówno wniosek, jak i dokumenty potwierdzające, należy wysłać w języku rumuńskim i uiścić opłatę sądową w wysokości 200 RON. Zwrot pieniędzy nie jest gwarantowany.

Wniosek w oryginale musi zostać wysłany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, najpóźniej do dnia 25.05.2023 r.

 • dokumenty tożsamości, w kopii, podpisane i poświadczone jako „conform cu originalul” (Poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem),
 • dokumenty uzupełniające, w kopii, podpisane i poświadczone jako „conform cu originalul” (Poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem),
 • bilet elektroniczny, rezerwacja, dowód zapłaty za bilet, informacje otrzymane od przedsiębiorcy dotyczące odwołania lotów, reklamacje wysłane
  do przedsiębiorcy/innych instytucji, 
 • dowód zapłaty podatku sądowego (taxa judiciara de timbru) w wysokości 200 RON, w oryginale.

W przypadku konsumentów, którzy nie mają miejsca zamieszkania w Rumunii, podatek sądowy można wpłacić na konto Primaria Sector 3 Bucuresti. Dokonując płatności płatnik musi określić:

 • beneficjent – SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,
 • kod fiskalny beneficjenta – 4420465,
 • bank – BNSMB – TREZORERIA SEKTOR 3,
 • IBAN – RO26TREZ70321070203XXXXX,
 • SWIFT – TREZROBU.

Płatnik powinien zaznaczyć, że wpłata stanowi: TAXA JUDICIARA TIMBRU – Dosar 8307/3/2023.

Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, Splaiul Independenţei, nr 319L, cladirea B – Sema Parc (Clădirea Bruxelles), sektor 6, z zaznaczeniem we wniosku numeru akt – 8307/3/2023.

Wniosek i dokumenty uzupełniające należy przesłać w dwóch egzemplarzach, jeden dla Sądu i jeden do przekazania przez Sąd – Administratorowi Sądownictwa. 

Uwaga!!! Zarejestrowane zostaną tylko te wnioski, które zostały wysłane zgodnie z przepisami do Tribunalul București, w terminie i za które zapłacono podatek sądowy. Wysłanie wniosku tylko do Administratora Sądownictwa nie jest równoznaczne z rejestracją wniosku. Również wysłanie skargi do przedsiębiorcy lub do organów ochrony konsumentów, przed wszczęciem postępowania upadłościowego, nie stanowi odpowiednika wniosku o uznanie długu.

 

Rejestracja wniosku nie prowadzi automatycznie do odzyskania wartości długu głównego, a także kosztów sądowych (podatek sądowy, opłaty
za tłumaczenia i legalizację).
Opłaty sądowe należy wystąpić i wskazać je we wniosku o uznanie długu, a do wniosku należy dołączyć pokwitowania, w kopii, podpisane i poświadczone jako „conform cu originalul” (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Ogólne informacje dotyczące etapów postępowania będą regularnie publikowane na portalu internetowym Sądu Bukaresztańskiego

Wzór wniosku

ECK Cypr przygotowało wniosek w dwóch wersjach językowych. Należy pamiętać, że dokumenty do postępowania mają być przesłane w języku rumuńskim. 

 

Wniosek Blue Air

16.00 KB 5 Dokumenty