Aktualności

Kolejna możliwość sprawnego rozstrzygania sporów konsumenckich – europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

“Drobne roszczenia” to sprawy, w których wartość przedmiotu sporu, z wyłączeniem wszystkich odsetek, wydatków i nakładów, nie przekracza 2000 EUR (w momencie wpłynięcia formularza pozwu do właściwego sądu lub trybunału).

Celem regulacji jest usprawnienie dostępu do sądowego wymiaru sprawiedliwości w drodze uproszczenia, przyspieszenia i zmniejszenia kosztów dochodzenia różnego rodzaju drobnych transgranicznych roszczeń cywilnych i gospodarczych.
Rozporządzenie nie ma zastosowanie do spraw dotyczących:

 • stanu cywilnego, zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych oraz przedstawicielstwa ustawowego osób fizycznych
 • praw majątkowych wynikających ze stosunków małżeńskich, testamentów i dziedziczenia oraz obowiązków alimentacyjnych
 • postępowań upadłościowych, postępowań związanych z likwidacją niewypłacalnych spółek lub innych osób prawnych, postępowań układowych oraz innych analogicznych postępowań;
 • ubezpieczeń społecznych
 • sądownictwa polubownego
 • prawa pracy
 • najmu lub dzierżawy nieruchomości, z wyłączeniem powództw dotyczących roszczeń pieniężnych
 • naruszenia prywatności i dóbr osobistych, w tym zniesławienia.

Orzeczenia wydane w trybie tej procedury są uznawane i wykonywane w każdym państwie członkowskim UE (za wyjątkiem Królestwa Danii) bez konieczności dodatkowego stwierdzenia wykonalności.
Obecnie rozporządzenie jest w fazie praktycznego wdrażania do obrotu prawnego w Polsce

Podstawowe elementy procedury
Pierwszym krokiem powinno być złożenie odpowiedniego wniosku na formularzu, będącym załącznikiem do rozporządzenia (Formularz A, Załącznik I). Wniosek powinien zawierać konieczne szczegóły sprawy oraz określenie żądanej sumy pieniężnej. Następnie wniosek należy złożyć drogą właściwą dla państwa, w którym sprawa ma być prowadzona. Uruchomienie procedury nie wymaga udziału profesjonalnego prawnika (brak przymusu adwokackiego/radcowskiego).

Gdyby przedmiot sporu wykraczał poza zakres rozporządzenia, wnioskodawca będzie miał możliwości wycofania sprawy albo zostanie ona poprowadzona stosownie do procedury obowiązującego dla tego rodzaju spraw w danym państwie.

Rozporządzenie umożliwia korektę lub uzupełnienie wniosku na Formularzu B stanowiącym Załącznik II. Gdy tylko sąd otrzyma odpowiednio wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia, przesyła pozwanemu formularz odpowiedzi wraz z kopią dokumentacji sprawy (Formularzu C, Załącznik III), w terminie 14 dni, pocztą, pismem za potwierdzeniem odbioru.

Pozwany powinien przesłać swoją odpowiedź na wypełnionym Formularzu C, w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. Kopia tej odpowiedzi powinna być przekazana następnie przez sąd powodowi w ciągu 14 dni od jej otrzymania, wraz z dokumentacją. Ponadto, istnieje możliwość zgłoszenia w tym samym trybie i na tych samych zasadach powództwa wzajemnego (wówczas pozwany wypełnia ww. Formularz A).

Na wydanie wyroku sąd ma 30 dni od otrzymania odpowiedzi od pozwanego (albo od powoda, jeśli pozwany zgłosił roszczenie wzajemne). Jednak przed wydaniem orzeczenia sąd może stawiać dodatkowe pytania celem uzyskania dodatkowych informacji albo zadecydować o przeprowadzeniu dowodów w sprawie lub też o wezwaniu stron na przesłuchanie. W takich wypadkach orzeczenie jest wydawane w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rozprawy albo od otrzymania wszystkich niezbędnych informacji.

Sąd wydaje swoje orzeczenie nawet, jeśli strony nie odpowiedzą na czas.
Jak o tym wyżej wspomniano orzeczenie wydane w jednym państwie członkowskim w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń jest uznawane i wykonywane w innym państwie członkowskim bez potrzeby stwierdzania wykonalności oraz bez możliwości sprzeciwienia się co do jego uznania.

