Timeshare

Timeshare (z ang. współdzielenie czasu) inaczej własność wakacyjna, jest rodzajem umowy zawieranej na ponad rok, w ramach której konsument odpłatnie nabywa prawo do korzystania z zakwaterowania w oznaczonym czasie, w ramach trwania umowy.

W praktyce wygląda to następująco – po zawarciu umowy timesharingu konsument może spędzić wakacje np. w dwupokojowym apartamencie nr 100, w resorcie na Gran Canarii, w każdym 18 tygodniu kalendarzowym przez okres 10 lat.

Prawa konsumenta – umowa

Przedsiębiorca ma obowiązek w odpowiednim czasie, zanim konsument zostanie związany umową lub ofertą, w sposób jasny i zrozumiały dostarczyć mu pisemnie dokładne dane w postaci standardowego formularza informacyjnego. Z chwilą podpisania umowy, formularz staje się jej integralną częścią.

W formularzu informacyjnym powinny znaleźć się: link JAKI LINK? DODAĆ,BO BRAKUJE ODNOŚNIKA

Formularz informacyjny powinien być sporządzony zgodnie z wyborem konsumenta, w języku państwa członkowskiego, w którym konsument przebywa lub którego jest obywatelem, o ile jest to język urzędowy UE. Jeżeli nabywca mieszka w Polsce formularz powinien być sporządzony co najmniej w języku polskim.

Umowa o timeshare poza podstawowymi postanowieniami (dane konsumenta, firmy) powinna zawierać treść formularza informacyjnego i informacje o odstąpieniu od umowy.

Umowa sporządzana jest na piśmie, w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku, w języku lub jednym z języków państwa członkowskiego, w którym konsument przebywa lub którego jest obywatelem, zgodnie z wyborem konsumenta (o ile jest to język urzędowy UE). Po podpisaniu umowy konsument otrzymuje jeden egzemplarz.

Przed upływem terminu na odstąpienie od umowy obowiązuje zakaz pobierania wszelkich zaliczek, udzielania gwarancji, blokady środków pieniężnych na rachunku czy wyraźnego uznawania długu konsumenta na rzecz przedsiębiorcy.

Przy umowach o długoterminowy produkt wakacyjny – czyli zawieranych na co najmniej rok, zapłata dokonywana jest w systemie ratalnym. Jakakolwiek forma płatności ceny określonej w umowie inna niż system ratalny jest zakazana. Wszelkie opłaty dzielone są na roczne raty o równej wartości (pisemne wezwanie do zapłaty, na papierze lub innym trwałym nośniku, przynajmniej 14 dni kalendarzowych przed każdym terminem płatności). Począwszy od drugiej raty, konsument może rozwiązać umowę bez jakichkolwiek sankcji za wypowiedzeniem złożonym przedsiębiorcy w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania do zapłaty danej raty.

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy timesharingu bez podania przyczyny w terminie14 dni kalendarzowych.

Wszelkie zastrzeżenia co do usłigu należy kierować pisemnie bezpośrednio do przedsiębiorcy, z którym zawarto umowę. Przepisy nie regulują terminów na złożenie reklamacji.

Pamiętaj

  • Nie podejmuj decyzji pochopnie! Istotą timesharingu jest spędzanie tego samego tygodnia, w tym samym miejscu przez wiele lat. Rozważ czy taka forma wypoczynku jest dla Ciebie satysfakcjonująca.
  • Wszelkie obietnice i ustalane ceny muszę być potwierdzone przez przedsiębiorcę na piśmie w treści formularza informacyjnego czy końcowej umowy. Masz prawo do pełnej informacji.
  • Upewnij się, że masz do czynienia z umową o timeshare, a nie np. uczestnictwo w klubie wakacyjnym.
  • Zapoznaj się dokładnie z treścią umowy przed jej podpisaniem. Nie podpisuj umowy w języku obcym, którego nie znasz! Nie podpisuj dokumentów pod presją czasu lub osób.
  • Ostrożnie podchodź do promocji, które uzależniają znaczne obniżenie ceny od natychmiastowej decyzji (często przybierają one postać – “Today Only”).
  • Zwracaj uwagę na nieuczciwe klauzule zawarte w umowie, np. zakazujące odstąpienia od umowy, nakładające obowiązek zapłaty wygórowanej kary umownej, czy określające właściwość sądów odległych od miejsca zamieszkania konsumenta.
 
Skip to content