Aktualności

Uwaga na farby do włosów

Komitet Naukowy ds. Produktów Konsumenckich (SCCP) zwraca uwagę Komisji, w wydanym niedawno memorandum, na fakt, że wiele substancji farbujących włosy i obecnie stosowanych w produktach do farbowania włosów może potencjalnie powodować podrażnienia skóry. U osoby, która doznała uczulenia na substancję zawartą w farbach do włosów, może, po pewnym czasie, wystąpić alergia skórna na tę właśnie substancję. Aby móc w pełni oszacować konsekwencje zdrowotne dla konsumentów, opisane w memorandum, należy poddać analizie naturalne właściwości uczulające tych substancji oraz faktycznego stopnia narażenia konsumentów (częstotliwość używania, zużywane ilości, odsetek ludności potencjalnie dotkniętej alergią, rodzaje i dokuczliwość następstw, itd.).

Obecnie, jesteśmy w posiadaniu niewystarczającej ilości danych systematycznych na temat występowania alergii wśród użytkowników farb do włosów. Jednakże, biorąc pod uwagę znaczny wzrost zużycia farb w ostatnich dziesięciu latach, należy potraktować poważnie ostrzeżenia raportu o potencjalnym zagrożeniu dla zdrowia konsumentów. Komisja, będąc świadomą wagi tego problemu, już w 2003 roku uzgodniła wraz z państwami członkowskimi wspólną strategię w tej sprawie. Jej celem jest opracowanie pozytywnej listy substancji zawartych w farbach do włosów, które miałyby być dopuszczone do użycia w Unii Europejskiej. Wobec powyższego, kategoryzacja tych substancji według ich właściwości uczulających dokonana przez SCCP stanowi wartościowy wkład dla oszacowania wynikających ze stosowania farb zagrożeń. W odpowiedzi na memorandum, Komisja dokona bardziej szczegółowej oceny oddziaływań farb do włosów w celu zminimalizowania możliwego ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych na farby do włosów.

Meglena Kuneva, Komisarz ds. Ochrony Konsumenckiej, powiedziała: “Bezpieczeństwo produktu leży u podstaw polityki konsumenckiej – to powinno być przedmiotem największej troski. Zadaniem komitetu naukowego jest zwrócenie uwagi Komisji na potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa. Komisja zastosuje się do udzielonej przez naukowców rady i będzie sprawnie pracować nad kolejnymi posunięciami w oszacowywaniu stopnia narażenia konsumenta.

Markos Kyprianou, Komisarz ds. Zdrowia, podkreślił, że farby do włosów są jednym z najpopularniejszych produktów estetycznych w Europie. “W świetle wyników tego raportu oraz zwiększonego zużycia farb do włosów w ostatnich latach, potrzebujemy zbadać podłoże powszechnego występowania alergii związanych z farbami do włosów w danej populacji.”

Komitet Naukowy ds. Produktów Konsumenckich (SCCP) oszacował i zaklasyfikował 46 substancji zawartych w farbach do włosów pod względem ich zdolności uczulającej. Autorzy memorandum zwracają uwagę Komisji na to, że znacząco wysoki odsetek tych substancji powoduje uczulenia skóry; okazuje się, że 10 na 46 substancji ma działanie ekstremalnie uczulające, 13 – silnie uczulające, a 4 – umiarkowanie. Biorąc pod uwagę powszechność stosowania farb do włosów, uczulenie spowodowane przez zawarte w nich substancje może wpływać na zdrowie obywateli UE. Uczulenie to proces, w którym dana osoba nabywa zdolności do reagowania na substancje, które są ogólnie tolerowane. Osoba, która raz doznała uczulenia, może reagować alergicznie w przypadku ponownej styczności z substancją.

Rosnąca popularność

Istnieje społeczne i kulturalne zapotrzebowanie na farbowanie włosów w coraz młodszym wieku. Według ostatniego badania epidemiologicznego przeprowadzonego przez Duńczyków, pierwsze farbowanie włosów odbywa się średnio w wieku 16 lat.

Bezpieczne użycie substancji alergicznych jest możliwe, ale pod warunkiem, że długość i rozległość oddziaływania jest odpowiednio mała. Aby oszacować ryzyko zagrożenia dla skóry, tworzy się modele. Służą one określeniu bezpiecznej ilości substancji, które może być zawarta w produktach bez powodowania u konsumentów alergii skórnych.

