Aktualności

Pozwy grupowe – już za pół roku

Wprowadzenie postępowania grupowego ma na celu ułatwienie dochodzenia roszczeń przez większe grupy poszkodowanych w sprawach, w których dzisiaj dochodzenie swoich praw przed sądem jest trudne lub nieopłacalne.  Obecnie każda osoba poszkodowana przez przedsiębiorcę musi osobno składać pozew oraz ustanawiać pełnomocnika, co wiąże się z kosztami, a możliwość połączenia spraw jest ograniczona. Od 19 lipca 2010 roku, w sprawach z zakresu ochrony konsumentów, z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z tytułu czynów niedozwolonych (z wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr osobistych) możliwe będzie wspólne wytoczenie powództwa, co pozwoli na rozłożenie kosztów postępowania oraz pełnomocnictwa, jak również na uproszczenie samego postępowania. Opłata od pozwu ma być niższa niż w przypadku normalnego powództwa cywilnego i wynosić 2% wartości przedmiotu sporu, przy czym nie mniej niż 30 i nie więcej niż 100 000 złotych. Polski ustawodawca przyjął w ustawie tzw. model opt-in, który oznacza, że każdy chcący wziąć udział w procesie zbiorowym będzie musiał wyraźnie zgłosić swoje przyłączenie do niego.

Pozew grupowy będzie mógł być złożony w imieniu przynajmniej 10 osób przez reprezentanta grupy, którym może być członek grupy albo powiatowy lub miejski rzecznik konsumentów, przy czym w postępowaniu obowiązywać  będzie przymus zastępstwa powoda przez radcę prawnego lub adwokata. Wyjątkiem od tego przymusu będzie sytuacja, gdy reprezentantem grupy jest właśnie radca prawny lub adwokat. Wysokość roszczenia będzie musiała być ujednolicona, co oznacza, że powodowie będą musieli zgodzić się na ustalenie wspólne kwoty odszkodowania. Złagodzeniu tego rygoryzmu służyć ma możliwość ujednolicania roszczeń w podgrupach składających się przynajmniej z dwóch osób, a w przypadku, gdy nawet takie ujednolicenie jest niemożliwe, powództwo można będzie ograniczyć wyłącznie do żądania ustalenia odpowiedzialności pozwanego. Postępowanie będzie miało cztery etapy: badanie przez sąd dopuszczalności pozwu zbiorowego, ustalenie kręgu uczestników, postępowanie dowodowe oraz wykonanie wyroku wraz z potrąceniem kosztów. Sąd, po ocenie dopuszczalności pozwu przez sąd, zarządzi ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego i wyznaczy termin w którym do pozwu przystąpić mogą kolejni poszkodowani. Po upływie tego terminu przystąpienie innych osób do pozwu będzie niedopuszczalne.

Prawomocny wyrok w postępowaniu grupowym ma skutek wobec wszystkich członków grupy. Wszczęcie postępowania grupowego nie wyłącza możliwości dochodzenia swoich roszczeń przez osoby, które nie przystąpiły do grupy lub z niej wystąpiły. Osoby te będą nadal mogły dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Pozwy grupowe – już za pół roku

Wprowadzenie postępowania grupowego ma na celu ułatwienie dochodzenia roszczeń przez większe grupy poszkodowanych w sprawach, w których dzisiaj dochodzenie swoich praw przed sądem jest trudne lub nieopłacalne.  Obecnie każda osoba poszkodowana przez przedsiębiorcę musi osobno składać pozew oraz ustanawiać pełnomocnika, co wiąże się z kosztami, a możliwość połączenia spraw jest ograniczona. Od 19 lipca 2010 roku, w sprawach z zakresu ochrony konsumentów, z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z tytułu czynów niedozwolonych (z wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr osobistych) możliwe będzie wspólne wytoczenie powództwa, co pozwoli na rozłożenie kosztów postępowania oraz pełnomocnictwa, jak również na uproszczenie samego postępowania. Opłata od pozwu ma być niższa niż w przypadku normalnego powództwa cywilnego i wynosić 2% wartości przedmiotu sporu, przy czym nie mniej niż 30 i nie więcej niż 100 000 złotych. Polski ustawodawca przyjął w ustawie tzw. model opt-in, który oznacza, że każdy chcący wziąć udział w procesie zbiorowym będzie musiał wyraźnie zgłosić swoje przyłączenie do niego.

Pozew grupowy będzie mógł być złożony w imieniu przynajmniej 10 osób przez reprezentanta grupy, którym może być członek grupy albo powiatowy lub miejski rzecznik konsumentów, przy czym w postępowaniu obowiązywać  będzie przymus zastępstwa powoda przez radcę prawnego lub adwokata. Wyjątkiem od tego przymusu będzie sytuacja, gdy reprezentantem grupy jest właśnie radca prawny lub adwokat. Wysokość roszczenia będzie musiała być ujednolicona, co oznacza, że powodowie będą musieli zgodzić się na ustalenie wspólne kwoty odszkodowania. Złagodzeniu tego rygoryzmu służyć ma możliwość ujednolicania roszczeń w podgrupach składających się przynajmniej z dwóch osób, a w przypadku, gdy nawet takie ujednolicenie jest niemożliwe, powództwo można będzie ograniczyć wyłącznie do żądania ustalenia odpowiedzialności pozwanego. Postępowanie będzie miało cztery etapy: badanie przez sąd dopuszczalności pozwu zbiorowego, ustalenie kręgu uczestników, postępowanie dowodowe oraz wykonanie wyroku wraz z potrąceniem kosztów. Sąd, po ocenie dopuszczalności pozwu przez sąd, zarządzi ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego i wyznaczy termin w którym do pozwu przystąpić mogą kolejni poszkodowani. Po upływie tego terminu przystąpienie innych osób do pozwu będzie niedopuszczalne.

Prawomocny wyrok w postępowaniu grupowym ma skutek wobec wszystkich członków grupy. Wszczęcie postępowania grupowego nie wyłącza możliwości dochodzenia swoich roszczeń przez osoby, które nie przystąpiły do grupy lub z niej wystąpiły. Osoby te będą nadal mogły dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych.

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25