Aktualności

Jak rozwiązywać spory zyskując na prestiżu i nie ponosząc ryzyka?

Czym jest Baza ADR?

To rejestr prowadzony przez Komisję Europejską. Państwa członkowskie potwierdzają, które podmioty zachowują standardy jakościowe i gwarantują sprawiedliwe oraz przyjazne dla stron zasady  rozpatrywania sporów z udziałem strony trzeciej, np. arbitra, ombudsmana czy mediatora.

Gwarancja wiarygodności: dlaczego warto dołączyć do grona instytucji umieszczonych w bazie ADR przy Komisji Europejskiej?

Renoma budowana dzięki korzystaniu przez przedsiębiorcę z zestandaryzowanych europejskich procedur ADR daje firmom a także organizacjom branżowym rękojmię bezpiecznego prowadzenia i rozwijania działalności, a nawet pozwala myśleć o rozszerzaniu strategii na rynki inne niż krajowy.

Posiadanie systemu ADR, spełniającego zasady zaleceń KE, umożliwia w efekcie samodzielne zapobieganie takim niekorzystnym dla przedsiębiorcy zjawiskom jak procesy sądowe lub władcze interwencje administracyjne organów regulujących rynek – mówi Piotr Stańczak, Dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

mediacja

fot. freedigitalphotos.net

Baza danych pozwala konsumentom, przedsiębiorcom i organizacjom konsumenckim określać najwłaściwszą dostępną pozasądowo metodę rozwiązywania sporów. Rejestr daje także możliwość porównywania różnych modeli systemów ADR działających w krajach członkowskich oraz usprawnia budowanie współpracy pomiędzy europejskimi systemami polubownego rozwiązywania sporów.

Jak znaleźć się w europejskiej Bazie ADR?

Ciała pozasądowe uczestniczące w rozwiązywaniu sporów konsumenckich maja szansę podnieść swą renomę, poprzez zgłoszenie do Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie. W Polsce właściwą do takiej notyfikacji instytucją jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Aktualizowaniem danych zajmuje się natomiast Europejskie Centrum Konsumenckie. ECK Polska należy do sieci bliźniaczych centrów sieci ECC-Net, które są punktami koordynacyjnymi, pomagającymi w znalezieniu najbardziej właściwej metody rozwiązania sporów z przedsiębiorcą rezydującym w innym państwie.

Tym z Państwa, którzy zachcieliby podnieść standard i zgłosić swoją instytucję do Bazy ADR, UOKiK wspólnie z ECK proponują wygodny tryb aplikacji, związany z wypełnieniem stosownych formularzy. Formularze te, w zależności od formuły działania danej procedury, pozwolą na uwzględnienie zasad jednego lub obu zaleceń Komisji Europejskiej. Z całym pakietem notyfikacyjnym: zaleceniami, trybem zgłoszenia i formularzami zgłoszeniowymi będzie się można zapoznać od na stronach internetowych UOKiK i ECK. Po udanym przeprowadzeniu trybu UOKIK dokona stosownego zgłoszenia instytucji ADR do Komisji Europejskiej w celu umieszczenia w Bazie.

ZALECENIE KOMISJI z dnia 30 marca 1998 roku co do zasad mających zastosowanie do organów odpowiedzialnych za pozasądowe rozstrzyganie
sporów konsumenckich

Tryb Zgłoszeniowy dotyczący zgłoszenia do Komisji Europejskiej ciała pozasądowego rozstrzygania sporów, realizującego swoje zadania w oparciu o zasady określone Zaleceniem Komisji 98/257/WE z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zasad stosowanych przez jednostki odpowiedzialne za pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich (Dz. U. UE L 115, 17.4.1998)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PODSTAWIE ZALECENIA KOMISJI 98 257 WE

ZALECENIE KOMISJI z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad dotyczących organów pozasądowych uczestniczących w polubownym rozstrzyganiu sporów konsumenckich

Tryb Zgłoszeniowy dotyczący zgłoszenia do Komisji Europejskiej ciała pozasądowego rozstrzygania sporów, realizującego swoje zadania w oparciu o zasady określone Zaleceniem Komisji 2001/310/WE z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad mających zastosowanie do ciał odpowiedzialnych za pozasądowe polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich (Dz.U. UE L109/59 z 19.4.2001)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PODSTAWIE ZALECENIA KOMISJI 2001 310 WE

Dwa miesiące zamiast dwóch lat? Polubownie opłaca się bardziej.

