Jak napisać reklamację do linii lotniczej?

Wzory reklamacji w języku polskim

Niniejszym zawiadamiam, że mój bagaż został opóźniony. Domagam się odszkodowania w kwocie ….  zł na podstawie przepisów Konwencji Montrealskiej.

Dane:

 • numer referencyjny (numer rezerwacji)
 • data i numer lotu

Opis sytuacji i uzasadnienie:

W dniu … na lotnisku zaginął mój bagaż, został odnaleziony dopiero po … godzinach/dniach. W związku z brakiem bagażu dokonałem/am zakupu rzeczy pierwszej potrzeby. Do reklamacji dołączam dowody zakupu ubrań i kosmetyków o łącznej wartości … zł.

Jeżeli nie będzie możliwości dodania załączników:

Ze względu na brak możliwości dodania załączników, przekażę je w odpowiedzi na Państwa wiadomość e-mail.

Oto mój nr konta: (w przypadku zagranicznych linii lotniczych należy podać IBAN, kod SWIFT/BIC, nazwę banku)

Załączniki: (załączamy kopie dokumentów)

 • PIR – raport nieprawidłowości bagażowej (wypełniany na lotnisku)
 • karta pokładowa wraz z kwitem bagażowym oraz przywieszka bagażowa z kodem kreskowym
 • rachunki za zakupione rzeczy niezbędnej potrzeby (paragon / potwierdzenie przelewu)

W związku z zagubieniem mojego bagażu rejestrowanego domagam się odszkodowania w kwocie …. zł na podstawie przepisów Konwencji Montrealskiej.

Dane:

 • numer referencyjny
 • data i numer lotu

Opis sytuacji i uzasadnienie:

W dniu … na lotnisku zaginął mój bagaż i nie został odnaleziony przez 21 dni. Na potwierdzenie poniesionej szkody przesyłam listę rzeczy znajdujących się w bagażu oraz rachunki za nie. Dołączam również dowód zakupu walizki. Ponadto, w związku z brakiem bagażu dokonałem/am zakupu rzeczy pierwszej potrzeby. Do reklamacji dołączam dowody zakupu ubrań i kosmetyków o łącznej wartości … zł.

Jeżeli nie będzie możliwości dodania załączników:

Ze względu na brak możliwości dodania załączników, przekażę je w odpowiedzi na Państwa wiadomość e-mail.

Oto mój nr konta: (w przypadku zagranicznych linii lotniczych należy podać IBAN, kod SWIFT/BIC, nazwę banku)

Załączniki: (załączamy kopie dokumentów)

 • PIR – raport nieprawidłowości bagażowej (wypełniany na lotnisku)
 • karta pokładowa wraz z kwitem bagażowym
 • lista rzeczy znajdujących się w bagażu
 • rachunki za rzeczy znajdujące się w bagażu oraz samą walizkę (paragon / potwierdzenie przelewu)
 • rachunki za przedmioty niezbędnej potrzeby (paragon / potwierdzenie przelewu)

W związku z uszkodzeniem mojego bagażu rejestrowanego domagam się odszkodowania w kwocie …. zł na podstawie przepisów Konwencji Montrealskiej.

 Dane:

 • numer referencyjny (numer rezerwacji)
 • data i numer lotu

Opis sytuacji i uzasadnienie:

W dniu … na lotnisku … po odebraniu walizki z taśmy bagażowej zauważyłem/am uszkodzenie … (wskazać, co zostało uszkodzone). Walizka kosztowała … zł. W załączniku przesyłam potwierdzenie zakupu.

Jeżeli nie będzie możliwości dodania załączników:

Ze względu na brak możliwości dodania załączników, przekażę je w odpowiedzi na Państwa wiadomość e-mail.

Oto mój nr konta: (w przypadku zagranicznych linii lotniczych należy podać IBAN, kod SWIFT/BIC, nazwę banku)

Załączniki: (załączamy kopie dokumentów)

 • PIR – raport nieprawidłowości bagażowej (wypełniany na lotnisku)
 • karta pokładowa wraz z kwitem bagażowym oraz przywieszka bagażowa z kodem kreskowym
 • dowód zakupu walizki (paragon / potwierdzenie przelewu)
 • zdjęcia walizki (opcjonalnie)

Informuję, że mój lot został opóźniony wobec czego domagam się odszkodowania w kwocie … euro na podstawie przepisów Rozporządzenia 261/2004 i wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE C-402/07.

Dane:

 • numer referencyjny (numer rezerwacji)
 • data i numer lotu

Opis sytuacji i uzasadnienie:

W dniu … leciałem/am z … do… Samolot zgodnie z rozkładem powinien wylądować o … Jednak lot był opóźniony wobec czego na lotnisko docelowe przybyłem/am … (wskazać około ile godzin i minut) po planowanym czasie. Na lotnisku otrzymałem/am informację, że powodem była usterka techniczna/ opóźnienie poprzedniego lotu/ brak informacji/ inne (wybrać lub wpisać inną przyczynę).

