Aktualności

‘Europeana’ – europejska biblioteka cyfrowa już dostępna w sieci.

Europeana otwiera drogę do korzystania z europejskiego dziedzictwa: każdy, kto interesuje się literaturą, sztuką, historią, architekturą, muzyką lub filmem, otrzyma swobodny i szybki dostęp do zbiorów arcydzieł europejskich. Nowo powstały portal dostępny jest we wszystkich językach Unii Europejskiej. W 2010 r. w ramach projektu stworzona zostanie również powierzchnia dla łączących się wedle zainteresowań, interaktywnych społeczności internetowych.

Jak wypowiedział się Przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso: “Europeana pozwoli nam połączyć zalety europejskiej konkurencyjności w dziedzinie komunikacji i technologii sieci z naszym bogatym dziedzictwem kulturowym. Obywatele Europy otrzymają szybki, łatwy i cyfrowy dostęp do niezwykle bogatych zasobów naszych zbiorów. Europeana to także znacznie więcej niż biblioteka. Jest ona prawdziwą zachętą dla europejczyków XXI wieku do naśladowania kreatywnych przodków, takich jak wybitni twórcy renesansu. Wystarczy wyobrazić sobie możliwości, jakie stwarza ona studentom, miłośnikom sztuki i badaczom, w zakresie dostępności, porównywania i wyszukiwania w Internecie skarbów kultury ze wszystkich państw członkowskich. Jest to niepodważalny dowód na to, że kultura znajduje się w centrum integracji europejskiej.”

Jak dodała komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego oraz mediów, Viviane Reding: “Europeana daje nam okazję do podróżowania w czasie, ponad granicami oraz w głąb nowych koncepcji dotyczących definicji naszej kultury. Co więcej, pozwala stworzyć więź między ludźmi i ich historią, a także, dzięki narzędziom interaktywnym, zacieśniać relacje międzyludzkie (.) wzywam wszystkie instytucje kulturalne Europy, wydawnictwa i sektor technologii do wzięcia udziału w tworzeniu przyszłych, cyfrowych treści Europeany. Powinniśmy uczynić ją miejscem interaktywnego, kreatywnego uczestnictwa dla wszystkich tych, którzy pragną mieć swój wkład w kulturę europejską i dzielić ją z innymi. Moim celem jest, aby w roku 2010 Europeana pomieściła co najmniej 10 milionów obiektów.”
Na temat utworzenia biblioteki wypowiedziała się również dyrektor generalny Niemieckiej Biblioteki Narodowej i zarazem też prezes Fundacji Europejskiej Biblioteki Cyfrowej (organizacji wspierającej unijny projekt), pani Elisabeth Niggemann: “Europeana podnosi atrakcyjność instytucji kulturalnych w oczach pokolenia Web 2.0, którego oczekiwania mierzą w możliwość jednoczesnego czytania tekstów, oglądania zapisów video, słuchania zapisów dźwiękowych i śledzenia obrazów w tym samym czasie i przestrzeni. Proponowana oferta multimedialna buduje związki młodych ludzi z kulturą europejską, jej przeszłością i teraźniejszością.” 

Europeana została zainicjowała przez Komisję już w 2005 r. Ideę, przy szerokim poparciu ze strony Parlamentu Europejskiego, opracowano w ramach ścisłej współpracy z bibliotekami narodowymi oraz rozlicznymi instytucjami kulturalnymi państw członkowskich. Przedsięwzięciem zarządza Fundacja Europejskiej Biblioteki Cyfrowej, zrzeszająca najważniejsze europejskie stowarzyszenia bibliotek, archiwów, muzeów, archiwów audiowizualnych i instytucji kulturalnych. Za siedzibę Europeany obrano niderlandzką bibliotekę narodową, Koninklijke Bibliotheek.
Zasoby sieciowej biblioteki pochodzą z ponad tysiąca organizacji kulturalnych z całej Europy. Cyfrowy zapis obiektów dostarczyły chociażby paryski Luwr oraz amsterdamskie Rijksmuseum. Ważne dokumenty zostały również udostępnione przez archiwa państwowe, natomiast Francuski Narodowy Instytut Sztuk Audiowizualnych (INA) sporządził 80 tysięcy zapisów programów z XX wieku, w tym także sekwencji zdjęciowych z pól bitew na polach Francji z 1914 r.

