Jak napisać reklamację do wypożyczalni samochodów?

Wzory reklamacji w języku polskim

W okresie pomiędzy <wprowadź dzień lub okres, w którym wynajmowałeś/aś samochód>, wynajmowałem samochód z Państwa wypożyczalni <nazwa wypożyczalni> w <nazwa miasta i kraju> pod numerem rezerwacji <numer rezerwacji>.

Opis sytuacji i uzasadnienie

Świadczone przez Państwa usługi nie spełniły moich oczekiwań, ponieważ <opisz, dlaczego nie jesteś zadowolony z usług wypożyczalni, np.: wydany samochód był gorszej klasy lub zastała pobrana dodatkowa opłata za ubezpieczenie, której nie było w ofercie>.

Żądanie i termin rozpatrzenia

Domagam się (określ swoje żądania, np. zwrot różnicy pomiędzy wynajmem auta wyższej klasy od samochodu otrzymanego lub zwrot za dodatkowe ubezpieczenie). Proszę o ustosunkowanie się do niniejszej skargi w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

Z poważaniem
<imię i nazwisko>

Załączniki:

 • kopia umowy
 • potwierdzenie przelewu lub wyciąg z karty kredytowej
 • zdjęcia otrzymanego samochodu

W okresie pomiędzy <wprowadź dzień lub okres, w którym wynajmowałeś/aś samochód>, wynajmowałem samochód z Państwa wypożyczalni <nazwa wypożyczalni> w <nazwa miasta i kraju> pod numerem rezerwacji <numer rezerwacji>.

Opis sytuacji i uzasadnienie

W czasie korzystania z auta nie spowodowałem żadnej szkody, jednak z mojej karty została pobrana opłata za naprawę auta.

Żądanie i termin rozpatrzenia

Domagam się zwrotu niesłusznie pobranej z mojego konta płatności. Proszę o ustosunkowanie się do tego <listu / e-maila> w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

Z poważaniem
<imię i nazwisko>

Załączniki:

 • kopia umowy
 • potwierdzenie przelewu lub wyciąg z karty kredytowej
 • zdjęcia uszkodzeń samochodu wykonane przed odebraniem auta

Wzory reklamacji w języku angielskim

On <enter the day>, I rented a car from your rental company <car rental company name> in <city and country name> under reservation number <reservation number>.

Description of the situation and justification

The services you provided did not meet my expectations, since <determine why you are not satisfied with the services of the rental company, e.g.: the car provided was of lower class or an extra insurance fee was charged, which was not included in the offer>.

Request and deadline for processing

I request (specify your requests, e.g. reimbursement of the difference between renting a car of a higher class than the car received or reimbursement for extra insurance). I am looking forward for your reply to this complaint within 14 days from the date of receiving it.

Yours faithfully,
<first and last name>

Attachments: 

 • copy of the contract
 • confirmation of the money transfer or statement from the credit card
 • photos of the car

On <enter the day>, I rented a car from your rental company <car rental company name> in <city and country name> under reservation number <reservation number>.

Description of the situation and justification

I have not done any damage while using the car, however, my card has been charged for the repair of the car.

Request and deadline for processing

I request the return of the payment wrongly debited from my account. I am looking forward for your reply to this <letter/e-mail> within 14 days from the date of receiving it.

Yours faithfully,
<first and last name>

Attachments: 

 • copy of the contract
 • confirmation of the money transfer or statement from the credit card
 • photos of the car (made prior to car collection)
 
Skip to content