Jeżeli linia lotnicza nie oferowała opieki w czasie oczekiwania na zastępczy lot:

Ponadto, w czasie oczekiwania na lot obsługa nie zaoferowała mi opieki w formie posiłków i napoi. Ze względu na to, że powyższe koszty musiałem/am ponieść samodzielnie, proszę o ich zwrot. Rachunki załączam do reklamacji.

Jeżeli nie będzie możliwości dodania załączników:

Ze względu na brak możliwości dodania załączników, przekażę je w odpowiedzi na Państwa wiadomość e-mail.

Oto mój nr konta: (w przypadku zagranicznych linii lotniczych należy podać IBAN, kod SWIFT/BIC, nazwę banku)

Załączniki: (załączamy kopie dokumentów)

 • potwierdzenie dokonanych zakupów (paragon / potwierdzenie przelewu)

informuję, że mój lot został odwołany wobec czego domagam się odszkodowania w kwocie <sprawdź wysokość: Kalkulator praw pasażera> euro na podstawie przepisów Rozporządzenia 261/2004.

Dane rezerwacji:

 • numer referencyjny (numer rezerwacji)
 • data i numer lotu

Opis sytuacji i uzasadnienie:

W dniu … miałem/am zaplanowany lot z … do… Lot został odwołany. Na lotnisku otrzymałem/am informację, że powodem była usterka techniczna/ opóźnienie poprzedniego lotu/ brak informacji/ inne (wybrać lub wpisać inną przyczynę). Wyznaczono mi nowy termin lotu w dniu …

(Jeżeli linia lotnicza nie oferowała opieki w czasie oczekiwania na zastępczy lot)

Ponadto, w czasie oczekiwania na lot obsługa nie zaoferowała mi opieki: hotelu, posiłków, przejazdu z lotniska do hotelu i z powrotem. Ze względu na to, że powyższe koszty musiałem/am ponieść samodzielnie, proszę o ich zwrot. Rachunki załączam do reklamacji.

(Jeżeli nie będzie możliwości dodania załączników)

Ze względu na brak możliwości dodania załączników, przekażę je w odpowiedzi na Państwa wiadomość e-mail.

Przelew proszę wykonać na wskazane dane: (w przypadku zagranicznych linii lotniczych należy podać IBAN, kod SWIFT/BIC, nazwę banku).

Załączniki: (załączamy kopie dokumentów)

 • potwierdzenie dokonanych zakupów (paragon / potwierdzenie przelewu).

Informuję, że mój lot został odwołany wobec czego domagam się odszkodowania w kwocie … euro na podstawie przepisów Rozporządzenia 261/2004.

Dane rezerwacji:

 • numer referencyjny (numer rezerwacji)
 • data i numer lotu

Opis sytuacji i uzasadnienie:

W dniu … miałem/am zaplanowany lot z … do… Lot został odwołany.  Na lotnisku otrzymałem/am informację, że powodem była usterka techniczna/ opóźnienie poprzedniego lotu/ brak informacji/ inne (wybrać lub wpisać inną przyczynę).

Nie zaproponowano mi innego dogodnego połączenia, dlatego zrezygnowałem/am z podróży. Wobec powyższego dodatkowo proszę o zwrot kosztów biletu.

Oto mój nr konta: (w przypadku zagranicznych linii lotniczych należy podać IBAN, kod SWIFT/BIC, nazwę banku)

Wzory reklamacji w języku angielskim

I hereby inform you that my luggage has been delayed. I demand compensation in the amount of … PLN/EUR based on the provisions of the Montreal Convention.

Data:

 • reference number (reservation number)
 • date and flight number

Description of the situation and justification:

On … at the airport my luggage was lost, it was found only after … hours / days. Due to the lack of the luggage, I was forced to buy all necessary things. Please, find attached copies of receipts for clothes and cosmetics for a total value of … PLN/EUR.

Jeżeli nie będzie możliwości dodania załączników:

Since there is no technical possibility to attach files, I will send them in response to your email.

Here is my bank account number:… (w przypadku zagranicznych linii lotniczych należy podać IBAN, kod SWIFT/BIC, nazwę banku)

 Attachments: (załączamy kopie dokumentów)

 • PIR – Property Irregularity Report (filled in at the airport)
 • boarding pass along with the luggage receipt and luggage tag with a bar code
 • confirmation of purchase of all necessary things (receipts / bank transfer confirmations)

I hereby inform you that my luggage has been lost. I demand compensation in the amount of … PLN/EUR based on the provisions of the Montreal Convention.

Data:

 • reference number (reservation number)
 • date and flight number

Description of the situation and justification:

On … at the airport my luggage was lost and it was not found within 21 days. I am sending a list of items that were in the baggage, confirmation of their purchase and for the suitcase itself. Moreover, due to the lack of the luggage, I was forced to buy all necessary things. Please, find attached copies of receipts for clothes and cosmetics for a total value of … PLN/EUR.

Jeżeli nie będzie możliwości dodania załączników:

Since there is no technical possibility to attach files, I will send them in response to your email.

