Terminy i podstawa prawna

Terminy

 • 14 dni na odstąpienie od umowy w przypadku umów o świadczenie usług – od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów sprzedaży – od dnia, w którym konsument otrzymał towar
 • 14 dni na odesłanie towaru do przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy
 • 30 dni na dostarczenie towaru do konsumenta, jeżeli strony nie ustaliły inaczej
 • 2 lata odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową
 • 14 dni na ustosunkowanie się przedsiębiorcy do złożonej reklamacji konsumenckiej – w przypadku gdy ma zastosowanie prawo polskie
 • 14 dni na wykonanie obowiązków gwaranta, o ile karta gwarancyjna nie stanowi inaczej – w przypadku gdy ma zastosowanie prawo polskie
Przytoczone powyżej terminy obowiązują jedynie na terenie Unii Europejskiej. W przypadku zakupów internetowych dokonywanych z przedsiębiorcą zarejestrowanym poza UE prawa konsumenckie mogą się różnić.

Podstawa prawna

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/44/WE z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji
Mają one swoje odzwierciedlenie w następujących przepisach krajowych:
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną