Aktualności

Państwa członkowskie coraz lepiej przestrzegają prawa UE

Komisja Europejska opublikowała 33. roczne sprawozdanie z kontroli stosowania prawa UE. Raport zawiera również tabelę wyników dotyczącą jednolitego rynku, która pokazuje, że w większości dziedzin eliminowane są bariery dla swobodnego przepływu osób, towarów, usług i kapitału w UE. Z danych przedstawionych przez Komisję Europejską wynika, że:
  • łączna liczba postępowań wszczętych w przypadku domniemanego naruszenia przez państwo członkowskie prawa UE w roku 2015 była o 1/3 mniejsza niż w roku 2010
  • podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej postępowań w 2015 r. KE wszczęła w sprawach dotyczących środowiska i transportu
  • najczęstszą przyczyną wszczynania postępowań są przypadki nieprawidłowego wdrażania przepisów UE przez państwa członkowskie, lub jego niewłaściwego stosowania.
Wyniki Polski Komisja podkreśla fakt, iż wyniki Polski od ubiegłego roku uległy polepszeniu, niemniej jednak do Polski w dalszym ciągu trafia najwięcej opinii w sprawie uchybień w zobowiązaniach dotyczących wdrażania przepisów UE. Wedle sprawozdania Polska jest:
  • pierwszym krajem, które otrzymuje najwięcej opinii pod względem przepisów wdrożonych do prawa krajowego z opóźnieniem (podobnie jak Słowenia)
  • jest szóstym krajem UE, które otrzymuje najwięcej opinii pod względem przepisów wdrożonych do krajowego prawa niewłaściwie.
Zdecydowanie lepiej wyglądają wyniki Polski dotyczące sposobu w jaki wspiera obywateli i przedsiębiorców. Z tabeli wynika, że Polska utrzymuje się na średnim poziomie względem innych krajów UE, w dziedzinach dotyczących otwartości prowadzenia działalności gospodarczej oraz inwestycji, a także poziomu konkurencyjności takich sektorów jak zamówienia publiczne, kwalifikacje zawodowe lub usługi pocztowe. 10 lat ECC-Net Tabela wyników zawiera również podsumowanie działalności Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (w tym ECK Polska) na przełomie 10 lat. Raport KE wskazuje, że:
  • liczba skarg i zapytań kierowanych do centrów systematycznie rośnie od 2007 roku
  • aż 68% skarg dotyczyło zakupów przez Internet
  • pod względem rodzaju nabywanych dóbr, największa część skarg dotyczyła sfery transportu.
  • ponad połowa spraw kierowanych do Europejskich Centrów Konsumenckich zakończyła się rozwiązaniami polubownymi. W ponad 32% przypadków sprawa nie znalazła żadnego rozwiązania, a w ponad 16% – została przekazana do rozpatrzenia innemu podmiotowi (z czego w co czwartym przypadku sprawy były przekazywane do sądu).
Więcej: · 3 sierpnia 2016 · 16:10