Aktualności

Inauguracja Sądu Polubownego przy KNF

Postępowanie

Sąd Polubowny jest alternatywą dla rozstrzygania sporów przed sadami powszechnymi, z założenia, postępowanie przed sądem polubownym, ma być:

  1. tańsze,
  2. szybsze,
  3. bardziej profesjonalne, gdyż arbitrami będą osoby posiadające wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe z danej dziedziny (lista arbitrów).

Uczestnicy postępowania/przedmiot sporu
Sąd będzie rozstrzygał spory pomiędzy uczestnikami rynku finansowego, przede wszystkim pomiędzy zakładami ubezpieczeń, towarzystwami funduszy inwestycyjnych, otwartymi funduszami emerytalnymi, domami maklerskimi a szeroko rozumianymi odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty, m.in. konsumentami.

Uruchomienie procedury
Podstawowym warunkiem do przeprowadzenia sprawy przed Sądem jest uzyskanie przez powoda zgody pozwanego. Jeżeli powodem jest konsument, to może on zwrócić się do Sadu Polubownego o uzyskanie zgody pozwanego na poddanie się rozstrzygnięciu Sądu Polubownego.
Sąd podejmie stosowne działania zmierzające do uzyskania zgody pozwanego – jednakże nie gwarantuje jej uzyskania. Bez zgody pozwanego postępowanie nie może się rozpocząć.

Limity wartości przedmiotu sporu
Sąd rozstrzyga spory o prawa majątkowe, których wartość przedmiotu sporu wynosi co najmniej 500 zł oraz o prawa niemajątkowe. Sąd może rozpoznać sprawę w przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 500 zł, jeżeli konsument uzasadni szczególny charakter sporu wskazując na konieczność rozpatrzenia sprawy przez Sąd Polubowny.
Skład orzekający instruuje konsumentów, którzy nie są reprezentowani przez profesjonalnych pełnomocników, o przysługujących im prawach w związku z toczącym się postępowaniem polubownym.

Charakter rozstrzygnięcia sporu
Wyrok Sadu Polubownego oraz ugoda przed nim zawarta maja, po zatwierdzeniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny wskazany przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego, moc prawna na równi z wyrokiem sadu powszechnego.

Oprac. PS/ECK

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności

Inauguracja Sądu Polubownego przy KNF

Postępowanie

Sąd Polubowny jest alternatywą dla rozstrzygania sporów przed sadami powszechnymi, z założenia, postępowanie przed sądem polubownym, ma być:

  1. tańsze,
  2. szybsze,
  3. bardziej profesjonalne, gdyż arbitrami będą osoby posiadające wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe z danej dziedziny (lista arbitrów).

Uczestnicy postępowania/przedmiot sporu
Sąd będzie rozstrzygał spory pomiędzy uczestnikami rynku finansowego, przede wszystkim pomiędzy zakładami ubezpieczeń, towarzystwami funduszy inwestycyjnych, otwartymi funduszami emerytalnymi, domami maklerskimi a szeroko rozumianymi odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty, m.in. konsumentami.

Uruchomienie procedury
Podstawowym warunkiem do przeprowadzenia sprawy przed Sądem jest uzyskanie przez powoda zgody pozwanego. Jeżeli powodem jest konsument, to może on zwrócić się do Sadu Polubownego o uzyskanie zgody pozwanego na poddanie się rozstrzygnięciu Sądu Polubownego.
Sąd podejmie stosowne działania zmierzające do uzyskania zgody pozwanego – jednakże nie gwarantuje jej uzyskania. Bez zgody pozwanego postępowanie nie może się rozpocząć.

Limity wartości przedmiotu sporu
Sąd rozstrzyga spory o prawa majątkowe, których wartość przedmiotu sporu wynosi co najmniej 500 zł oraz o prawa niemajątkowe. Sąd może rozpoznać sprawę w przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 500 zł, jeżeli konsument uzasadni szczególny charakter sporu wskazując na konieczność rozpatrzenia sprawy przez Sąd Polubowny.
Skład orzekający instruuje konsumentów, którzy nie są reprezentowani przez profesjonalnych pełnomocników, o przysługujących im prawach w związku z toczącym się postępowaniem polubownym.

Charakter rozstrzygnięcia sporu
Wyrok Sadu Polubownego oraz ugoda przed nim zawarta maja, po zatwierdzeniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny wskazany przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego, moc prawna na równi z wyrokiem sadu powszechnego.

Oprac. PS/ECK

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25