Aktualności

Praw pasażerów trzeba przestrzegać

Komisja Europejska przedstawiła na początku kwietnia sprawozdanie oceniające rezultaty i stosowanie rozporządzenia1 dotyczącego praw pasażerów lotniczych. Chociaż w ciągu ostatnich dwóch lat od wprowadzenia rozporządzenia odnotowano pewien postęp, należy podjąć dalsze kroki, aby linie lotnicze konsekwentnie stosowały się do przepisów, a Państwa Członkowskie skuteczniej egzekwowały ich przestrzeganie. Jest to główny wniosek niezależnego, zewnętrznego badania zleconego przez Komisję, stanowiącego uzupełnienie jej komunikatu w sprawie rezultatów wspólnych zasad chroniących prawa obywateli podróżujących drogą lotniczą.

– Chociaż nie ma wątpliwości, że obecnie pasażerowie lotniczy mają zapewnioną lepszą ochronę, musimy mieć pewność, że linie lotnicze i Państwa Członkowskie w pełni wywiązują się ze swoich obowiązków – podkreślił wiceprzewodniczący Komisji ds. transportu, Jacques Barrot – Komisja daje im dodatkowe sześć miesięcy na spowodowanie, by przepisy dotyczące praw pasażerów lotniczych funkcjonowały poprawnie i udzieli im swojego całkowitego wsparcia w tym procesie.

Pasażerowie wciąż znajdują się w słabszej pozycji niż linie lotnicze, mimo posiadania konkretnych praw. Na przykład często zdarza się, że linie lotnicze nie powiadamiają pasażerów o przysługujących im prawach w przypadku zakłócenia lotu (opóźniania, odwołania), chociaż rozporządzenie nakłada na nie taki obowiązek.

W związku z tym Komisja uważa, że istnieje potrzeba przeprowadzenia dalszych prac w wielu obszarach, takich jak: poprawa egzekwowania przepisów, interpretacja niejasnych aspektów rozporządzenia, rozróżnienie opóźnień od odwołań lotu, jako że pasażerom przysługują różne prawa w zależności od okoliczności, oraz zwiększenie roli Krajowych Organów Wykonawczych nadzorujących stosowanie wspólnych zasad (w Polsce jest to Urząd Lotnictwa Cywilnego).

W ciągu kolejnych sześciu miesięcy Komisja wzmocni współpracę z Krajowymi Organami Wykonawczymi oraz liniami lotniczymi w celu uzyskania lepszych wyników. Jeśli nie uda się osiągnąć zadowalającego rezultatu, Komisja zdecyduje o wszczęciu postępowania o naruszenie przepisów przeciwko Państwo Członkowskim i może również rozważyć wprowadzenie poprawki do obowiązującego obecnie rozporządzenia.

Rozporządzenie wprowadziło nowe zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów lotniczych w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania, dużego opóźnienia lub przymusowego umieszczenia w niższej klasie. W zależności od okoliczności, zgodnie z rozporządzeniem linie lotnicze są zobowiązane do: udzielenia pasażerom pomocy w postaci zakwaterowania, napojów, posiłków oraz transportu; zapewnienia możliwości zmiany planu podróży oraz zwrotu należności; wypłacenia odszkodowania w wysokości do 600 euro na pasażera i rzetelnego informowania pasażerów o przysługujących im prawach wynikających z rozporządzenia.

Komisja przygotowała również plakat zawierający aktualne informacje, aby skuteczniej powiadomić pasażerów o przysługujących im prawach. Plakat niebawem znajdzie się na każdym lotnisku.

W 2006 r. do ECK Polska zgłoszono 253 sprawy związane z podróżami lotniczymi. 17% z nich dotyczyło opóźnienia lotu, także 17% odwołania lotu a 2% niewpuszczenia na pokład. Jedna trzecia konsumentów miała problem z opóźnionym, zagubionym lub zniszczonym bagażem. Sprawy naruszenia praw pasażerów wynikających z Rozporządzenia WE/261/2004 przekazywane są przez ECK Komisji Ochrony Praw Pasażerów przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w celu przeprowadzenia stosownych działań władczych.

 

Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady na podstawie art. 17 rozporządzenia [WE]261/2004 oraz Raport Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich o problemach pasażerów linii lotniczych są dostępne w wersji polskiej na stronie www.konsument.gov.pl w sekcji Publikacje.

