Skargi na firmę Oryginalne Buty Limited

UWAGA

Z informacji opublikowanych na stronach brytyjskiego rejestru spółek (companieshouse.gov.uk) wynika, iż firma Oryginalne Buty Limited została rozwiązana z dniem 8 listopada 2016 r.

Zbyt dobre, by było prawdziwe? Europejskie Centrum Konsumenckie otrzymało liczne skargi dotyczące sklepu internetowego oryginalneobuwie.com. Konsumenci skarżą się na brak dostawy zamówienia oraz brak refundacji poniesionych kosztów. W celu wyjaśnienia sprawy Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) z inicjatywy ECK Polska podjęła szereg czynności.

Czy problem leży w zakresie kompetencji Sieci ECC-Net?

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) złożona z 30 centrów udziela bezpłatnych porad prawnych i pomaga w polubownym rozwiązywaniu indywidualnych sporów konsumenckich z zagranicznymi przedsiębiorcami, zarejestrowanymi w krajach UE, Norwegii i Islandii. Poszczególne sprawy są rozwiązywane poprzez współpracę dwóch centrów sieci ECC-Net, będących miejscem stałego pobytu konsumenta, oraz siedziby przedsiębiorcy. W przypadku przedsiębiorcy mającego siedzibę w Anglii (tak jak Oryginalne Buty Limited), to Europejskie Centrum Konsumenckie w Wielkiej Brytanii się z nim kontaktuje. Finalne przyjęcie skargi uzależnione jest od wyczerpania przez konsumenta działań przewidzianych przepisami prawa (złożenie reklamacji do przedsiębiorcy).

Jakie działania podjęły ECK Polska wspólnie z ECK Wielka Brytania?

Celem wypracowania drogi polubownego rozwiązania sporu z firmą, zgodnie z zasadami działania sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net), ECK Polska podjęło ze swoim odpowiednikiem ECK Wielka Brytania wspólne działania. ECK Wielka Brytania na podstawie zgłoszeń ECK Polska poinformowało o działaniu przedsiębiorcy Trading Standards Institute (TSI), które zajmuje się kontrolą nad obrotem konsumenckim na terenie Zjednoczonego Królestwa. Pomimo daleko idących prób kontaktu ze strony ECK Wielka Brytania, wszelkie starania pozostały bez odzewu. Na pisma oraz e-maile do firmy sieć nie otrzymała odpowiedzi. Po wyczerpaniu wszystkich polubownych możliwości rozwiązania sprawy (e-maile oraz listy). Wskutek braku jakiejkolwiek odpowiedzi postępowanie prowadzone przez sieć ECC-Net zostało zakończone.

Działania ECK Polska, w kontekście domniemania działalności przestępczej firmy.

W opinii ECK Polska działalność portalu oryginalneobuwie.com nosi znamiona przestępstwa, w związku z czym kolejnym krokiem Europejskiego Centrum Konsumenckiego było spotkanie z przedstawicielem Komendy Głównej Policji, które odbyło się w dniu 12 lipca 2016 r. ECK Polska pokazało charakter i skalę problemu. Centrum zostało poinformowane, że w obecnej sytuacji powinno złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w Komendzie Stołecznej Policji. Zawiadomienie ze strony ECK Polska zostało przekazane. Z dostarczonych centrum informacji wynika, że wskutek wysłania zawiadomienia o możliwości popełnienia  przestępstwa, organy ścigania podjęły stosowne kroki. Zgodnie z ustaleniami, poszkodowani konsumenci mają możliwość zgłoszenia się do właściwej jednostki policji lub Prokuratury.

Jakie działania podjęło ECK Polska i UOKIK?

Przedsiębiorca działa jednak na terenie Polski, więc Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce skontaktowało się z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i zwróciło uwagę na skalę oraz rodzaj problemu z firmą Oryginalne Buty Limited. Urząd wezwał przedsiębiorcę do zaprzestania stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Wezwanie pozostało bez odpowiedzi. UOKiK również wskazał, że działanie przedsiębiorcy Oryginalne buty Limited najprawdopodobniej jest oszustwem.

Czy po zakończeniu postępowania przez ECK Polska jest możliwe dalsze dochodzenie roszczeń cywilnych?

Należy uznać, że ECK Polska wyczerpało wszelkie możliwości wsparcia konsumentów w sporach z przedsiębiorcą. Informujemy, iż w obecnej sytuacji poszkodowanym konsumentom pozostaje ewentualnie możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania cywilnego. Należy jednak zastrzec, że osoby kierujące sprawę na drogę postępowania sądowego robią to na własny koszt i ryzyko. Przy tym ECK Polska nie posiada uprawnień do prowadzenia spraw przed sądami powszechnymi ani organami administracji publicznej.

Czym jest europejska procedura drobnych roszczeń?

Regulacje dotyczące procedury zostały zawarte w rozporządzeniu WE 861/2007 Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. Postępowanie dotyczy transgranicznych roszczeń, których wartość nie przekracza 2 000 EUR, z wyłączeniem odsetek. Postępowanie w tym trybie odbywa się za pomocą specjalnych formularzy. Są one dostępne na stronie Komisji Europejskiej.
Więcej informacji na temat europejskiej procedury drobnych roszczeń znajduje się w przewodniku przegotowanym przez ECK Polska.