Aktualności

UE zgadza się na gruntowny przegląd transgranicznych płatności

Nowa Dyrektywa o Usługach Płatniczych, znana jako „Nowe Ramy Prawne”, powstała z myślą o zwiększeniu wydajności i konkurencyjności na rynku płatności. Ma ona przynieść klientom oszczędności w zakresie podstawowych kosztów bankowych, które obecnie wynoszą od €34 do €252 rocznie.

Nowe Ramy Prawne pozwolą na ustanowienie Wspólnego Systemu Płatności (SEPA) przed 2010 r. W ramach SEPA, planuje się wprowadzenie odpowiedniej, ogólnoeuropejskiej infrastruktury dla dokonywania płatności oraz usprawnienie korzystania z kart kredytowych i debetowych przez konsumentów na terenie Europy, co w konsekwencji ma doprowadzić do obniżenia kosztów i ułatwienia korzystania z kart płatniczych oraz do usprawnienia przekazów kredytowych w obrębie Unii Europejskiej, z wyrównaniem do poziomu osiąganego w kraju ojczystym.

Ministrowie finansów Państw Członkowskich jednogłośnie zatwierdzili w dniu 27 marca, 2007 r. ogólne wytyczne postępowania w ramach Dyrektywy o Usługach Płatniczych. Propozycje wysuwane w ramach tej Dyrektywy brzmią następująco:

 • należy zwiększyć konkurencyjność poprzez otwarcie rynków;

 • należy nadać spójność wymogom rynkowej dostępności dla dostarczycieli usług płatniczych nie będących bankami;

 • należy wprowadzić jasny i prosty zestaw wymogów informacyjnych, i;

 • należy wprowadzić określone standardy dotyczące praw i obowiązków użytkowników oraz dostarczycieli usług płatniczych.

Jednym z punktów krytycznych toczącej się dyskusji były wymogi stawiane dostarczycielom usług nie będących bankami. Dopuszczenie tych usługodawców na rynek płatności, pozwoliłoby konsumentom dokonywać płatności na przykład za pomocą własnych telefonów komórkowych bądź płacić rachunki za elektryczność w supermarketach.

Zawarta ugoda poprzedzona była intensywną dyskusją pomiędzy Państwami Członkowskimi, które opowiadały się za bardziej liberalnym podejściem do wymogów kontrolnych w stosunku do dostarczycieli usług nie będących bankami (Wielka Brytania i Szwecja) oraz tymi, które popierały bardziej restrykcyjne zasady, a mianowicie Francją, Hiszpanią i Włochami. W swoim sprawozdaniu na temat usług płatniczych, Komisja Parlamentarna ds. Gospodarczych i Finansowych także opowiedziała się za zaostrzeniem przepisów kontrolnych.

Osiągnięty przez państwa członkowskie kompromis zezwala instytucjom innym niż bankowe na udzielanie kredytów, ale tylko na czas ograniczony do 12-tu miesięcy.

Źródła parlamentarne informują, że obóz liberalny musiał się poddać. Jednakże, rzecznik Komisji, Oliver Drewes, utrzymuje, że obie strony były zadowolone z kompromisu, gdyż głosowały jednomyślnie.

Oprócz Dyrektywy o Usługach Płatniczych, ministrowie finansów osiągnęli także porozumienie w sprawie dyrektywy mającej udoskonalić zasady zatwierdzania fuzji bankowych poprzez uczynienie ich bardziej przejrzystymi i wolnymi od ingerencji politycznej.

Stanowiska:

Niemiecki minister finansów, Peer Steinbrück, który przewodniczył spotkaniu, powiedział: “Jest to praktyczne posunięcie na drodze do finansowej integracji w Europie”

Komisarz rynku wewnętrznego, Charlie McCreevy stwierdził: “Jest to zdecydowany kamień milowy w kierunku urzeczywistnienia idei Wspólnego Systemu Płatności w euro. Jest to także dobry kompromis, sprzyjający bliźniaczym dążeniom do otwarcia rynków i do pełniejszej ochrony konsumenckiej.”

Sędzia sprawozdawca Parlamentu, Jean Paul Gauzès powiedział, że ugoda zawarta pomiędzy państwami członkowskimi zasiadającymi w Radzie jest “satysfakcjonująca”, gdyż wiele zawartych w niej wytycznych odnaleźć można także we wcześniejszym sprawozdaniu przyjętym przez Komitet ds. Gospodarczych i Finansowych we wrześniu 2006 r.

