Wypowiedzenie umowy

Wzory reklamacji w języku polskim

Niniejszym wypowiadam umowę o płatne, automatycznie przedłużane członkostwo z ………….. <nazwa firmy> zawartą w dniu…………. <wpisz datę> ze skutkiem na dzień ……… przy zachowaniu ……….<wpisz liczbę dni – najczęściej obowiązuje 14 dniowy okres wypowiedzenia> okresu wypowiedzenia przewidzianego w treści regulaminu.

Dane:

  • Kraj korzystania z portalu: Polska
  • E-mail zarejestrowany na portalu:………..
  • Nazwa użytkownika/Przydzielony kod:………

Z poważaniem
<Imię i nazwisko najlepiej używając WIELKICH LITER>

Wzory reklamacji w języku angielskim

I hereby terminate the contract for paid membership concluded with ………. <company’s name> on ………………<enter the date> with effect from…… with ………….-day <specify the number of days – usually a 14-day notice period applies> notice period provided for in the regulations.

Specification:

  • Site access country: ……………
  • E-mail registered on the site:………………..
  • User name/Assigned code:…………….

Yours faithfully,
<first name and last name, use CAPITAL LETTERS preferably>

Skip to content