Aktualności

Jak zaoszczędzić na sporze?

Bruksela, 29 listopada 2011 r.

W 2010 roku jeden na pięciu europejskich konsumentów natrafiał na problemy podczas zakupu towarów i usług na jednolitym rynku.  W przypadku gdy sprzedawca odmawia naprawy  twojego uszkodzonego laptopa objętego gwarancją, bądź jeśli nie możesz dojść do porozumienia z biurem podróży odnośnie zwrotu pieniędzy za nieudane wakacje, istnieją sposoby rozwiązania tych sporów bez wnoszenia sprawy do sądu. Niestety, na obecnym etapie, metoda pozasądowego rozwiązywania  sporów w Unii Europejskiej możliwa jest jedynie w przypadku niektórych sektorów działalności gospodarczej lub w pewnych dziedzinach. Aby rozwiązać ten problem, Komisja Europejska zaprezentowała dzisiaj pakiet projektów legislacyjnych w celu zapewnienia, konsumentom  z obszaru Unii Europejskiej rozwiązania swoich  problemów bez konieczności skierowania sprawy do sądu niezależnie od rodzaju produktu i usługi, których dotyczy spór związany z umową, a także niezależnie od miejsca zakupu towaru na obszarze jednolitego rynku europejskiego (tj. czy u siebie czy za granicą). Dla konsumentów robiących zakupy online z innego kraju UE, Komisja Europejska chce stworzyć jednolitą platformę dla całej UE, która pozwoli rozwiązywać spory związane z umową wyłącznie drogą online w przeciągu 30 dni.

ADR, czyli metoda pozasądowego rozwiązywanie sporów jest dla konsumentów o wiele szybsza, tańsza i łatwiejsza w przeprowadzeniu niż postępowania sądowe. Szacuje się, że powszechny dostęp do  wysokiej jakości ADR w całej Unii Europejskiej pozwoli zaoszczędzić konsumentom około 22,5 miliona euro rocznie. Ma to być również pomoc dla przedsiębiorców, w zakresie ich relacji z klientami i polepszenia wizerunku ich firmy. Komisja Europejska chce wprowadzić nowy pakiet aktów prawnych w celu zwiększenia zaufania konsumentów na obszarze całego jednolitego rynku UE, oznacza to dla konsumentów większy wybór i niższe ceny, co przyczyni się do wzrostu gospodarki UE.

John Dalli Komisarz ds. Ochrony Zdrowia i Konsumentów stwierdził, że nie da się akceptować tego, że tak wiele problemów konsumenckich zostaje nierozwiązanych, ponieważ  konsumenci nie posiadają żadnych skutecznych środków rozpatrywania sporów z przedsiębiorcami.

Zagraża to ich kieszeni  i niweczy ich zaufanie. Przy tym spowalnia również wzrost gospodarczy w Europie. Przyjęcie propozycji, która zostaje dziś przedstawiona pomoże konsumentom w Europie korzystać z łatwych, szybkich i tanich sposobów rozwiązywania ich problemów niezależnie od miejsca i w jaki sposób dokonano zakupu produktu lub usługi na obszarze Unii Europejskiej.

Co zostało dzisiaj przyjęte ?

Dyrektywa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów (ADR): zapewni  jakość działania pozasądowych podmiotów istniejących w celu rozwiązywania wszelkich sporów pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Zgodnie z projektem:

podmioty ADR będą obowiązane spełnić pewne kryteria np. winny być wykwalifikowane, bezstronne, przejrzyste-zrozumiałe, skuteczne i sprawiedliwe,

– przedsiębiorcy będą mieli obowiązek powiadomić klientów o istniejących ciałach pozasądowych, właściwych do rozpatrywania  ewentualnych sporów dotyczących umów zawartych z nimi,

– podmioty ADR rozwiążą spory w przeciągu 90 dni.

Rozporządzenie ws. rozstrzygania sporów online ( „ODR platform”, ODR – Online Dispute Resolution) zapewniające konsumentom i przedsiębiorcą jednolity punkt wprowadzenia do rozwiązywania sporów online dotyczących zakupów dokonanych online w innym kraju UE. Jednolitym europejskim punktem wprowadzenia będzie:

– automatyczne skierowanie skargi konsumenta do właściwego podmiotu krajowego ADR,

– ułatwienie rozwiązania sporu w przeciągu 30 dni.

