Organ krajowy odpowiedzialny za wykonanie rozporządzenia o prawach  pasażerów linii lotniczych może w wyniku wniesienia indywidualnej skargi zobowiązać przewoźnika do zapłaty odszkodowania pasażerom. Ma to miejsce pod warunkiem, że państwo członkowskie przyznało mu kompetencję w tym zakresie. Ze względu na ponad trzygodzinne opóźnienie ich lotu z Nowego Jorku do Budapesztu (Węgry), pasażerowie zwrócili się do węgierskiego organu odpowiedzialnego za wykonanie rozporządzenia o prawach pasażerów lotniczych o to, aby organ ten nakazał LOT-owi, odnośnemu przewoźnikowi lotniczemu, zapłatę odszkodowania przewidzianego w tym rozporządzeniu.

Uważając, iż wspomniany organ nie był właściwy do nakazania zapłaty takiego odszkodowania z tego powodu, że tylko sądy krajowe są do tego upoważnione, LOT zaskarżył tę decyzję do sądu dla miasta stołecznego Budapeszt. Sąd ten kieruje do Trybunału pytanie, czy rozpatrujący indywidualną skargę pasażera krajowy organ odpowiedzialny za wykonanie rozporządzenia może nakazać przewoźnikowi lotniczemu zapłatę odszkodowania za jego naruszenie.
W dniu 29.09 2021 wyroku Trybunał przypomniał, iż o ile rozporządzenie nie zobowiązuje organu krajowego odpowiedzialnego za jego wykonanie do przyjęcia środków przymusu w wyniku indywidualnych skarg wniesionych przez pasażerów lotniczych, o tyle nie zakazuje ono państwom członkowskim przyznania temu organowi takiej kompetencji.
W tym kontekście Trybunał zauważył, że ryczałtowe kwoty przewidziane przez rozporządzenie stanowią zestandaryzowane i natychmiastowe odszkodowanie, które ma na celu jedynie zaspokojenie szkód niemalże identycznych dla wszystkich zainteresowanych pasażerów. Z powyższego wynika, że zarówno pasażerowie, jak i przewoźnicy oraz wyżej wspomniane organy mogą z łatwością zidentyfikować kwotę należnego odszkodowania. Ponadto przyznanie takiego odszkodowania służy właśnie uniknięciu niedogodności związanych z dochodzeniem roszczeń o odszkodowanie wraz z odsetkami przed właściwymi sądami.

W konsekwencji państwa członkowskie mogą upoważnić krajowy organ odpowiedzialny za wykonanie rozporządzenia do zobowiązania przewoźnika lotniczego do zapłaty odszkodowania pasażerom w wyniku wniesionych przez nich indywidualnych skarg. W tym względzie Trybunał podkreślił jednak, że pasażerowie i przewoźnicy lotniczy muszą mieć możliwość wniesienia skargi do sądu na decyzję wspomnianego organu.

Wyrok Trybunału w sprawie C-597/20 | LOT (Obowiązek zapłaty odszkodowania nałożony przez organ administracyjny). 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-09/cp220163pl.pdf 

Skip to content