Działania UE

W wyniku zapoznania się z opinią Komitetu Naukowego (SCCP), wskazującą na możliwą zależność pomiędzy długotrwałym używaniem farb do włosów i zapadalnością na raka pęcherza moczowego, Komisja, wspólnie z państwami członkowskimi oraz udziałowcami, osiągnęła porozumienie w 2003 r. w sprawie ogólnej strategii uregulowania prawnego kwestii farb do włosów w Dyrektywie o Kosmetykach (76/768/EEC). Strategia ta opiera się na trójstopniowym, modulowanym podejściu, które stawia przemysłom wymóg dostarczenia danych na temat zagrożenia dla zdrowia z wyznaczeniem ostatecznych terminów, w których farby do włosów mają być ocenione przez SCCP. Ostateczny termin dla farb do włosów, dla których nie dostarczono nigdy akt na temat bezpiecznego stosowania minął 30 września 2003r. Akta na temat bezpieczeństwa, stosownie do nowych wymogów SCCP, należało złożyć przed 31 lipca 2005r. Ostateczny termin złożenia akt dotyczących połączenia substancji w sformułowaniach trwałych farb do włosów został wyznaczony na 31 grudnia, 2007r. Powyższa strategia przewiduje zakaz stosowania wszelkich trwałych i nietrwałych farb do włosów, dla których nie dostarczono żadnych akt odnośnie bezpieczeństwa. Wobec powyższego, właściwości uczuleniowe także poddano ocenie.

Należy kontynuować zarówno wdrażanie strategii oszacowującej jak i prowadzenie badań epidemiologicznych, w celu zbadania zakresu występowania alergii skórnych na farby do włosów wśród populacji UE. Jednocześnie, należy określić wartości progowe dla substancji uczulających, które wzbudzają największe obawy, aby móc przedsięwziąć odpowiednie środki zmniejszające zagrożenie.

W ostatnich latach Komisja przyjęła kilkanaście środków regulacyjnych z myślą o zminimalizowaniu reakcji alergicznych na pewne substancje używane w perfumach oraz w formie konserwantów w produktach kosmetycznych. Substancje te są określone w załącznikach do Dyrektywy 76/768/EEC o produktach kosmetycznych.

Działania SCCP

SCCP jest niezależnym organem doradczym ustanowionym przez Komisję. Kryterium wyboru jego członków to wybitne osiągnięcia naukowe. Zadaniem tego organu jest doradzanie Komisji w sprawach dotyczących zagrożeń zdrowotnych związanych z produktami kosmetycznymi.

Zajrzyj na stronę Komitetu Naukowego ds. Produktów Konsumenckich

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/04_sccp_en.htm

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności

Uwaga na farby do włosów

Komitet Naukowy ds. Produktów Konsumenckich (SCCP) zwraca uwagę Komisji, w wydanym niedawno memorandum, na fakt, że wiele substancji farbujących włosy i obecnie stosowanych w produktach do farbowania włosów może potencjalnie powodować podrażnienia skóry. U osoby, która doznała uczulenia na substancję zawartą w farbach do włosów, może, po pewnym czasie, wystąpić alergia skórna na tę właśnie substancję. Aby móc w pełni oszacować konsekwencje zdrowotne dla konsumentów, opisane w memorandum, należy poddać analizie naturalne właściwości uczulające tych substancji oraz faktycznego stopnia narażenia konsumentów (częstotliwość używania, zużywane ilości, odsetek ludności potencjalnie dotkniętej alergią, rodzaje i dokuczliwość następstw, itd.).