Co dla konsumentów, co dla przedsiębiorców ?

– Konsumenci będą posiadać dostęp do skutecznego i niedrogiego sposobu rozwiązywania ich sporów z przedsiębiorcami niezależnie od rodzaju towarów lub usług, sposobu ich zakupu (niezależnie czy w sieci, czy też w tradycyjnym handlu) oraz miejsca (w kraju konsumenta lub za granicą).

– Konsumenci kupujący online z innych krajów UE będą mogli rozwiązywać swoje spory wynikające z umów zawieranych z przedsiębiorcami online.

– Oszczędności konsumentów szacuje się na około 0,2% PKB w UE (22 miliardy euro)

– W przypadku przedsiębiorstw, dostęp do pozasądowych metod rozstrzygania sporów będzie kluczem do zarządzania relacjami z klientami i poprawy wizerunku firmy, a także oszczędnościom kosztów postępowania sądowego.

– Konsumenci i przedsiębiorcy z całej Europy będą mieć pewność, że wszystkie europejskie pozasądowe podmioty powołane w celu rozwiązywania ich sporów będą spełniać te same kryteria. Ich procedury będą jasne, oparte na odpowiednich kwalifikacjach osób rozpatrujących spory  , bezstronności, skuteczności  i sprawiedliwwości.

– wreszcie, zwiększenie zaufania zachęci konsumentów do bardziej aktywnego zachowania w poszukiwania dobrych ofert i praktyk na jednolitym rynku UE, co przyczyni się do konkurencji wzrostu gospodarczego.

Informacje

Pozasądowe rozwiązywanie sporów opiera się na neutralnej stronie (takiej jak arbiter sądu polubownego, mediator lub rzecznik praw obywatelskich). Jest to o wiele tańsza, szybsza i prostsza metoda niż skierowanie sprawy do sądu.

Na chwilę obecną istnieje ponad 750 podmiotów ADR w Unii Europejskiej. Jednak w niektórych krajach UE są one dostępne tylko w niektórych regionach lub w pewnych sektorach ( np. usługi finansowe lub telekomunikacyjne). Świadomość konsumentów i przedsiębiorców na temat ADR pozostaje na niskim poziomie. Nie opracowano jeszcze systemów online rozstrzygania sporów dla transgranicznych kupujących za pomocą online.

Koszt nierozwiązanych sporów konsumenckich szacuje się na 0,4% PKB w krajach UE. Obejmuje on pieniądze utracone przez konsumentów europejskich z uwagi na problemy podczas zakupów z innych krajów UE, która szacowane są na sumę pomiędzy 500 milionów do 1 miliardem euro.

Dalsze kroki

Parlament Europejski i Rada UE zobowiązały się do przyjęcia pakietu do końca 2012 roku jako działanie priorytetowe w Akt o Jednolitym Rynku (patrz IP/11/469). Pakiet ten uzupełnia jedno z działań Digital Agenda for Europe. Po przyjęciu, państwa członkowskie będą miały 18 miesięcy na wdrożenie omawianej dyrektywy w sprawie ADR. Oznacza to, że wysokiej jakości metody pozasądowego rozwiązywania sporów powinny być wszędzie dostępne w UE w drugiej połowie 2014 roku. Platforma dla rozwiązywania sporów online dla całej Unii Europejskiej będzie w pełni uruchomiona sześć miesięcy po terminie (tj. na początku 2015 roku), jako że jej działanie, wymagać będzie niekiedy utworzenia i modernizacji podmiotów pozasądowych.

Więcej informacji

Pytania I odpowiedzi w sprawie propozycji : MEMO/11/XX

Dalsze szczegóły można uzyskać pod adresem strony internetowej: : http://ec.europa.eu/consumer-adr

Kontakt:

Piotr Stańczak: tel. +48 55 60 118, email.: media@konsument.gov.pl

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Jak zaoszczędzić na sporze?

