Jak napisać reklamację do hotelu?

Wzory reklamacji w języku polskim

W dniu <wprowadź datę> dokonałem rezerwacji pokoju w hotelu <nazwa hotelu> za pośrednictwem strony internetowej <wprowadź nazwę portalu pośredniczącego lub stronę internetową hotelu>. Niestety po dotarciu na miejsce okazało się, że musiałem/am zamieszkać w innym pokoju niż ten, który opłaciłem/am.

Żądanie i termin rozpatrzenia

Domagam się <określ swoje żądania, np. zwrotu pieniędzy w wysokości…>. Proszę o ustosunkowanie się do tego <listu / e-maila> w ciągu 14 dni roboczych od daty wysłania.

Z poważaniem
<imię i nazwisko>

Załączniki:

 • Treść oferty/ potwierdzenie zakupu
 • potwierdzenie przelewu lub wyciąg z karty kredytowej
 • zdjęcia pokoju lub potwierdzenie zastanego stanu faktycznego niezgodnego
  z oferta/umową

W okresie pomiędzy <wprowadź dzień lub okres, w którym korzystałeś z usług hotelu>, wynajmowałem pokój w hotelu <nazwa hotelu> w <nazwa miasta i kraju> pod numerem rezerwacji <numer rezerwacji>.

Opis sytuacji i uzasadnienie

Świadczone przez Państwa usługi nie spełniły moich oczekiwań, ponieważ <opisz, dlaczego nie jesteś zadowolony z usług hotelu, np.: w pokoju nie działała klimatyzacja lub spa było zamknięte>. Moje oczekiwania były oparte na przedstawionej przez Państwa ofercie. Zgodnie z nią <wyjaśnij, co było
w niej zawarte i że na tej podstawie uważasz, że Twoja skarga jest uzasadniona>.

Żądanie i termin rozpatrzenia

Domagam się <określ swoje żądania, np. zwrotu pieniędzy w wysokości…>. Proszę o ustosunkowanie się do tego <listu / e-maila> w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania tej wiadomości.

Z poważaniem
<imię i nazwisko>

Załączniki:

 • treść oferty lub umowy
 • potwierdzenie rezerwacji
 • potwierdzenie przelewu lub wyciąg z karty kredytowej
 • zdjęcia pokoju lub potwierdzenie zastanego stanu faktycznego niezgodnego
  z oferta/umową
 
 

Wzory reklamacji w języku angielskim

On <enter the date> I booked a room in the hotel <hotel name> via the website <enter the name of the intermediary website or the hotel website>. Unfortunately, once I got to the place, it turned out that I had to stay in a room other than the one I paid for.

Request and deadline for processing

I request to <specify your claims, e.g. a refund of money in the amount of…>. I am looking forward for your reply to this <letter/e-mail> within 14 business days from the date of sending.

Yours faithfully,
<first and last name>

Attachments: 

 • contents of the offer/ confirmation of purchase
 • confirmation of the money transfer or statement from the credit card
 • pictures of the room or other confirmation of the existing conditions inconsistent
  with the offer/contract

On <enter the day or period you used the hotel services>, I rented a room in the hotel <hotel name> in <city and country name> under booking number <booking number>.

Description of the situation and justification

The services you provided have not met my expectations, since <state the reasons why you are not satisfied with the hotel’s services, e.g.: the air conditioning in the room was not working or the spa was closed>. My expectations were based on your offer. According to it <explain what was
included in the offer and that based on it, you believe that your complaint is justified>.

Request and deadline for processing

I request to <specify your claims, e.g. a refund of money in the amount of…>. I am looking forward for your reply to this <letter/e-mail> within 14 business days from the date of receiving this message.

Yours faithfully,
<first and last name>

Attachments: 

 • content of the offer or contract
 • booking confirmation
 • confirmation of the money transfer or statement from the credit card
 • pictures of the room or other confirmation of the existing conditions inconsistent
  with the offer/contract
Skip to content