Kiedy dochodzi do transakcji ponadgranicznej (transgranicznej)?

Do transakcji ponadgranicznych dochodzi w sytuacji, gdy konsument dokonuje transakcji poza granicami własnego państwa.

Transakcje ponadgraniczne mają zazwyczaj miejsce w wypadkach dokonywania zakupów on-line lub podczas podróży zagranicznych, a także sprzedaży wysyłkowej. Ponadto, konsumenci coraz częściej korzystają z usług finansowych oferowanych przez zagranicznych przedsiębiorców tj. korzystają z kredytów lub rachunków bieżących oferowanych przez zagraniczne banki.

Shopping trolley on button of computer keyboard — Image by © Matthias Kulka/Corbis

fot. Morguefile.com

Transakcje takie pociągają za sobą ryzyko wystąpienia roszczeń po stronie konsumenta, wynikających bądź z niezgodności towaru z umową, bądź z niewłaściwej realizacji zobowiązań ofertodawcy. Rozwiązywanie spraw i sporów transgranicznych może być w dużym stopniu utrudnione, ponieważ konsumenci nie znają przepisów i procedur obowiązujących w państwie, w którym przedsiębiorca ma siedzibę. Europejskie Centrum Konsumenckie rozpatruje wyłącznie sprawy transgraniczne.

Prowadzenie niniejszej strony internetowej jest dofinansowane z Programu Ochrony Konsumentów Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Treść niniejszej strony internetowej przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność; w żaden sposób nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności ani innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i/lub Agencja Wykonawcza nie przyjmują odpowiedzialności za żadne wykorzystanie zawartych informacji.