Bruksela, 29 listopada 2011 r.

W 2010 roku jeden na pięciu europejskich konsumentów natrafiał na problemy podczas zakupu towarów i usług na jednolitym rynku.  W przypadku gdy sprzedawca odmawia naprawy  twojego uszkodzonego laptopa objętego gwarancją, bądź jeśli nie możesz dojść do porozumienia z biurem podróży odnośnie zwrotu pieniędzy za nieudane wakacje, istnieją sposoby rozwiązania tych sporów bez wnoszenia sprawy do sądu. Niestety, na obecnym etapie, metoda pozasądowego rozwiązywania  sporów w Unii Europejskiej możliwa jest jedynie w przypadku niektórych sektorów działalności gospodarczej lub w pewnych dziedzinach. Aby rozwiązać ten problem, Komisja Europejska zaprezentowała dzisiaj pakiet projektów legislacyjnych w celu zapewnienia, konsumentom  z obszaru Unii Europejskiej rozwiązania swoich  problemów bez konieczności skierowania sprawy do sądu niezależnie od rodzaju produktu i usługi, których dotyczy spór związany z umową, a także niezależnie od miejsca zakupu towaru na obszarze jednolitego rynku europejskiego (tj. czy u siebie czy za granicą). Dla konsumentów robiących zakupy online z innego kraju UE, Komisja Europejska chce stworzyć jednolitą platformę dla całej UE, która pozwoli rozwiązywać spory związane z umową wyłącznie drogą online w przeciągu 30 dni.

ADR, czyli metoda pozasądowego rozwiązywanie sporów jest dla konsumentów o wiele szybsza, tańsza i łatwiejsza w przeprowadzeniu niż postępowania sądowe. Szacuje się, że powszechny dostęp do  wysokiej jakości ADR w całej Unii Europejskiej pozwoli zaoszczędzić konsumentom około 22,5 miliona euro rocznie. Ma to być również pomoc dla przedsiębiorców, w zakresie ich relacji z klientami i polepszenia wizerunku ich firmy. Komisja Europejska chce wprowadzić nowy pakiet aktów prawnych w celu zwiększenia zaufania konsumentów na obszarze całego jednolitego rynku UE, oznacza to dla konsumentów większy wybór i niższe ceny, co przyczyni się do wzrostu gospodarki UE.

John Dalli Komisarz ds. Ochrony Zdrowia i Konsumentów stwierdził, że nie da się akceptować tego, że tak wiele problemów konsumenckich zostaje nierozwiązanych, ponieważ  konsumenci nie posiadają żadnych skutecznych środków rozpatrywania sporów z przedsiębiorcami.

Zagraża to ich kieszeni  i niweczy ich zaufanie. Przy tym spowalnia również wzrost gospodarczy w Europie. Przyjęcie propozycji, która zostaje dziś przedstawiona pomoże konsumentom w Europie korzystać z łatwych, szybkich i tanich sposobów rozwiązywania ich problemów niezależnie od miejsca i w jaki sposób dokonano zakupu produktu lub usługi na obszarze Unii Europejskiej.

Co zostało dzisiaj przyjęte ?

Dyrektywa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów (ADR): zapewni  jakość działania pozasądowych podmiotów istniejących w celu rozwiązywania wszelkich sporów pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Zgodnie z projektem:

podmioty ADR będą obowiązane spełnić pewne kryteria np. winny być wykwalifikowane, bezstronne, przejrzyste-zrozumiałe, skuteczne i sprawiedliwe,

– przedsiębiorcy będą mieli obowiązek powiadomić klientów o istniejących ciałach pozasądowych, właściwych do rozpatrywania  ewentualnych sporów dotyczących umów zawartych z nimi,

– podmioty ADR rozwiążą spory w przeciągu 90 dni.

Rozporządzenie ws. rozstrzygania sporów online ( „ODR platform”, ODR – Online Dispute Resolution) zapewniające konsumentom i przedsiębiorcą jednolity punkt wprowadzenia do rozwiązywania sporów online dotyczących zakupów dokonanych online w innym kraju UE. Jednolitym europejskim punktem wprowadzenia będzie:

– automatyczne skierowanie skargi konsumenta do właściwego podmiotu krajowego ADR,

– ułatwienie rozwiązania sporu w przeciągu 30 dni.