Jeżeli chodzi o lata 2009-2010, Unia planuje również uruchomić specjalny program (EU’s research programme). W jego ramach na badania z zakresu bibliotek cyfrowych przeznaczone zostanie około 69 milionów euro. W tym samym czasie, w imię ogólnodostępności europejskiego dziedzictwa kulturowego, Unia planuje wydatek rzędu około 50 milionów euro. Stanie się to częścią realizacji programu konkurencyjności i innowacji poświęconej społeczeństwu informacyjnemu (information society part of the Competitiveness and Innovation Programme),  
Kontekst:

Komisja Europejska już w 2000 r. rozpoczęła prace nad digitalizacją i upowszechnieniem dostępu do zasobów kulturowych Europy. W latach 2000-2005 współfinansowano projekty badawcze oraz zacieśniano współpracę pomiędzy państwami członkowskimi, które wyraziły zamiar udostępnienia swojego dorobku kulturowego w Internecie.
W czerwcu 2005 r., dzięki Komisarz Viviane Reding, cyfrowa biblioteka europejska stała się sztandarowym projektem strategii unijnej noszącej nazwę  ‘i2010’ oraz prowadzonej pod hasłem: europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia (IP/05/643). We wrześniu tegoż samego roku określono także obiekty poddane udostępnieniu społeczeństwu informacyjnemu w UE(IP/05/1202). W sierpniu 2005 r. Komisja wezwała państwa członkowskie do wzmocnienia starań  w przygotowanie projektu Europeana; nacisk położony został przede wszystkim na przeznaczenie większych zasobów finansowych na digitalizację eksponatów. Proszono również o precyzyjniejsze dookreślenie, jak dużą część obiektów instytucje chciałyby poddać cyfryzacji. (IP/08/1255, MEMO/08/546).
Pracę służb Komisji wspomagały grupy krajowych ekspertów wysokiego szczebla z sektora publicznego i prywatnego. Eksperci reprezentowali instytucje kulturalne, sektor teleinformatyczny oraz posiadaczy praw.

Więcej informacji na stronie:
http://www.europeana.eu
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4505
Rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 27 września 2008 r. w sprawie europejskiej biblioteki cyfrowej (sprawozdawca: Marie-Hélene Descamps) można znaleźć na stronie:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2007-0416

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

‘Europeana’ – europejska biblioteka cyfrowa już dostępna w sieci.

Europeana otwiera drogę do korzystania z europejskiego dziedzictwa: każdy, kto interesuje się literaturą, sztuką, historią, architekturą, muzyką lub filmem, otrzyma swobodny i szybki dostęp do zbiorów arcydzieł europejskich. Nowo powstały portal dostępny jest we wszystkich językach Unii Europejskiej. W 2010 r. w ramach projektu stworzona zostanie również powierzchnia dla łączących się wedle zainteresowań, interaktywnych społeczności internetowych.

Jak wypowiedział się Przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso: “Europeana pozwoli nam połączyć zalety europejskiej konkurencyjności w dziedzinie komunikacji i technologii sieci z naszym bogatym dziedzictwem kulturowym. Obywatele Europy otrzymają szybki, łatwy i cyfrowy dostęp do niezwykle bogatych zasobów naszych zbiorów. Europeana to także znacznie więcej niż biblioteka. Jest ona prawdziwą zachętą dla europejczyków XXI wieku do naśladowania kreatywnych przodków, takich jak wybitni twórcy renesansu. Wystarczy wyobrazić sobie możliwości, jakie stwarza ona studentom, miłośnikom sztuki i badaczom, w zakresie dostępności, porównywania i wyszukiwania w Internecie skarbów kultury ze wszystkich państw członkowskich. Jest to niepodważalny dowód na to, że kultura znajduje się w centrum integracji europejskiej.”