 

Kontakt:

Karolina Tołwińska

Europejskie Centrum Konsumenckie

Tel.: 022 55 60 248

E-mail: kt@konsument.gov.pl

 

1 Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Praw pasażerów trzeba przestrzegać

Komisja Europejska przedstawiła na początku kwietnia sprawozdanie oceniające rezultaty i stosowanie rozporządzenia1 dotyczącego praw pasażerów lotniczych. Chociaż w ciągu ostatnich dwóch lat od wprowadzenia rozporządzenia odnotowano pewien postęp, należy podjąć dalsze kroki, aby linie lotnicze konsekwentnie stosowały się do przepisów, a Państwa Członkowskie skuteczniej egzekwowały ich przestrzeganie. Jest to główny wniosek niezależnego, zewnętrznego badania zleconego przez Komisję, stanowiącego uzupełnienie jej komunikatu w sprawie rezultatów wspólnych zasad chroniących prawa obywateli podróżujących drogą lotniczą.

– Chociaż nie ma wątpliwości, że obecnie pasażerowie lotniczy mają zapewnioną lepszą ochronę, musimy mieć pewność, że linie lotnicze i Państwa Członkowskie w pełni wywiązują się ze swoich obowiązków – podkreślił wiceprzewodniczący Komisji ds. transportu, Jacques Barrot – Komisja daje im dodatkowe sześć miesięcy na spowodowanie, by przepisy dotyczące praw pasażerów lotniczych funkcjonowały poprawnie i udzieli im swojego całkowitego wsparcia w tym procesie.

Pasażerowie wciąż znajdują się w słabszej pozycji niż linie lotnicze, mimo posiadania konkretnych praw. Na przykład często zdarza się, że linie lotnicze nie powiadamiają pasażerów o przysługujących im prawach w przypadku zakłócenia lotu (opóźniania, odwołania), chociaż rozporządzenie nakłada na nie taki obowiązek.

W związku z tym Komisja uważa, że istnieje potrzeba przeprowadzenia dalszych prac w wielu obszarach, takich jak: poprawa egzekwowania przepisów, interpretacja niejasnych aspektów rozporządzenia, rozróżnienie opóźnień od odwołań lotu, jako że pasażerom przysługują różne prawa w zależności od okoliczności, oraz zwiększenie roli Krajowych Organów Wykonawczych nadzorujących stosowanie wspólnych zasad (w Polsce jest to Urząd Lotnictwa Cywilnego).

W ciągu kolejnych sześciu miesięcy Komisja wzmocni współpracę z Krajowymi Organami Wykonawczymi oraz liniami lotniczymi w celu uzyskania lepszych wyników. Jeśli nie uda się osiągnąć zadowalającego rezultatu, Komisja zdecyduje o wszczęciu postępowania o naruszenie przepisów przeciwko Państwo Członkowskim i może również rozważyć wprowadzenie poprawki do obowiązującego obecnie rozporządzenia.

Rozporządzenie wprowadziło nowe zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów lotniczych w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania, dużego opóźnienia lub przymusowego umieszczenia w niższej klasie. W zależności od okoliczności, zgodnie z rozporządzeniem linie lotnicze są zobowiązane do: udzielenia pasażerom pomocy w postaci zakwaterowania, napojów, posiłków oraz transportu; zapewnienia możliwości zmiany planu podróży oraz zwrotu należności; wypłacenia odszkodowania w wysokości do 600 euro na pasażera i rzetelnego informowania pasażerów o przysługujących im prawach wynikających z rozporządzenia.

Komisja przygotowała również plakat zawierający aktualne informacje, aby skuteczniej powiadomić pasażerów o przysługujących im prawach. Plakat niebawem znajdzie się na każdym lotnisku.

W 2006 r. do ECK Polska zgłoszono 253 sprawy związane z podróżami lotniczymi. 17% z nich dotyczyło opóźnienia lotu, także 17% odwołania lotu a 2% niewpuszczenia na pokład. Jedna trzecia konsumentów miała problem z opóźnionym, zagubionym lub zniszczonym bagażem. Sprawy naruszenia praw pasażerów wynikających z Rozporządzenia WE/261/2004 przekazywane są przez ECK Komisji Ochrony Praw Pasażerów przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w celu przeprowadzenia stosownych działań władczych.

 

Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady na podstawie art. 17 rozporządzenia [WE]261/2004 oraz Raport Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich o problemach pasażerów linii lotniczych są dostępne w wersji polskiej na stronie www.konsument.gov.pl w sekcji Publikacje.

 

Kontakt:

Karolina Tołwińska

Europejskie Centrum Konsumenckie

Tel.: 022 55 60 248

E-mail: kt@konsument.gov.pl

 

1 Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91.

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25