Dlaczego warto kupować wyroby oznakowane symbolem CE?

źródło: Wikimedia.org Z racji dużej ilości towarów o różnej jakości i stopniu bezpieczeństwa tych wyrobów niezbędny stał się nadzór nad rynkiem produktów. Unia Europejska stara się kontrolować produkty pojawiające się na wspólnym rynku i wyznaczać niezbędne normy, które muszą spełniać towary, aby zostały uznane za bezpieczne dla konsumenta. Oznakowanie CE na towarze stanowi dla konsumenta sygnał, że dany wyrób został poddany przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela ocenie zgodności z wymogami wyznaczonymi przez prawo Unii Europejskiej i spełnia określone normy. Należy zaznaczyć, że nie wszystkie kategorie wyrobów muszą mieć takie oznakowanie. Produkty mogą nie być objęte tzw. dyrektywami nowego podejścia, wówczas nie wymaga się umieszczania na nich znaku CE. Uwaga: Symbolu CE nie należy traktować, jako potwierdzenia, że wyrób został wyprodukowany w Unii Europejskiej. Znak ten wskazuje, że produkt został dopuszczony do obrotu na tym obszarze i żaden kraj nie może ograniczać swobodnego przepływu oraz sprzedaży tych towarów. Organizacje zajmujące się ochroną konsumentów polecają zakup towarów posiadających oznakowanie CE, ale symbol ten nie poświadcza bezpośrednio jakości i bezpieczeństwa produktu. Wszelkiego rodzaju oznakowanie stanowi dla konsumenta pomoc w wyborze z pośród wielu produktów znajdujących się na rynku. Znak CE musi być umieszczony na produkcie w sposób widoczny, czemu służy określona forma – litery muszą mieć nie mniej niż 5 mm wysokości. Symbol CE składa się tylko z dwóch drukowanych liter oraz numeru identyfikacyjnego (jednego albo kilku) jednostki dokonującej oceny towaru w fazie produkcji. Jeśli zachowanie powyższych wymogów jest niemożliwe ze względu na wielkość lub formę produktu czy jego przeznaczenie, należy szukać symbolu CE na opakowaniu lub załączonych dokumentach.
Jakie produkty muszą być oznakowane symbolem CE? fot. Morguefile.com Dyrektywy “nowego podejścia” nakazują poddawanie kontroli i umieszczanie symbolu CE na następujących kategoriach towarów:
 • urządzeniach elektrycznych nisko napięciowych,
 • prostych zbiornikach ciśnieniowych,
 • wyrobach budowlanych,
 • zabawkach,
 • aparatury wymagającej kompatybilności elektromagnetycznej,
 • sprzęcie ochrony osobistej,
 • nieautomatycznych urządzeniach wagowych,
 • urządzeniach spalających paliwa gazowe,
 • wodnych kotłach grzewczych na paliwa ciekłe lub gazowe,
 • materiałach wybuchowych do użytku cywilnego,
 • sprzęcie i systemach zabezpieczających przeznaczonych do użytku w środowisku potencjalnie wybuchowym,
 • łodziach rekreacyjnych,
 • opakowaniach i odpadach opakowań,
 • urządzeniach dźwigowych – windach,
 • transeuropejskiej kolei dużych prędkości,
 • określających sprawność energetyczną chłodziarek i zamrażarek domowych,
 • wyposażenia morskiego,
 • urządzeniach ciśnieniowych,
 • określających bezpieczeństwo maszyn,
 • urządzeniach telekomunikacyjnych,
 • kolejach linowych do przewozu osób,
 • określających emisje hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń,
 • określających interoperacyjność transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej.