• Zabawki wprowadzane na rynek UE należą do najbezpieczniejszych na świecie.
  • Proponowane przez Komisję Europejską nowe przepisy mają poprawić ochronę dzieci przed niebezpiecznymi substancjami, które mogą być wykorzystywane w produkcji zabawek.

Komisja Europejska 28 czerwca przedstawiła wniosek ustawodawczy dotyczący rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa zabawek zmieniający obecne przepisy w celu ochrony dzieci przed zagrożeniami związanymi z artykułami dla najmłodszych konsumentów. Mają one  na celu zmniejszenie ilości niebezpiecznych zabawek, które są nadal sprzedawane w UE, zwłaszcza przez internet, co wyrówna warunki działania dla firm produkujących zabawki w UE i firm importujących te produkty. Jednocześnie będą nadal zapewniać swobodny przepływ zabawek na jednolitym rynku. 

Ochrona dzieci przed niebezpiecznymi zabawkami

Wniosek, oparty na obowiązujących przepisach, jest aktualizacją wymogów bezpieczeństwa, które muszą spełniać zabawki, aby mogły być wprowadzane do obrotu w UE, niezależnie od tego, czy są produkowane w UE, czy pochodzą z importu.

Przepisy zawarte we wniosku w szczególności:

  • zwiększą ochronę przed szkodliwymi chemikaliami – we wniosku nie tylko utrzymano obecny zakaz stosowania substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość, ale również zakazano stosowania w zabawkach innych szkodliwych substancji chemicznych. Wniosek dotyczy chemikaliów, które są szczególnie szkodliwe dla dzieci. Na przykład wprowadzi on zakaz stosowania w zabawkach substancji chemicznych mających wpływ na układ hormonalny (substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego) oraz substancji chemicznych wpływających na układ oddechowy lub substancji toksycznych dla określonych narządów.
  • zapewnią skuteczniejsze egzekwowanie przepisów – wniosek gwarantuje, że w UE będą sprzedawane tylko bezpieczne zabawki. Wszystkie zabawki będą musiały mieć cyfrowy paszport produktu, który będzie zawierał informacje na temat zgodności z przepisami proponowanego rozporządzenia. Importerzy będą zobowiązani, by przedstawiać cyfrowe paszporty produktu dla wszystkich zabawek na granicach UE, również w przypadku zabawek sprzedawanych przez internet. Nowy system informatyczny będzie sprawdzał wszystkie cyfrowe paszporty produktów na granicach zewnętrznych i identyfikował przesyłki, które wymagają szczegółowych kontroli celnych. Inspektorzy krajowi będą nadal odpowiedzialni za przeprowadzanie kontroli zabawek. Ponadto, jeżeli pojawią się niebezpieczne zabawki stwarzające ryzyko, które nie jest wyraźnie przewidziane w rozporządzeniu, wniosek uprawnia Komisję do zażądania wycofania tych zabawek z rynku.

Dowiedz się więcej:

Skip to content