Obecnie, jesteśmy w posiadaniu niewystarczającej ilości danych systematycznych na temat występowania alergii wśród użytkowników farb do włosów. Jednakże, biorąc pod uwagę znaczny wzrost zużycia farb w ostatnich dziesięciu latach, należy potraktować poważnie ostrzeżenia raportu o potencjalnym zagrożeniu dla zdrowia konsumentów. Komisja, będąc świadomą wagi tego problemu, już w 2003 roku uzgodniła wraz z państwami członkowskimi wspólną strategię w tej sprawie. Jej celem jest opracowanie pozytywnej listy substancji zawartych w farbach do włosów, które miałyby być dopuszczone do użycia w Unii Europejskiej. Wobec powyższego, kategoryzacja tych substancji według ich właściwości uczulających dokonana przez SCCP stanowi wartościowy wkład dla oszacowania wynikających ze stosowania farb zagrożeń. W odpowiedzi na memorandum, Komisja dokona bardziej szczegółowej oceny oddziaływań farb do włosów w celu zminimalizowania możliwego ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych na farby do włosów.

Meglena Kuneva, Komisarz ds. Ochrony Konsumenckiej, powiedziała: “Bezpieczeństwo produktu leży u podstaw polityki konsumenckiej – to powinno być przedmiotem największej troski. Zadaniem komitetu naukowego jest zwrócenie uwagi Komisji na potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa. Komisja zastosuje się do udzielonej przez naukowców rady i będzie sprawnie pracować nad kolejnymi posunięciami w oszacowywaniu stopnia narażenia konsumenta.

Markos Kyprianou, Komisarz ds. Zdrowia, podkreślił, że farby do włosów są jednym z najpopularniejszych produktów estetycznych w Europie. “W świetle wyników tego raportu oraz zwiększonego zużycia farb do włosów w ostatnich latach, potrzebujemy zbadać podłoże powszechnego występowania alergii związanych z farbami do włosów w danej populacji.”

Komitet Naukowy ds. Produktów Konsumenckich (SCCP) oszacował i zaklasyfikował 46 substancji zawartych w farbach do włosów pod względem ich zdolności uczulającej. Autorzy memorandum zwracają uwagę Komisji na to, że znacząco wysoki odsetek tych substancji powoduje uczulenia skóry; okazuje się, że 10 na 46 substancji ma działanie ekstremalnie uczulające, 13 – silnie uczulające, a 4 – umiarkowanie. Biorąc pod uwagę powszechność stosowania farb do włosów, uczulenie spowodowane przez zawarte w nich substancje może wpływać na zdrowie obywateli UE. Uczulenie to proces, w którym dana osoba nabywa zdolności do reagowania na substancje, które są ogólnie tolerowane. Osoba, która raz doznała uczulenia, może reagować alergicznie w przypadku ponownej styczności z substancją.

Rosnąca popularność

Istnieje społeczne i kulturalne zapotrzebowanie na farbowanie włosów w coraz młodszym wieku. Według ostatniego badania epidemiologicznego przeprowadzonego przez Duńczyków, pierwsze farbowanie włosów odbywa się średnio w wieku 16 lat.

Bezpieczne użycie substancji alergicznych jest możliwe, ale pod warunkiem, że długość i rozległość oddziaływania jest odpowiednio mała. Aby oszacować ryzyko zagrożenia dla skóry, tworzy się modele. Służą one określeniu bezpiecznej ilości substancji, które może być zawarta w produktach bez powodowania u konsumentów alergii skórnych.

Działania UE

W wyniku zapoznania się z opinią Komitetu Naukowego (SCCP), wskazującą na możliwą zależność pomiędzy długotrwałym używaniem farb do włosów i zapadalnością na raka pęcherza moczowego, Komisja, wspólnie z państwami członkowskimi oraz udziałowcami, osiągnęła porozumienie w 2003 r. w sprawie ogólnej strategii uregulowania prawnego kwestii farb do włosów w Dyrektywie o Kosmetykach (76/768/EEC). Strategia ta opiera się na trójstopniowym, modulowanym podejściu, które stawia przemysłom wymóg dostarczenia danych na temat zagrożenia dla zdrowia z wyznaczeniem ostatecznych terminów, w których farby do włosów mają być ocenione przez SCCP. Ostateczny termin dla farb do włosów, dla których nie dostarczono nigdy akt na temat bezpiecznego stosowania minął 30 września 2003r. Akta na temat bezpieczeństwa, stosownie do nowych wymogów SCCP, należało złożyć przed 31 lipca 2005r. Ostateczny termin złożenia akt dotyczących połączenia substancji w sformułowaniach trwałych farb do włosów został wyznaczony na 31 grudnia, 2007r. Powyższa strategia przewiduje zakaz stosowania wszelkich trwałych i nietrwałych farb do włosów, dla których nie dostarczono żadnych akt odnośnie bezpieczeństwa. Wobec powyższego, właściwości uczuleniowe także poddano ocenie.

