Aktualności

Przegląd rozporządzenia w sprawie geoblokowania [Komunikat KE]

Komisja publikuje swój krótkoterminowy przegląd  Rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego.

Komisja opublikowała przegląd unijnego rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego, które obowiązuje od grudnia 2018 r. Rozporządzenie zakazuje nieuzasadnionych ograniczeń geograficznych w dostępie do towarów i usług w UE.

Z ustaleń raportu wynika, że:

  • ​​połowa konsumentów jest świadoma unijnych przepisów dotyczących blokowania geograficznego.
  • Niektóre z początkowych pozytywnych skutków obejmują lepszy transgraniczny dostęp do stron internetowych i łatwiejszą rejestrację konsumentów na zagranicznych stronach internetowych działających w UE.

Komisarz ds. Rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział: Pandemia pokazała, w jakim stopniu polegamy na technologiach cyfrowych we wszystkich krajach UE i że transgraniczny dostęp do towarów i usług online powinien być wolny od barier dla europejskich konsumentów, niezależnie od ich lokalizacji, miejsca zamieszkania lub narodowości. Ta pierwsza ocena rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego przynosi już pierwsze pozytywne rezultaty. Będziemy w dalszym ciągu monitorować jego skutki i omawiać je z zainteresowanymi stronami, zwłaszcza w kontekście planu działania w zakresie mediów i usług audiowizualnych, aby zapewnić branży możliwość zwiększenia skali i dotarcia do nowych odbiorców, a konsumentom możliwość pełnego korzystania z różnorodności towarów i usług w różnych państwach członkowskich UE.

W sprawozdaniu analizuje się potencjalny wpływ rozszerzenia zakresu rozporządzenia na transgraniczny dostęp do treści chronionych prawami autorskimi, takich jak seriale, muzyka, e-booki lub gry wideo, na potrzeby konsumentów, w tym osób mieszkających w regionach przygranicznych i mniejszości językowych. Aby dokonać dalszej oceny potencjalnego wpływu rozporządzenia na sektor audiowizualny, Komisja rozpocznie dialog z zainteresowanymi stronami w celu zbadania konkretnych sposobów wspierania obiegu i dostępu konsumentów do treści wysokiej jakości w całej UE. Komisja będzie również w dalszym ciągu podnosić świadomość, zwłaszcza za pośrednictwem Europejskich Centrów Konsumenckich, monitorować jego wdrażanie za pośrednictwem  Sieci CPC, uwzględniając jednocześnie wpływ innych środków rynku wewnętrznego, takich jak transgraniczny VAT i nowe przepisy dotyczące umów w dziedzinie technologii cyfrowych.

Więcej informacji: tutaj.

Komunikat pobrany ze strony [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_2252#4]

· 1 grudnia 2020 · 14:05