Jakie metody pomocy są oferowane przez instytucje wspierające konsumentów?

fot. Morguefile.com
  • Organizacje konsumenckie i rzecznik konsumentów mają uprawnienia do uczestnictwa w postępowaniach sądowych prowadzonych na rzecz indywidualnych konsumentów (wytaczanie powództw lub przystępowanie do toczących się postępowań).
  • Mediacja – obecnie należy do ustawowych zadań Inspekcji Handlowej a także Urzędu Komunikacji Elektronicznej (w zakresie odpowiednim do właściwości). Z tej metody korzystają także organizacje konsumenckie i rzecznicy konsumentów oraz incydentalnie UOKiK.
  • Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie funkcjonujące przy Inspekcji Handlowej oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, jak również UKE. Sądy takie zostały również przewidziane ustawowo w sprawach związanych z elektronicznymi instrumentami płatniczymi. Pokrewną formą alternatywnego rozstrzygania sporów jest arbitraż bankowy – w konsumenckich sprawach spornych wynikłych w związku ze świadczeniem usług finansowych, organizacyjnie ulokowany przy Związku Banków Polskich funkcjonuje obecnie.
Wyżej wymienione formy dochodzenia roszczeń mają charakter uproszczony i są nastawione na sprawne, szybkie i bezpłatne lub tanie rozstrzygnięcie sporu pomiędzy profesjonalistą a konsumentem tj. osobą fizyczną dokonującą świadczenia w celu nie związanym z bezpośrednio z działalnością zawodową bądź gospodarczą (por. art. 221 Kodeksu cywilnego).