Here is my bank account number… (w przypadku zagranicznych linii lotniczych należy podać IBAN, kod SWIFT/BIC, nazwę banku)

Attachments: (załączamy kopie dokumentów)

 • PIR – Property Irregularity Report (filled in at the airport)
 • boarding pass with the luggage receipt
 • list of items that were in the baggage
 • confirmation of purchase of things that were in the suitcase and for the suitcase itself (receipts / bank transfer confirmations)
 • confirmation of purchase of all necessary things (receipts / bank transfer confirmations)

I hereby inform you that my luggage has been damaged. I demand compensation in the amount of … PLN/EUR based on the provisions of the Montreal Convention.

Data:

 • reference number (reservation number)
 • date and flight number

Description of the situation and justification:

On … at the airport after picking up my suitcase from the baggage belt, I noticed damage in form of  … (wskazać, co zostało uszkodzone). The suitcase cost … PLN. Please, find attached a confirmation of purchase.

Jeżeli nie będzie możliwości dodania załączników:

Since there is no technical possibility to attach files, I will send them in response to your email.

Here is my bank account number… (w przypadku zagranicznych linii lotniczych należy podać IBAN, kod SWIFT/BIC, nazwę banku)

Attachments: (załączamy kopie dokumentów)

 • PIR – Property Irregularity Report (filled in at the airport)
 • boarding pass along with the luggage receipt and luggage tag with a bar code
 • confirmation of purchase of the suitcase (receipt / bank transfer confirmation)
 • photo of the suitcase (optional)

I hereby inform you that my flight has been delayed, therefore I demand compensation in the amount of … EUR based on the provisions of Regulation 261/2004 and judgment of the Court of Justice of the EU C-402/07.

Data:

 • reference number (reservation number)
 • date and flight number

Description of the situation and justification:

On … I was flying from … to … The plane should land at … However, the flight was delayed so I arrived at the destination airport … (wskazać około ile godzin i minut) after the scheduled time. At the airport I received information that the reason for delay was technical failure / delay of the previous flight / lack of information / other (wybrać lub wpisać inną przyczynę). I was given a new flight date on …

Jeżeli linia lotnicza nie oferowała opieki w czasie oczekiwania na zastępczy lot:

In addition, while waiting for the flight, the service did not offer me care in the form of a meals ad drinks. Due to the fact that I had to bear those costs myself, I demand their reimbursement. Please, find  attached a confirmation of purchase.

Jeżeli nie będzie możliwości dodania załączników:

Since there is no technical possibility to attach files, I will send them in response to your email.

Here is my bank account number… (w przypadku zagranicznych linii lotniczych należy podać IBAN, kod SWIFT/BIC, nazwę banku)

Attachments: (załączamy kopie dokumentów)

 • confirmation of purchase of goods bought due to the lack of care (receipts / bank transfer confirmations)

I hereby inform you that my flight has been cancelled, therefore I demand compensation in the amount of … EUR based on the provisions of Regulation 261/2004.

Data:

 • reference number (reservation number)
 • date and flight number

Description of the situation and justification:

On … I had a scheduled flight from … to … The flight was cancelled. At the airport I received information that the reason for cancellation was a technical problems/ lack of information / other (wybrać lub wpisać inną przyczynę). I was offered an alternative flight on …

Jeżeli linia lotnicza nie oferowała opieki w czasie oczekiwania na zastępczy lot:

In addition, while waiting for the flight, the service did not offer me care in the form of a meals, hotel accommodation, and tranfer between the airport and the hotel. Due to the fact that I had to bear those costs myself, I demand their reimbursement. Please, find  attached a confirmation of purchase.

Jeżeli nie będzie możliwości dodania załączników:

Since there is no technical possibility to attach files, I will send them in response to your email.

Here is my bank account number (w przypadku zagranicznych linii lotniczych należy podać IBAN, kod SWIFT/BIC, nazwę banku)

Attachments: (załączamy kopie dokumentów)

 • confirmation of purchase of goods bought due to the lack of care (receipts / bank transfer confirmations)

I hereby inform you that my flight has been delayed, therefore I demand compensation in the amount of … EUR based on the provisions of Regulation 261/2004 and judgment of the Court of Justice of the EU C-402/07.


Data:

 • reference number (reservation number)
 • date and flight number

Description of the situation and justification:

On … I was flying from … to … The plane should land at … However, the flight was delayed so I arrived at the destination airport … (wskazać około ile godzin i minut) after the scheduled time.

At the airport I received information that the reason for delay was technical failure / delay of the previous flight / lack of information / other (wybrać lub wpisać inną przyczynę). I was given a new flight date on …

Jeżeli linia lotnicza nie oferowała opieki w czasie oczekiwania na zastępczy lot:

In addition, while waiting for the flight, the service did not offer me care in the form of a meal. Due to the fact that I had to bear those costs myself, I demand their reimbursement. Please, find  attached a confirmation of purchase.

Jeżeli nie będzie możliwości dodania załączników:

Since there is no technical possibility to attach files, I will send them in response to your email.

Skip to content