Należy kontynuować zarówno wdrażanie strategii oszacowującej jak i prowadzenie badań epidemiologicznych, w celu zbadania zakresu występowania alergii skórnych na farby do włosów wśród populacji UE. Jednocześnie, należy określić wartości progowe dla substancji uczulających, które wzbudzają największe obawy, aby móc przedsięwziąć odpowiednie środki zmniejszające zagrożenie.

W ostatnich latach Komisja przyjęła kilkanaście środków regulacyjnych z myślą o zminimalizowaniu reakcji alergicznych na pewne substancje używane w perfumach oraz w formie konserwantów w produktach kosmetycznych. Substancje te są określone w załącznikach do Dyrektywy 76/768/EEC o produktach kosmetycznych.

Działania SCCP

SCCP jest niezależnym organem doradczym ustanowionym przez Komisję. Kryterium wyboru jego członków to wybitne osiągnięcia naukowe. Zadaniem tego organu jest doradzanie Komisji w sprawach dotyczących zagrożeń zdrowotnych związanych z produktami kosmetycznymi.

Zajrzyj na stronę Komitetu Naukowego ds. Produktów Konsumenckich

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/04_sccp_en.htm

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Uwaga na farby do włosów

Komitet Naukowy ds. Produktów Konsumenckich (SCCP) zwraca uwagę Komisji, w wydanym niedawno memorandum, na fakt, że wiele substancji farbujących włosy i obecnie stosowanych w produktach do farbowania włosów może potencjalnie powodować podrażnienia skóry. U osoby, która doznała uczulenia na substancję zawartą w farbach do włosów, może, po pewnym czasie, wystąpić alergia skórna na tę właśnie substancję. Aby móc w pełni oszacować konsekwencje zdrowotne dla konsumentów, opisane w memorandum, należy poddać analizie naturalne właściwości uczulające tych substancji oraz faktycznego stopnia narażenia konsumentów (częstotliwość używania, zużywane ilości, odsetek ludności potencjalnie dotkniętej alergią, rodzaje i dokuczliwość następstw, itd.).

Obecnie, jesteśmy w posiadaniu niewystarczającej ilości danych systematycznych na temat występowania alergii wśród użytkowników farb do włosów. Jednakże, biorąc pod uwagę znaczny wzrost zużycia farb w ostatnich dziesięciu latach, należy potraktować poważnie ostrzeżenia raportu o potencjalnym zagrożeniu dla zdrowia konsumentów. Komisja, będąc świadomą wagi tego problemu, już w 2003 roku uzgodniła wraz z państwami członkowskimi wspólną strategię w tej sprawie. Jej celem jest opracowanie pozytywnej listy substancji zawartych w farbach do włosów, które miałyby być dopuszczone do użycia w Unii Europejskiej. Wobec powyższego, kategoryzacja tych substancji według ich właściwości uczulających dokonana przez SCCP stanowi wartościowy wkład dla oszacowania wynikających ze stosowania farb zagrożeń. W odpowiedzi na memorandum, Komisja dokona bardziej szczegółowej oceny oddziaływań farb do włosów w celu zminimalizowania możliwego ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych na farby do włosów.

Meglena Kuneva, Komisarz ds. Ochrony Konsumenckiej, powiedziała: “Bezpieczeństwo produktu leży u podstaw polityki konsumenckiej – to powinno być przedmiotem największej troski. Zadaniem komitetu naukowego jest zwrócenie uwagi Komisji na potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa. Komisja zastosuje się do udzielonej przez naukowców rady i będzie sprawnie pracować nad kolejnymi posunięciami w oszacowywaniu stopnia narażenia konsumenta.

Markos Kyprianou, Komisarz ds. Zdrowia, podkreślił, że farby do włosów są jednym z najpopularniejszych produktów estetycznych w Europie. “W świetle wyników tego raportu oraz zwiększonego zużycia farb do włosów w ostatnich latach, potrzebujemy zbadać podłoże powszechnego występowania alergii związanych z farbami do włosów w danej populacji.”

