Aktualności

Widmo nieuczciwej i nieetycznej reklamy przestaje być problemem? Spotkanie Europejskiego Centrum Konsumenckiego ze Związkiem Stowarzyszeń Rada Reklamy

ZSRR jest organizacją pozarządową której celem jest samoregulacja branży marketingowej w Polsce. Bazą dla działania Rady jest Kodeks Etyki Reklamy.
W szczególności punktem zainteresowania ECK była Komisja Etyki Reklamy (Komisja) – systemu pozasądowego rozstrzygania sporów, działający przy Radzie Reklamy.
Wskazano, ze Komisja jest szybkim i darmowym dla konsumentów mechanizmem rozstrzygania sporów bardzo dobrze zakotwiczonym w środowisku reklamodawców, agencji reklamowych oraz mediów i cieszącym się coraz większym zaufaniem branży. Co więcej Komisja rozpatruje skargi dotyczące nie tylko podmiotów zrzeszonych w Radzie.

Rozstrzygnięcie sporu zajmuje Komisji 6-8 tygodni i kończy się wydaniem rekomendacji w sprawie. Zważywszy na dynamizm marketingu i np. bardzo krótki żywot reklamy, zauważono, że KER wydaje się być najbardziej efektywnym mechanizmem, mogącym rozwiązywać problemy konsumenckie, kształtującym zasady obrotu uwzględniając zarówno aspekty etyczne jak i ekonomiczne obrotu. Zauważono, że Rada cieszy się aktualnie zaufaniem nie tylko przedsiębiorców ale również organów odpowiedzialnych za regulację rynku np.: Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Jako zaletę przedstawiciele Rady przestawiali dostępność i przejrzystość systemu. Składanie skargi można składać na wygodnym formularzu, także przez Internet.  Każde postępowanie jest odnotowywane na stronie internetowej i możliwe jest jego obserwowanie jak również zapoznanie się z rozstrzygnięciami.  
Podstawą uruchomienia procedury jest skarga konsumencka, która podlega wstępnemu rozpatrzeniu przez niezależnego arbitra-referenta. O ile jest ona złożona właściwe, arbiter reprezentuje konsumenta przed trzyosobowym składem orzekającym złożonym z arbitrów. W trakcie spotkania przedstawiciele Rady podkreślali konieczność utrzymania eksperckiego charakteru Komisji.
Przedmiotem spotkania była także możliwość zgłoszenia Komisji do bazy ADR spełanijacych wymogi Unii Europejskiej przy Komisji Europesjkiej. Rada Reklamy wyraziła zainteresowanie możliwością notyfikacji i zwróciła się o przekazanie stosownych dokumentów w celu rozpatrzenia kwestii na forum Zarządu ZSRR.
Ponadto przedstawiciele Rady Reklamy zapoznali ECK z zasadami funkcjonowania międzynarodowej organizacji stowarzyszeń reklamowych EASA Alliance. W tym kontekście dyskutowano o sposobach rozpatrywania sprawa związanych z oszustwami dotyczącymi reklam katalogowych tj. np. hiszpański European City Guide.
Podczas spotkania poruszono również problematykę implementacji Dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych w zakresie dotyczącym kodeksów dobrych praktyk. W szczególności zgodzono się z tezą, że sprawowanie kontroli przez twórców kodeksów na poziomie krajowym i wspólnotowym w celu wyeliminowania nieuczciwych praktyk handlowych może zlikwidować konieczność odwoływania się do procedur administracyjnych lub sądowych i dlatego powinno być popierane.
Oprac. Piotr Stańczak/ECK

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Widmo nieuczciwej i nieetycznej reklamy przestaje być problemem? Spotkanie Europejskiego Centrum Konsumenckiego ze Związkiem Stowarzyszeń Rada Reklamy

ZSRR jest organizacją pozarządową której celem jest samoregulacja branży marketingowej w Polsce. Bazą dla działania Rady jest Kodeks Etyki Reklamy.
W szczególności punktem zainteresowania ECK była Komisja Etyki Reklamy (Komisja) – systemu pozasądowego rozstrzygania sporów, działający przy Radzie Reklamy.
Wskazano, ze Komisja jest szybkim i darmowym dla konsumentów mechanizmem rozstrzygania sporów bardzo dobrze zakotwiczonym w środowisku reklamodawców, agencji reklamowych oraz mediów i cieszącym się coraz większym zaufaniem branży. Co więcej Komisja rozpatruje skargi dotyczące nie tylko podmiotów zrzeszonych w Radzie.

Rozstrzygnięcie sporu zajmuje Komisji 6-8 tygodni i kończy się wydaniem rekomendacji w sprawie. Zważywszy na dynamizm marketingu i np. bardzo krótki żywot reklamy, zauważono, że KER wydaje się być najbardziej efektywnym mechanizmem, mogącym rozwiązywać problemy konsumenckie, kształtującym zasady obrotu uwzględniając zarówno aspekty etyczne jak i ekonomiczne obrotu. Zauważono, że Rada cieszy się aktualnie zaufaniem nie tylko przedsiębiorców ale również organów odpowiedzialnych za regulację rynku np.: Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Jako zaletę przedstawiciele Rady przestawiali dostępność i przejrzystość systemu. Składanie skargi można składać na wygodnym formularzu, także przez Internet.  Każde postępowanie jest odnotowywane na stronie internetowej i możliwe jest jego obserwowanie jak również zapoznanie się z rozstrzygnięciami.  
Podstawą uruchomienia procedury jest skarga konsumencka, która podlega wstępnemu rozpatrzeniu przez niezależnego arbitra-referenta. O ile jest ona złożona właściwe, arbiter reprezentuje konsumenta przed trzyosobowym składem orzekającym złożonym z arbitrów. W trakcie spotkania przedstawiciele Rady podkreślali konieczność utrzymania eksperckiego charakteru Komisji.
Przedmiotem spotkania była także możliwość zgłoszenia Komisji do bazy ADR spełanijacych wymogi Unii Europejskiej przy Komisji Europesjkiej. Rada Reklamy wyraziła zainteresowanie możliwością notyfikacji i zwróciła się o przekazanie stosownych dokumentów w celu rozpatrzenia kwestii na forum Zarządu ZSRR.
Ponadto przedstawiciele Rady Reklamy zapoznali ECK z zasadami funkcjonowania międzynarodowej organizacji stowarzyszeń reklamowych EASA Alliance. W tym kontekście dyskutowano o sposobach rozpatrywania sprawa związanych z oszustwami dotyczącymi reklam katalogowych tj. np. hiszpański European City Guide.
Podczas spotkania poruszono również problematykę implementacji Dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych w zakresie dotyczącym kodeksów dobrych praktyk. W szczególności zgodzono się z tezą, że sprawowanie kontroli przez twórców kodeksów na poziomie krajowym i wspólnotowym w celu wyeliminowania nieuczciwych praktyk handlowych może zlikwidować konieczność odwoływania się do procedur administracyjnych lub sądowych i dlatego powinno być popierane.
Oprac. Piotr Stańczak/ECK

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25