Guido Ravoet, sekretarz generalnych Europejskiej Federacji Banków (EBF), zapraszając do głosowania, powiedział: “Niezmiernie cieszymy się z przyjęcia takiego rozwiązania i wyrażamy swój podziw dla niemieckiej prezydentury za jej wysiłki na rzecz osiągnięcia właściwego kompromisu, ale w szczególności za to, że kompromis ów był wynikiem wszechstronnych i profesjonalnych konsultacji.”

Prezydent i dyrektor generalny Europejskiej Karty Visa, Peter Ayliffe, z radością powitał zawarcie porozumienia, ale ostrzegł także: “Nie powinniśmy tracić z oczu drugiej fazy wprowadzenia w życie tego jakże skomplikowanego ustawodawstwa w państwach członkowskich: sukces dyrektywy zależy od sposobu jej wdrożenia.”

Europejskie Stowarzyszenie Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, UEAPME, z zadowoleniem powitało porozumienie w sprawie transgranicznych usług płatniczych, ostrzegając, jednakże, że “do czasu wprowadzenia jednego systemu płatniczego należy koniecznie wprowadzić okres przejściowy. Wszelkie proponowane zmiany powinny być dostosowane do potrzeb poszczególnych państw oraz możliwie przyjazne użytkownikom.

Europejskie Biuro Związków Konsumenckich BEUC wyraziło swoje poparcie dla Dyrektywy Usług Płatniczych, wskazując w uzasadnieniu, że banki i firmy związane z kartami płatniczymi już zbyt długo wykorzystywały brak spójnych reguł w tym zakresie.

Następne kroki:

 • Po zakończeniu “trójstronnych” negocjacji pomiędzy Prezydenturą Rady, Parlamentem i Komisją, które odbyły się 22 marca, 2007 r., dyrektywa zostanie przyjęta w pierwszym czytaniu.

 • Parlament ma odstąpić od sprzeciwu wobec dyrektywy podczas posiedzenia plenarnego w dniach 23-26 kwietnia, 2007r.

 • Oczekuje się, że  Dyrektywa o Usługach Płatniczych wejdzie w życie przed listopadem 2009 r.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

UE zgadza się na gruntowny przegląd transgranicznych płatności

Nowa Dyrektywa o Usługach Płatniczych, znana jako „Nowe Ramy Prawne”, powstała z myślą o zwiększeniu wydajności i konkurencyjności na rynku płatności. Ma ona przynieść klientom oszczędności w zakresie podstawowych kosztów bankowych, które obecnie wynoszą od €34 do €252 rocznie.

Nowe Ramy Prawne pozwolą na ustanowienie Wspólnego Systemu Płatności (SEPA) przed 2010 r. W ramach SEPA, planuje się wprowadzenie odpowiedniej, ogólnoeuropejskiej infrastruktury dla dokonywania płatności oraz usprawnienie korzystania z kart kredytowych i debetowych przez konsumentów na terenie Europy, co w konsekwencji ma doprowadzić do obniżenia kosztów i ułatwienia korzystania z kart płatniczych oraz do usprawnienia przekazów kredytowych w obrębie Unii Europejskiej, z wyrównaniem do poziomu osiąganego w kraju ojczystym.

Ministrowie finansów Państw Członkowskich jednogłośnie zatwierdzili w dniu 27 marca, 2007 r. ogólne wytyczne postępowania w ramach Dyrektywy o Usługach Płatniczych. Propozycje wysuwane w ramach tej Dyrektywy brzmią następująco:

 • należy zwiększyć konkurencyjność poprzez otwarcie rynków;

 • należy nadać spójność wymogom rynkowej dostępności dla dostarczycieli usług płatniczych nie będących bankami;

 • należy wprowadzić jasny i prosty zestaw wymogów informacyjnych, i;

 • należy wprowadzić określone standardy dotyczące praw i obowiązków użytkowników oraz dostarczycieli usług płatniczych.

Jednym z punktów krytycznych toczącej się dyskusji były wymogi stawiane dostarczycielom usług nie będących bankami. Dopuszczenie tych usługodawców na rynek płatności, pozwoliłoby konsumentom dokonywać płatności na przykład za pomocą własnych telefonów komórkowych bądź płacić rachunki za elektryczność w supermarketach.