Jak dodała komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego oraz mediów, Viviane Reding: “Europeana daje nam okazję do podróżowania w czasie, ponad granicami oraz w głąb nowych koncepcji dotyczących definicji naszej kultury. Co więcej, pozwala stworzyć więź między ludźmi i ich historią, a także, dzięki narzędziom interaktywnym, zacieśniać relacje międzyludzkie (.) wzywam wszystkie instytucje kulturalne Europy, wydawnictwa i sektor technologii do wzięcia udziału w tworzeniu przyszłych, cyfrowych treści Europeany. Powinniśmy uczynić ją miejscem interaktywnego, kreatywnego uczestnictwa dla wszystkich tych, którzy pragną mieć swój wkład w kulturę europejską i dzielić ją z innymi. Moim celem jest, aby w roku 2010 Europeana pomieściła co najmniej 10 milionów obiektów.”
Na temat utworzenia biblioteki wypowiedziała się również dyrektor generalny Niemieckiej Biblioteki Narodowej i zarazem też prezes Fundacji Europejskiej Biblioteki Cyfrowej (organizacji wspierającej unijny projekt), pani Elisabeth Niggemann: “Europeana podnosi atrakcyjność instytucji kulturalnych w oczach pokolenia Web 2.0, którego oczekiwania mierzą w możliwość jednoczesnego czytania tekstów, oglądania zapisów video, słuchania zapisów dźwiękowych i śledzenia obrazów w tym samym czasie i przestrzeni. Proponowana oferta multimedialna buduje związki młodych ludzi z kulturą europejską, jej przeszłością i teraźniejszością.” 

Europeana została zainicjowała przez Komisję już w 2005 r. Ideę, przy szerokim poparciu ze strony Parlamentu Europejskiego, opracowano w ramach ścisłej współpracy z bibliotekami narodowymi oraz rozlicznymi instytucjami kulturalnymi państw członkowskich. Przedsięwzięciem zarządza Fundacja Europejskiej Biblioteki Cyfrowej, zrzeszająca najważniejsze europejskie stowarzyszenia bibliotek, archiwów, muzeów, archiwów audiowizualnych i instytucji kulturalnych. Za siedzibę Europeany obrano niderlandzką bibliotekę narodową, Koninklijke Bibliotheek.
Zasoby sieciowej biblioteki pochodzą z ponad tysiąca organizacji kulturalnych z całej Europy. Cyfrowy zapis obiektów dostarczyły chociażby paryski Luwr oraz amsterdamskie Rijksmuseum. Ważne dokumenty zostały również udostępnione przez archiwa państwowe, natomiast Francuski Narodowy Instytut Sztuk Audiowizualnych (INA) sporządził 80 tysięcy zapisów programów z XX wieku, w tym także sekwencji zdjęciowych z pól bitew na polach Francji z 1914 r.

Jeżeli chodzi o lata 2009-2010, Unia planuje również uruchomić specjalny program (EU’s research programme). W jego ramach na badania z zakresu bibliotek cyfrowych przeznaczone zostanie około 69 milionów euro. W tym samym czasie, w imię ogólnodostępności europejskiego dziedzictwa kulturowego, Unia planuje wydatek rzędu około 50 milionów euro. Stanie się to częścią realizacji programu konkurencyjności i innowacji poświęconej społeczeństwu informacyjnemu (information society part of the Competitiveness and Innovation Programme),  
Kontekst:

Komisja Europejska już w 2000 r. rozpoczęła prace nad digitalizacją i upowszechnieniem dostępu do zasobów kulturowych Europy. W latach 2000-2005 współfinansowano projekty badawcze oraz zacieśniano współpracę pomiędzy państwami członkowskimi, które wyraziły zamiar udostępnienia swojego dorobku kulturowego w Internecie.
W czerwcu 2005 r., dzięki Komisarz Viviane Reding, cyfrowa biblioteka europejska stała się sztandarowym projektem strategii unijnej noszącej nazwę  ‘i2010’ oraz prowadzonej pod hasłem: europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia (IP/05/643). We wrześniu tegoż samego roku określono także obiekty poddane udostępnieniu społeczeństwu informacyjnemu w UE(IP/05/1202). W sierpniu 2005 r. Komisja wezwała państwa członkowskie do wzmocnienia starań  w przygotowanie projektu Europeana; nacisk położony został przede wszystkim na przeznaczenie większych zasobów finansowych na digitalizację eksponatów. Proszono również o precyzyjniejsze dookreślenie, jak dużą część obiektów instytucje chciałyby poddać cyfryzacji. (IP/08/1255, MEMO/08/546).
Pracę służb Komisji wspomagały grupy krajowych ekspertów wysokiego szczebla z sektora publicznego i prywatnego. Eksperci reprezentowali instytucje kulturalne, sektor teleinformatyczny oraz posiadaczy praw.

Więcej informacji na stronie:
http://www.europeana.eu
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4505
Rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 27 września 2008 r. w sprawie europejskiej biblioteki cyfrowej (sprawozdawca: Marie-Hélene Descamps) można znaleźć na stronie:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2007-0416

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25