Rozwiązywanie sporu pomiędzy konsumentem, niezadowolonym np. z usługi bankowej a bankiem, może być dokonane w szybkim tempie i wygodnej formie (korespondencyjnej – bez konieczności udziału posiedzeniach), bez zbędnych formalności i ponoszenia wysokich kosztów (opłat sądowych, honorarium adwokata).

Metody polubowne (m.in. mediacja, koncyliacja, arbitraż) zakładają taki udział strony trzeciej, która raczej pomaga w znalezieniu rozwiązania satysfakcjonującego dla obu stron, aniżeli rozstrzyga spór władczo, bez rozwiązania problemu.

mediacja

fot. Morguefile.com

Mediacja polega na ułatwieniu stronom znalezienia korzystnego rozwiązania problemu. Mediator nie narzuca żadnego rozstrzygnięcia, ale dba o to, by strony samodzielnie osiągnęły kompromis. W przypadku koncyliacji strona trzecia, po wysłuchaniu racji uczestników sporu, stara się zaproponować najkorzystniejsze wyjście. Zalecenie nie jest jednak zazwyczaj wiążące dla stron. Arbitraż natomiast zakłada polubowne zakończenie konfliktu przez niezależnego arbitra. Choć w tym przypadku decyzja jest wiążąca dla obu stron, to chodzi raczej o to, aby po znalezieniu rozwiązania ugodowego zagwarantować jego wdrożenie i uniknąć konieczności odwołania się do procedur sądowych.

Sądownictwo powszechne kojarzy się z  bohaterką wiersza Tuwima „Lokomotywa”, która to „ruszyła powoli, ociężale, jak żółw…”. Ten wątpliwy urok postępowania sądowego jest dokuczliwy i zniechęcający. Polubowne rozstrzyganie sporów zaś ma dwie główne zalety: szybkość rozstrzygania, która zwykle zamyka się w okresie  miesiąca oraz niskie, wręcz symboliczne koszty – zapewnia Małgorzata Niepokulczycka, Prezes Federacji Konsumentów.

Na jakich fundamentach opiera się ADR?

Zdaniem eksperta:

rada reklamy

Konrad Drozdowski, Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

1. Dlaczego warto wybrać twój ADR zamiast sądu z punktu widzenia przedsiębiorcy?

Rozstrzygnięcia w ramach procedur ADR to zdecydowanie najszybsza metoda rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami. Umożliwia zapoznanie się zargumentami strony przeciwnej w ramach merytorycznej dyskusji, w trakcie której często udaje się wyjaśnić wiele nieporozumień i zawrzeć ugodę już na wczesnym etapie postępowania. Nie bez znaczenia jest również koszt procedur w ramach ADR – zdecydowanie niższy niż w przypadku postępowań sądowych.

2. Jakie sa plusy stosowania standardów europejskich w działaniach ADR (zwłaszcza Zalecenia: 1998/257/WE + 2001/310/WE)?

Stosowanie standardów europejskich w ramach procedury ADR jest gwarancją skuteczności rozwiązania sporu, a także pełnej przejrzystości procedur i niezależności rozstrzygnięć. Dla stron sporu jest to kluczowy argument przy podejmowaniu decyzji o wzięciu udziału w postępowaniu.

3. Przykłady spraw/sporów, w których warto zdecydować się na procedurę pozasądową?

Pozasądowe rozstrzyganie sporów to rozwiązanie uniwersalne – daje szybkie efekty przy zdecydowanie niższych kosztach w porównaniu z procedurami sądowymi. W przypadku kampanii reklamowych, które trwają często zaledwie kilka tygodni, uzyskanie szybkiej decyzji jest szczególnie istotne.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Jak rozwiązywać spory zyskując na prestiżu i nie ponosząc ryzyka?

