Jak napisać reklamację do biura podróży?

Wzory reklamacji w języku polskim

W okresie pomiędzy <wprowadź datę> spędzałem/am urlop w <nazwa miasta i kraju>.

Opis sytuacji i uzasadnienie

Świadczone przez Państwa usługi turystyczne nie spełniły moich oczekiwań, ponieważ <opisz, dlaczego nie jesteś zadowolony np.: w pokoju nie działała klimatyzacja lub spa było zamknięte>. Moje oczekiwania były oparte na przedstawionej przez Państwa ofercie. Zgodnie z nią <wyjaśnij, co było
w niej zawarte i że na tej podstawie uważasz, że Twoja skarga jest uzasadniona>.

Żądanie i termin rozpatrzenia

Domagam się <określ swoje żądania, np. zwrotu pieniędzy w wysokości…..>. Proszę o ustosunkowanie się do tego <listu / e-maila> w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania.

Z poważaniem
<imię i nazwisko>

Załączniki:

  • treść oferty lub umowy
  • potwierdzenie przelewu lub wyciąg z karty kredytowej
  • zdjęcia pokoju lub potwierdzenie zastanego stanu faktycznego niezgodnego
    z oferta/umową

Wzory reklamacji w języku angielskim

In the period between <enter the dates> I spent my vacation in <city and country name>.

Description of the situation and justification

The tourist services you provided have not met my expectations, since <state the reasons why you are not satisfied, e.g.: the air conditioning in the room was not working or the spa was closed>. My expectations were based on your offer. According to it <explain what was
included in the offer and that based on it you believe that your complaint is justified>.

Request and deadline for processing

I request to <specify your claims, e.g. a refund of money in the amount of…>. I am looking forward for your reply to this <letter/e-mail> within 14 calendar days from the date of receiving it.

Yours faithfully,
<first and last name>

Attachments:

  • copy of the offer or/and contract
  • confirmation of the money transfer or statement from the credit card
  • pictures of the room or other confirmation of the existing conditions inconsistent
    with the offer/contract
Skip to content