Co dla konsumentów, co dla przedsiębiorców ?

– Konsumenci będą posiadać dostęp do skutecznego i niedrogiego sposobu rozwiązywania ich sporów z przedsiębiorcami niezależnie od rodzaju towarów lub usług, sposobu ich zakupu (niezależnie czy w sieci, czy też w tradycyjnym handlu) oraz miejsca (w kraju konsumenta lub za granicą).

– Konsumenci kupujący online z innych krajów UE będą mogli rozwiązywać swoje spory wynikające z umów zawieranych z przedsiębiorcami online.

– Oszczędności konsumentów szacuje się na około 0,2% PKB w UE (22 miliardy euro)

– W przypadku przedsiębiorstw, dostęp do pozasądowych metod rozstrzygania sporów będzie kluczem do zarządzania relacjami z klientami i poprawy wizerunku firmy, a także oszczędnościom kosztów postępowania sądowego.

– Konsumenci i przedsiębiorcy z całej Europy będą mieć pewność, że wszystkie europejskie pozasądowe podmioty powołane w celu rozwiązywania ich sporów będą spełniać te same kryteria. Ich procedury będą jasne, oparte na odpowiednich kwalifikacjach osób rozpatrujących spory  , bezstronności, skuteczności  i sprawiedliwwości.

– wreszcie, zwiększenie zaufania zachęci konsumentów do bardziej aktywnego zachowania w poszukiwania dobrych ofert i praktyk na jednolitym rynku UE, co przyczyni się do konkurencji wzrostu gospodarczego.

Informacje

Pozasądowe rozwiązywanie sporów opiera się na neutralnej stronie (takiej jak arbiter sądu polubownego, mediator lub rzecznik praw obywatelskich). Jest to o wiele tańsza, szybsza i prostsza metoda niż skierowanie sprawy do sądu.

Na chwilę obecną istnieje ponad 750 podmiotów ADR w Unii Europejskiej. Jednak w niektórych krajach UE są one dostępne tylko w niektórych regionach lub w pewnych sektorach ( np. usługi finansowe lub telekomunikacyjne). Świadomość konsumentów i przedsiębiorców na temat ADR pozostaje na niskim poziomie. Nie opracowano jeszcze systemów online rozstrzygania sporów dla transgranicznych kupujących za pomocą online.

Koszt nierozwiązanych sporów konsumenckich szacuje się na 0,4% PKB w krajach UE. Obejmuje on pieniądze utracone przez konsumentów europejskich z uwagi na problemy podczas zakupów z innych krajów UE, która szacowane są na sumę pomiędzy 500 milionów do 1 miliardem euro.

Dalsze kroki

Parlament Europejski i Rada UE zobowiązały się do przyjęcia pakietu do końca 2012 roku jako działanie priorytetowe w Akt o Jednolitym Rynku (patrz IP/11/469). Pakiet ten uzupełnia jedno z działań Digital Agenda for Europe. Po przyjęciu, państwa członkowskie będą miały 18 miesięcy na wdrożenie omawianej dyrektywy w sprawie ADR. Oznacza to, że wysokiej jakości metody pozasądowego rozwiązywania sporów powinny być wszędzie dostępne w UE w drugiej połowie 2014 roku. Platforma dla rozwiązywania sporów online dla całej Unii Europejskiej będzie w pełni uruchomiona sześć miesięcy po terminie (tj. na początku 2015 roku), jako że jej działanie, wymagać będzie niekiedy utworzenia i modernizacji podmiotów pozasądowych.

Więcej informacji

Pytania I odpowiedzi w sprawie propozycji : MEMO/11/XX

Dalsze szczegóły można uzyskać pod adresem strony internetowej: : http://ec.europa.eu/consumer-adr

Kontakt:

Piotr Stańczak: tel. +48 55 60 118, email.: media@konsument.gov.pl

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25