Na wniosek jednej ze stron sąd lub trybunał wydaje zaświadczenie, dotyczące orzeczenia w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, używając do tego Formularza D zawartego w Załączniku IV, bez dodatkowych opłat.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Kolejna możliwość sprawnego rozstrzygania sporów konsumenckich – europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

“Drobne roszczenia” to sprawy, w których wartość przedmiotu sporu, z wyłączeniem wszystkich odsetek, wydatków i nakładów, nie przekracza 2000 EUR (w momencie wpłynięcia formularza pozwu do właściwego sądu lub trybunału).

Celem regulacji jest usprawnienie dostępu do sądowego wymiaru sprawiedliwości w drodze uproszczenia, przyspieszenia i zmniejszenia kosztów dochodzenia różnego rodzaju drobnych transgranicznych roszczeń cywilnych i gospodarczych.
Rozporządzenie nie ma zastosowanie do spraw dotyczących:

 • stanu cywilnego, zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych oraz przedstawicielstwa ustawowego osób fizycznych
 • praw majątkowych wynikających ze stosunków małżeńskich, testamentów i dziedziczenia oraz obowiązków alimentacyjnych
 • postępowań upadłościowych, postępowań związanych z likwidacją niewypłacalnych spółek lub innych osób prawnych, postępowań układowych oraz innych analogicznych postępowań;
 • ubezpieczeń społecznych
 • sądownictwa polubownego
 • prawa pracy
 • najmu lub dzierżawy nieruchomości, z wyłączeniem powództw dotyczących roszczeń pieniężnych
 • naruszenia prywatności i dóbr osobistych, w tym zniesławienia.

Orzeczenia wydane w trybie tej procedury są uznawane i wykonywane w każdym państwie członkowskim UE (za wyjątkiem Królestwa Danii) bez konieczności dodatkowego stwierdzenia wykonalności.
Obecnie rozporządzenie jest w fazie praktycznego wdrażania do obrotu prawnego w Polsce

Podstawowe elementy procedury
Pierwszym krokiem powinno być złożenie odpowiedniego wniosku na formularzu, będącym załącznikiem do rozporządzenia (Formularz A, Załącznik I). Wniosek powinien zawierać konieczne szczegóły sprawy oraz określenie żądanej sumy pieniężnej. Następnie wniosek należy złożyć drogą właściwą dla państwa, w którym sprawa ma być prowadzona. Uruchomienie procedury nie wymaga udziału profesjonalnego prawnika (brak przymusu adwokackiego/radcowskiego).

Gdyby przedmiot sporu wykraczał poza zakres rozporządzenia, wnioskodawca będzie miał możliwości wycofania sprawy albo zostanie ona poprowadzona stosownie do procedury obowiązującego dla tego rodzaju spraw w danym państwie.

Rozporządzenie umożliwia korektę lub uzupełnienie wniosku na Formularzu B stanowiącym Załącznik II. Gdy tylko sąd otrzyma odpowiednio wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia, przesyła pozwanemu formularz odpowiedzi wraz z kopią dokumentacji sprawy (Formularzu C, Załącznik III), w terminie 14 dni, pocztą, pismem za potwierdzeniem odbioru.

Pozwany powinien przesłać swoją odpowiedź na wypełnionym Formularzu C, w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. Kopia tej odpowiedzi powinna być przekazana następnie przez sąd powodowi w ciągu 14 dni od jej otrzymania, wraz z dokumentacją. Ponadto, istnieje możliwość zgłoszenia w tym samym trybie i na tych samych zasadach powództwa wzajemnego (wówczas pozwany wypełnia ww. Formularz A).

Na wydanie wyroku sąd ma 30 dni od otrzymania odpowiedzi od pozwanego (albo od powoda, jeśli pozwany zgłosił roszczenie wzajemne). Jednak przed wydaniem orzeczenia sąd może stawiać dodatkowe pytania celem uzyskania dodatkowych informacji albo zadecydować o przeprowadzeniu dowodów w sprawie lub też o wezwaniu stron na przesłuchanie. W takich wypadkach orzeczenie jest wydawane w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rozprawy albo od otrzymania wszystkich niezbędnych informacji.

Sąd wydaje swoje orzeczenie nawet, jeśli strony nie odpowiedzą na czas.
Jak o tym wyżej wspomniano orzeczenie wydane w jednym państwie członkowskim w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń jest uznawane i wykonywane w innym państwie członkowskim bez potrzeby stwierdzania wykonalności oraz bez możliwości sprzeciwienia się co do jego uznania.

Na wniosek jednej ze stron sąd lub trybunał wydaje zaświadczenie, dotyczące orzeczenia w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, używając do tego Formularza D zawartego w Załączniku IV, bez dodatkowych opłat.

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25