Zakupy przez internet

Wzory reklamacji w języku polskim

W dniu <data> dokonałem na stronie internetowej <wstaw link> zakupu <nazwa produktu> za kwotę PLN/EUR <wprowadź tutaj całkowitą kwotę>. Otrzymałem/am produkt w dniu <data>. Numer zamówienia: <wskazać numer>.

Produkt <nazwa produktu> nie spełnia moich oczekiwań. Dlatego powołując się na prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni, chciałbym/chciałabym go zwrócić.

Proszę o zwrot kwoty zakupu w wysokości <wprowadź całkowitą kwotę> w ciągu 14 dni na mój numer konta <wprowadź numer konta IBAN>.

Towar odeślę niezwłocznie.

Z poważaniem
<Imię i nazwisko>

Załącznik(i):

• potwierdzenie zakupu

W dniu <data> dokonałem na stronie internetowej <wstawić link> zakupu <nazwa produktu> za kwotę PLN/EUR <wprowadź tutaj całkowitą kwotę>. Otrzymałem/am produkt w dniu <data>. Numer zamówienia: <wskazać numer>.

Zakupiony produkt odbiega od tego, który zakupiłem/am <opisać niezgodność>.

Wobec powyższego, proszę o dostarczenie produktu, który zakupiłem po tej samej cenie/ zwrot pieniędzy <wybrać>.

Towar niezgodny z umową odeślę na Państwa koszt.

Z poważaniem
<Imię i nazwisko>

Załącznik(i):

  • potwierdzenie zakupu

Wzory reklamacji w języku angielskim

On  <insert date> on the website <insert link> I purchased <product name> for the amount of PLN/EUR <insert here the total amount>. I received the product on <date>. Order number: < specify number>.

The product <product name> does not meet my expectations. Therefore, using my right to withdraw from the contract within 14 days, I would like to return it.

I ask for a refund of the purchase in amount of <enter the total amount> within 14 days to my account number <enter the IBAN account number>.

I will send the purchase back immediately.

Yours faithfully,
<First and last name>

Attachment(s):

  • confirmation of purchase

On  <insert date> on the website <insert link> I purchased <product name> for the amount of PLN/EUR <insert here the total amount>. I received the product on <date>. Order number: <specify number>.

The received product is inconsistent with the one I had bought <describe inconsistency>.

In view of the above, I ask you to <select> deliver the product that I chose for the same price / return the money.

The <product name> not compliant with the contract shall be sent back at your expense.

Yours faithfully,
<First and last name>

Attachment(s):

  • confirmation of purchase
Skip to content