Postępowanie w przypadku drobnych roszczeń

Z dniem 1 stycznia 2009 została wprowadzona europejska procedura sądowa w sprawach drobnych roszczeń. Ma ona na celu usprawnienie i uproszczenie rozwiązywania sporów transgranicznych powstałych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z wyjątkiem Danii. Postępowanie zostało uregulowane Rozporządzeniem (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającym europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.

Drobne roszczenia to:

  • żądania w sprawach cywilnych lub handlowych (w tym także konsumenckich),
  • w których wartość przedmiotu sporu, z wyłączeniem wszystkich odsetek, wydatków i nakładów, nie przekracza 5.000 EUR (w momencie wpłynięcia formularza pozwu do właściwego sądu lub trybunału).

UWAGA!

Należy pamiętać, że rozporządzenie 861/2007/WE nie ma zastosowania do spraw dotyczących:

  • stanu cywilnego, zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych oraz przedstawicielstwa ustawowego osób fizycznych
  • praw majątkowych wynikających ze stosunków małżeńskich, testamentów i dziedziczenia oraz obowiązków alimentacyjnych
  • postępowań upadłościowych, postępowań związanych z likwidacją niewypłacalnych spółek lub innych osób prawnych, postępowań układowych oraz innych analogicznych postępowań;
  • ubezpieczeń społecznych
  • sądownictwa polubownego
  • prawa pracy
  • najmu lub dzierżawy nieruchomości, z wyłączeniem powództw dotyczących roszczeń pieniężnych
  • naruszenia prywatności i dóbr osobistych, w tym zniesławienia.

Więcej informacji na temat na temat Europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń:

https://beta.e-justice.europa.eu/42/PL/small_claims

 

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast