Powiązane usługi turystyczne

Są to co najmniej dwa różne rodzaje usług turystycznych nabytych na potrzeby tej samej podróży lub tych samych wakacji, niestanowiących imprezy turystycznej, dla których zawierane są odrębne umowy z poszczególnymi dostawcami usług turystycznych, które:

  • podróżny nabywa przy okazji jednej wizyty z punktem sprzedaży (online lub stacjonarnie), a przedsiębiorca ułatwia mu dokonanie wyboru i zapłaty odrębnie za każdą usługę turystyczną lub
  • podróżny nabywa jedną usługę od jednego dostawcy, który następnie ułatwia mu w sposób ukierunkowany nabycie, w ciągu 24 godzin, kolejnej dodatkowej usługi turystycznej
Jeżeli jednak wartość usługi bądź usług dodatkowych będzie stanowiła mniej niż 25% wartości połączonych elementów, wówczas powiązana usługa nie wystąpi.

 

Prowadzenie niniejszej strony internetowej jest dofinansowane z Programu Ochrony Konsumentów Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Treść niniejszej strony internetowej przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność; w żaden sposób nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności ani innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i/lub Agencja Wykonawcza nie przyjmują odpowiedzialności za żadne wykorzystanie zawartych informacji.