Reklamacja wadliwego towaru

Wzory reklamacji w języku polskim

W dniu <data zakupu> dokonałem/am  zakupu <nazwa produktu> w <nazwa firmy>, na kwotę <wprowadź kwotę i walutę>.

Okazało się, że zakupiony produkt jest wadliwy <opisz wadę>. Wada ujawniła się w czasie <wskaż kiedy>. Produkt był kupiony <wprowadź datę zakupu>.

Zgodnie z prawem sprzedawca jest zobowiązany do bezpłatnej naprawy lub wymiany. Jeżeli naprawa lub wymiana nie jest możliwa, mam prawo do obniżenia ceny. Domagam się <wpisz żądanie lub kwotę>.

Proszę o odpowiedź w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszej wiadomości.

Z poważaniem
<Imię i nazwisko>

Załącznik (i):

  • Kopia potwierdzenia płatności za produkt
  • Zdjęcia wadliwego produktu

 

WAŻNE (Nie dołączać do reklamacji)

Zgodnie z polskimi przepisami jeżeli wada towaru produktu ujawniła się po roku, to po stronie klienta leży udowodnienie, że istniała w dniu zakupu. Sprzedawca może poprosić konsumenta o dowód np. w formie opinii rzeczoznawcy. Termin ten może być różny w krajach UE.

W dniu <data zakupu> dokonałem/am  zakupu <nazwa produktu> w <nazwa firmy>, na kwotę <wprowadź kwotę i walutę>.

W dniu <data wykrycia wady> okazało się, że zakupiony produkt jest wadliwy <opisać wadę>.

W związku z faktem, że wada jest istotna, w oparciu o art. 560 Kodeksu Cywilnego, chciałbym/chciałabym odstąpić od umowy i uzyskać pełny zwrot środków.

Proszę o odpowiedź w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszej wiadomości.

Z poważaniem
<Imię i nazwisko>

Załącznik (i):

  • Kopia potwierdzenia płatności za produkt
  • Zdjęcia wadliwego produktu

Wzory reklamacji w języku angielskim

On <date of purchase> I purchased <product name> in <company name>, for the amount of <enter the amount and currency>.

It turned out that the purchased product was defective <describe the defect>. The defect was revealed during the warranty period.

In accordance with the law, the seller is obliged to repair or replace it free of charge. If the repair or replacement is not possible, I have the right to claim price discount. I request <specify the request or due amount>.

I am looking forward for your reply within 14 days of receiving this message.

Yours faithfully,
<First and last name>

Attachments:

  • Copy of product purchase confirmation
  • Photos of the defective product

Do not attach to the complaint

Under Polish regulations, if a defect in the product was discovered after one year, it is the customer who is obliged to prove that the defect had already existed on the day the product was purchased. The seller may ask the consumer for any proof,
e.g. in the form of an expert opinion. This period may vary in the EU countries.

On <date of purchase> I purchased <product name> in <company name>, for the amount of <enter the amount and currency>.

On <date when the defect was discovered> it turned out that the purchased product was defective <describe the defect>.

Because the period of 2 years has not elapsed since the purchase and the defect in my opinion is material, I would like to withdraw from the contract and get a full reimbursement.

I am looking forward for your reply within 14 days of receiving this message.

Yours faithfully,
<First and last name>

Attachments:

  • Copy of product purchase confirmation
  • Photos of the defective product
Skip to content