Czym jest Baza ADR?

To rejestr prowadzony przez Komisję Europejską. Państwa członkowskie potwierdzają, które podmioty zachowują standardy jakościowe i gwarantują sprawiedliwe oraz przyjazne dla stron zasady  rozpatrywania sporów z udziałem strony trzeciej, np. arbitra, ombudsmana czy mediatora.

Gwarancja wiarygodności: dlaczego warto dołączyć do grona instytucji umieszczonych w bazie ADR przy Komisji Europejskiej?

Renoma budowana dzięki korzystaniu przez przedsiębiorcę z zestandaryzowanych europejskich procedur ADR daje firmom a także organizacjom branżowym rękojmię bezpiecznego prowadzenia i rozwijania działalności, a nawet pozwala myśleć o rozszerzaniu strategii na rynki inne niż krajowy.

Posiadanie systemu ADR, spełniającego zasady zaleceń KE, umożliwia w efekcie samodzielne zapobieganie takim niekorzystnym dla przedsiębiorcy zjawiskom jak procesy sądowe lub władcze interwencje administracyjne organów regulujących rynek – mówi Piotr Stańczak, Dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

mediacja

fot. freedigitalphotos.net

Baza danych pozwala konsumentom, przedsiębiorcom i organizacjom konsumenckim określać najwłaściwszą dostępną pozasądowo metodę rozwiązywania sporów. Rejestr daje także możliwość porównywania różnych modeli systemów ADR działających w krajach członkowskich oraz usprawnia budowanie współpracy pomiędzy europejskimi systemami polubownego rozwiązywania sporów.

Jak znaleźć się w europejskiej Bazie ADR?

Ciała pozasądowe uczestniczące w rozwiązywaniu sporów konsumenckich maja szansę podnieść swą renomę, poprzez zgłoszenie do Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie. W Polsce właściwą do takiej notyfikacji instytucją jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Aktualizowaniem danych zajmuje się natomiast Europejskie Centrum Konsumenckie. ECK Polska należy do sieci bliźniaczych centrów sieci ECC-Net, które są punktami koordynacyjnymi, pomagającymi w znalezieniu najbardziej właściwej metody rozwiązania sporów z przedsiębiorcą rezydującym w innym państwie.

Tym z Państwa, którzy zachcieliby podnieść standard i zgłosić swoją instytucję do Bazy ADR, UOKiK wspólnie z ECK proponują wygodny tryb aplikacji, związany z wypełnieniem stosownych formularzy. Formularze te, w zależności od formuły działania danej procedury, pozwolą na uwzględnienie zasad jednego lub obu zaleceń Komisji Europejskiej. Z całym pakietem notyfikacyjnym: zaleceniami, trybem zgłoszenia i formularzami zgłoszeniowymi będzie się można zapoznać od na stronach internetowych UOKiK i ECK. Po udanym przeprowadzeniu trybu UOKIK dokona stosownego zgłoszenia instytucji ADR do Komisji Europejskiej w celu umieszczenia w Bazie.

ZALECENIE KOMISJI z dnia 30 marca 1998 roku co do zasad mających zastosowanie do organów odpowiedzialnych za pozasądowe rozstrzyganie
sporów konsumenckich

Tryb Zgłoszeniowy dotyczący zgłoszenia do Komisji Europejskiej ciała pozasądowego rozstrzygania sporów, realizującego swoje zadania w oparciu o zasady określone Zaleceniem Komisji 98/257/WE z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zasad stosowanych przez jednostki odpowiedzialne za pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich (Dz. U. UE L 115, 17.4.1998)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PODSTAWIE ZALECENIA KOMISJI 98 257 WE

ZALECENIE KOMISJI z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad dotyczących organów pozasądowych uczestniczących w polubownym rozstrzyganiu sporów konsumenckich

Tryb Zgłoszeniowy dotyczący zgłoszenia do Komisji Europejskiej ciała pozasądowego rozstrzygania sporów, realizującego swoje zadania w oparciu o zasady określone Zaleceniem Komisji 2001/310/WE z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad mających zastosowanie do ciał odpowiedzialnych za pozasądowe polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich (Dz.U. UE L109/59 z 19.4.2001)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PODSTAWIE ZALECENIA KOMISJI 2001 310 WE

Dwa miesiące zamiast dwóch lat? Polubownie opłaca się bardziej.