Komitet Naukowy ds. Produktów Konsumenckich (SCCP) oszacował i zaklasyfikował 46 substancji zawartych w farbach do włosów pod względem ich zdolności uczulającej. Autorzy memorandum zwracają uwagę Komisji na to, że znacząco wysoki odsetek tych substancji powoduje uczulenia skóry; okazuje się, że 10 na 46 substancji ma działanie ekstremalnie uczulające, 13 – silnie uczulające, a 4 – umiarkowanie. Biorąc pod uwagę powszechność stosowania farb do włosów, uczulenie spowodowane przez zawarte w nich substancje może wpływać na zdrowie obywateli UE. Uczulenie to proces, w którym dana osoba nabywa zdolności do reagowania na substancje, które są ogólnie tolerowane. Osoba, która raz doznała uczulenia, może reagować alergicznie w przypadku ponownej styczności z substancją.

Rosnąca popularność

Istnieje społeczne i kulturalne zapotrzebowanie na farbowanie włosów w coraz młodszym wieku. Według ostatniego badania epidemiologicznego przeprowadzonego przez Duńczyków, pierwsze farbowanie włosów odbywa się średnio w wieku 16 lat.

Bezpieczne użycie substancji alergicznych jest możliwe, ale pod warunkiem, że długość i rozległość oddziaływania jest odpowiednio mała. Aby oszacować ryzyko zagrożenia dla skóry, tworzy się modele. Służą one określeniu bezpiecznej ilości substancji, które może być zawarta w produktach bez powodowania u konsumentów alergii skórnych.

Działania UE

W wyniku zapoznania się z opinią Komitetu Naukowego (SCCP), wskazującą na możliwą zależność pomiędzy długotrwałym używaniem farb do włosów i zapadalnością na raka pęcherza moczowego, Komisja, wspólnie z państwami członkowskimi oraz udziałowcami, osiągnęła porozumienie w 2003 r. w sprawie ogólnej strategii uregulowania prawnego kwestii farb do włosów w Dyrektywie o Kosmetykach (76/768/EEC). Strategia ta opiera się na trójstopniowym, modulowanym podejściu, które stawia przemysłom wymóg dostarczenia danych na temat zagrożenia dla zdrowia z wyznaczeniem ostatecznych terminów, w których farby do włosów mają być ocenione przez SCCP. Ostateczny termin dla farb do włosów, dla których nie dostarczono nigdy akt na temat bezpiecznego stosowania minął 30 września 2003r. Akta na temat bezpieczeństwa, stosownie do nowych wymogów SCCP, należało złożyć przed 31 lipca 2005r. Ostateczny termin złożenia akt dotyczących połączenia substancji w sformułowaniach trwałych farb do włosów został wyznaczony na 31 grudnia, 2007r. Powyższa strategia przewiduje zakaz stosowania wszelkich trwałych i nietrwałych farb do włosów, dla których nie dostarczono żadnych akt odnośnie bezpieczeństwa. Wobec powyższego, właściwości uczuleniowe także poddano ocenie.

Należy kontynuować zarówno wdrażanie strategii oszacowującej jak i prowadzenie badań epidemiologicznych, w celu zbadania zakresu występowania alergii skórnych na farby do włosów wśród populacji UE. Jednocześnie, należy określić wartości progowe dla substancji uczulających, które wzbudzają największe obawy, aby móc przedsięwziąć odpowiednie środki zmniejszające zagrożenie.

W ostatnich latach Komisja przyjęła kilkanaście środków regulacyjnych z myślą o zminimalizowaniu reakcji alergicznych na pewne substancje używane w perfumach oraz w formie konserwantów w produktach kosmetycznych. Substancje te są określone w załącznikach do Dyrektywy 76/768/EEC o produktach kosmetycznych.

Działania SCCP

SCCP jest niezależnym organem doradczym ustanowionym przez Komisję. Kryterium wyboru jego członków to wybitne osiągnięcia naukowe. Zadaniem tego organu jest doradzanie Komisji w sprawach dotyczących zagrożeń zdrowotnych związanych z produktami kosmetycznymi.

Zajrzyj na stronę Komitetu Naukowego ds. Produktów Konsumenckich

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/04_sccp_en.htm

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25