Zawarta ugoda poprzedzona była intensywną dyskusją pomiędzy Państwami Członkowskimi, które opowiadały się za bardziej liberalnym podejściem do wymogów kontrolnych w stosunku do dostarczycieli usług nie będących bankami (Wielka Brytania i Szwecja) oraz tymi, które popierały bardziej restrykcyjne zasady, a mianowicie Francją, Hiszpanią i Włochami. W swoim sprawozdaniu na temat usług płatniczych, Komisja Parlamentarna ds. Gospodarczych i Finansowych także opowiedziała się za zaostrzeniem przepisów kontrolnych.

Osiągnięty przez państwa członkowskie kompromis zezwala instytucjom innym niż bankowe na udzielanie kredytów, ale tylko na czas ograniczony do 12-tu miesięcy.

Źródła parlamentarne informują, że obóz liberalny musiał się poddać. Jednakże, rzecznik Komisji, Oliver Drewes, utrzymuje, że obie strony były zadowolone z kompromisu, gdyż głosowały jednomyślnie.

Oprócz Dyrektywy o Usługach Płatniczych, ministrowie finansów osiągnęli także porozumienie w sprawie dyrektywy mającej udoskonalić zasady zatwierdzania fuzji bankowych poprzez uczynienie ich bardziej przejrzystymi i wolnymi od ingerencji politycznej.

Stanowiska:

Niemiecki minister finansów, Peer Steinbrück, który przewodniczył spotkaniu, powiedział: “Jest to praktyczne posunięcie na drodze do finansowej integracji w Europie”

Komisarz rynku wewnętrznego, Charlie McCreevy stwierdził: “Jest to zdecydowany kamień milowy w kierunku urzeczywistnienia idei Wspólnego Systemu Płatności w euro. Jest to także dobry kompromis, sprzyjający bliźniaczym dążeniom do otwarcia rynków i do pełniejszej ochrony konsumenckiej.”

Sędzia sprawozdawca Parlamentu, Jean Paul Gauzès powiedział, że ugoda zawarta pomiędzy państwami członkowskimi zasiadającymi w Radzie jest “satysfakcjonująca”, gdyż wiele zawartych w niej wytycznych odnaleźć można także we wcześniejszym sprawozdaniu przyjętym przez Komitet ds. Gospodarczych i Finansowych we wrześniu 2006 r.

Guido Ravoet, sekretarz generalnych Europejskiej Federacji Banków (EBF), zapraszając do głosowania, powiedział: “Niezmiernie cieszymy się z przyjęcia takiego rozwiązania i wyrażamy swój podziw dla niemieckiej prezydentury za jej wysiłki na rzecz osiągnięcia właściwego kompromisu, ale w szczególności za to, że kompromis ów był wynikiem wszechstronnych i profesjonalnych konsultacji.”

Prezydent i dyrektor generalny Europejskiej Karty Visa, Peter Ayliffe, z radością powitał zawarcie porozumienia, ale ostrzegł także: “Nie powinniśmy tracić z oczu drugiej fazy wprowadzenia w życie tego jakże skomplikowanego ustawodawstwa w państwach członkowskich: sukces dyrektywy zależy od sposobu jej wdrożenia.”

Europejskie Stowarzyszenie Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, UEAPME, z zadowoleniem powitało porozumienie w sprawie transgranicznych usług płatniczych, ostrzegając, jednakże, że “do czasu wprowadzenia jednego systemu płatniczego należy koniecznie wprowadzić okres przejściowy. Wszelkie proponowane zmiany powinny być dostosowane do potrzeb poszczególnych państw oraz możliwie przyjazne użytkownikom.

Europejskie Biuro Związków Konsumenckich BEUC wyraziło swoje poparcie dla Dyrektywy Usług Płatniczych, wskazując w uzasadnieniu, że banki i firmy związane z kartami płatniczymi już zbyt długo wykorzystywały brak spójnych reguł w tym zakresie.

Następne kroki:

 • Po zakończeniu “trójstronnych” negocjacji pomiędzy Prezydenturą Rady, Parlamentem i Komisją, które odbyły się 22 marca, 2007 r., dyrektywa zostanie przyjęta w pierwszym czytaniu.

 • Parlament ma odstąpić od sprzeciwu wobec dyrektywy podczas posiedzenia plenarnego w dniach 23-26 kwietnia, 2007r.

 • Oczekuje się, że  Dyrektywa o Usługach Płatniczych wejdzie w życie przed listopadem 2009 r.

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25