Rozwiązywanie sporu pomiędzy konsumentem, niezadowolonym np. z usługi bankowej a bankiem, może być dokonane w szybkim tempie i wygodnej formie (korespondencyjnej – bez konieczności udziału posiedzeniach), bez zbędnych formalności i ponoszenia wysokich kosztów (opłat sądowych, honorarium adwokata).

Metody polubowne (m.in. mediacja, koncyliacja, arbitraż) zakładają taki udział strony trzeciej, która raczej pomaga w znalezieniu rozwiązania satysfakcjonującego dla obu stron, aniżeli rozstrzyga spór władczo, bez rozwiązania problemu.

mediacja

fot. Morguefile.com

Mediacja polega na ułatwieniu stronom znalezienia korzystnego rozwiązania problemu. Mediator nie narzuca żadnego rozstrzygnięcia, ale dba o to, by strony samodzielnie osiągnęły kompromis. W przypadku koncyliacji strona trzecia, po wysłuchaniu racji uczestników sporu, stara się zaproponować najkorzystniejsze wyjście. Zalecenie nie jest jednak zazwyczaj wiążące dla stron. Arbitraż natomiast zakłada polubowne zakończenie konfliktu przez niezależnego arbitra. Choć w tym przypadku decyzja jest wiążąca dla obu stron, to chodzi raczej o to, aby po znalezieniu rozwiązania ugodowego zagwarantować jego wdrożenie i uniknąć konieczności odwołania się do procedur sądowych.

Sądownictwo powszechne kojarzy się z  bohaterką wiersza Tuwima „Lokomotywa”, która to „ruszyła powoli, ociężale, jak żółw…”. Ten wątpliwy urok postępowania sądowego jest dokuczliwy i zniechęcający. Polubowne rozstrzyganie sporów zaś ma dwie główne zalety: szybkość rozstrzygania, która zwykle zamyka się w okresie  miesiąca oraz niskie, wręcz symboliczne koszty – zapewnia Małgorzata Niepokulczycka, Prezes Federacji Konsumentów.

Na jakich fundamentach opiera się ADR?

Zdaniem eksperta:

rada reklamy

Konrad Drozdowski, Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

1. Dlaczego warto wybrać twój ADR zamiast sądu z punktu widzenia przedsiębiorcy?

Rozstrzygnięcia w ramach procedur ADR to zdecydowanie najszybsza metoda rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami. Umożliwia zapoznanie się zargumentami strony przeciwnej w ramach merytorycznej dyskusji, w trakcie której często udaje się wyjaśnić wiele nieporozumień i zawrzeć ugodę już na wczesnym etapie postępowania. Nie bez znaczenia jest również koszt procedur w ramach ADR – zdecydowanie niższy niż w przypadku postępowań sądowych.

2. Jakie sa plusy stosowania standardów europejskich w działaniach ADR (zwłaszcza Zalecenia: 1998/257/WE + 2001/310/WE)?

Stosowanie standardów europejskich w ramach procedury ADR jest gwarancją skuteczności rozwiązania sporu, a także pełnej przejrzystości procedur i niezależności rozstrzygnięć. Dla stron sporu jest to kluczowy argument przy podejmowaniu decyzji o wzięciu udziału w postępowaniu.

3. Przykłady spraw/sporów, w których warto zdecydować się na procedurę pozasądową?

Pozasądowe rozstrzyganie sporów to rozwiązanie uniwersalne – daje szybkie efekty przy zdecydowanie niższych kosztach w porównaniu z procedurami sądowymi. W przypadku kampanii reklamowych, które trwają często zaledwie kilka tygodni, uzyskanie szybkiej decyzji jest szczególnie istotne.

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25