Strony umowy konsumenckiej

Prawo konsumenckie ma zastosowanie w przypadku, gdy umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przykładowo, gdy w imieniu naszego pracodawcy kupujemy drukarkę, która będzie wadliwa, to nie można jej reklamować wskazując na uprawnienia konsumenckie. Drugą stroną transakcji, przy sprzedaży konsumenckiej, jest osoba fizyczna lub prawna, która sprzedaje towary w ramach swojej działalności handlowej lub w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa.

Zadaniem prawa konsumenckiego jest więc ochrona i wzmocnienie pozycji konsumenta w relacjach z profesjonalistą. Należy wyraźnie zaznaczyć, że w przypadku zakupu towaru od osoby prywatnej, przepisy prawa konsumenckiego (a więc takie instytucje jak rękojmia, gwarancja, prawo do odstąpienia od umowy) nie będą miały zastosowania.

Prowadzenie niniejszej strony internetowej jest dofinansowane z Programu Ochrony Konsumentów Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Treść niniejszej strony internetowej przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność; w żaden sposób nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności ani innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i/lub Agencja Wykonawcza nie przyjmują odpowiedzialności za żadne wykorzystanie zawartych informacji.